SAL8147, Act: R°18.1-R°19.1 (30 of 644)
Search Act
previous | next
Act R°18.1-R°19.1  
Act
Date: 1481-07-06

Transcription

2021-11-17 by Dominique Van Daele
Cont sij allen liede(n) dat giel(ijs) reers sone wile(n) jans va(n) ons(er)/
vrouwe(n) wave(r) in p(rese)ncie(n) der scepen(en) va(n) loven(e) gestaen/
heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft tege(n)/
obeerte lardoen en(de) als p(ro)cur(eur) jans anthonii de gerdin/
jardina thof te scoeneb(er)ghe(n) mette(n) huyse(n) en(de) haven [wynnen(de) la(n)de(n)] beemde(n)/
eusele(n) dair toe behoeren(de) met den huyse opde(n) berch/
mett(er) cleynder scueren inden selven hove mette(n) wauwe(r)/
opden heyde mett(er) hofgrecht en(de) allen ande(re)n toebehoirte(n)/
totte(n) hove behoiren(de) gelege(n) inde p(ro)chie va(n) haecht Te/
houden(e) te hebben(e) en(de) te wi(n)nen(e) van halfmeerte/
lest leden eene(n) t(er)mijn va(n) xii jaere(n) langh dueren(de)/
deen na dande(r) sonder middel volgen(de) elcx jaers/
d(aer) i daren bynne(n) vore en(de) o(m)me lxvi gulde(n) croene(n)/
der mu(n)te(n) sconinx va(n) vra(n)crijke te weten(e) xxiiii/
st(uvers) voir elcke der voirs(creven) croene(n) en(de) iii plecke(n) braba(n)t(s)/
gels voir elcke(n) st(uver) gerekent alle jair deen helicht/
te kersmisse en(de) dand(er) helicht te sinte jansmisse/
dair na [volg(ende)] te betalen(e) den voirs(creven) jan(ne) anthonii oft/
sine(n) p(ro)cur(eur) in thijden sijnde alle jaire der voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde en(de) telcke(n) t(er)mijn als v(er)volghde schout En(de)/
noch jairlijcx om xii hantcasen te bamisse te betale(n)/
op de voirweerde(n) en(de) co(n)dicie(n) hier onder bescreve(n)/
Inden yersten te weten(e) dat de voirs(creven) wi(n)ne bi(n)ne(n)/
den yersten vi jairen va(n)de(n) voirs(creven) ja(n)ne sal moge(n)/
sceyden oft va(n) op dat hem gelieft behoudelik dat/
deselve wi(n)ne dat den voirs(creven) jan oft sine(n) p(ro)cur(eur) een/
half jair te voere(n) co(n)dege(n) sal It(em) dat de selve/
wi(n)ne jairlijx den t(er)mijn due(re)nde geve(n) sal xxviii/
busselen walms in elck bussele va(n) viii walme(n)/
om de huyse(n) dair mede te decken(e) It(em) es onderspro/
ke(n) als [me(n)] aen de voirs(creven) huyssinghe decke(n) oft
//
plecke(n) sal soe de wi(n)ne den werck lieden den mo(n)tcost/
geve(n) en(de) de voirs(creven) jan de dachhuere(n) Es noch/
voirweerde dat de voirs(creven) wi(n)ne voir elcke v(er)droeghde/
willeghe die hij op de voirs(creven) goede af houden houwen/
sal twee leevende poete(n) weder o(m)me sette(n) sal va(n)de(n)/
selve(n) aerde ende de leyde grecht hyere(n) ly bynne(n)/
alst te doen sal sijn vegen en(de) ruyme(n) op sine(n) cost/
[en(de) alsdan sal de voirs(creven) jan den voirs(creven) wi(n)ne betalen xiiii st(uvers) telken tijden] behauwelijke(n) oft de selve(n) leyde grecht bynne(n) den sel(ven)/
t(er)mine int geheele uutdroechde soe soude de voirs(creven)/
wi(n)ne en(de) jan die te gelijken coste doen ruyme(n) en(de) veege(n)/
It(em) es voert vorweerde dat [de] voirs(creven) wi(n)ne de tronck boemen/
beyde willeghen en(de) eyke(n) ten behoerlijke(n) tijde sal moge(n)/
troncken en(de) xxv poete(n) jairlijcx op de goede setten/
sijne(n) t(er)mijn duere(n)de It(em) es noch vorweerde dat de/
voirs(creven) wi(n)ne de voirs(creven) beemde by(n)ne(n) den twee lesten/
jaire(n) va(n)de(n) voirs(creven) t(er)mine niet en sal moege(n) breken/
oft sayen mair die gheheel en(de) ongebroke(n) laten/
uutgenome(n) die twee viesse eusselen al dair de/
welcke hij sal moege(n) breken en(de) sayen te sijne(n) p(ro)fijte(n)/
Es noch vorweerde dat de voirs(creven) wi(n)ne de voirs(creven)/
huyssinghe houden sal op sine(n) cost va(n)der underste/
rijkelen neerweerts va(n) wa(n)de(n) en(de) va(n) dake(n) [in goede state] Item/
es noch vorweerde dat de voirs(creven) wi(n)ne dbloc opden/
ouden vort en(de) theybloc daer neve(n) ghelege(n) en(de)/
traepbloc en(de) dbloc geheete(n) den haverdonck wi(n)ne(n)/
sal te core(n) lande en(de) dat meste(n) en(de) sayen wel en(de)/
loffelijke den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) It(em) es voert/
vorweerde oft de voirs(creven) wi(n)ne ten uutgaen(e) va(n) sine(n) t(er)mine/
eeneghe goede besaeyt hadde dat hen dan de vruchte(n)/
va(n) dyen ten naeste(n) oefte [d(aer) nae] volghen sullen Es noch/
bevorweert dat de voirs(creven) wi(n)ne te sijne(n) affscheyden(en)
//
de voirs(creven) goede wel beheymt en(de) bevreet sal laten te(n)/
goede mans prijse ende dat de selve wi(n)ne den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde gheen mest uut den voirs(creven) hove vueren/
en sal oft late(n) vuere(n) dan opt lant voirs(creven) en(de) slans/
meeste p(ro)fijte En(de) allen dese vorwerden geluften en(de) co(n)dicien/
voirs(creven) hebbe(n) gheloeft de voirs(creven) wi(n)ne in deen zijde en(de)/
de voirs(creven) obeert als p(ro)cur(eur) tvoirs(creven) jans anthonii in dander/
zijde malcanderen vast ghestentich en(de) onverbrekelijc/
te houden(e) en(de) te voldoen(e) tallen tijden en(de) t(er)mine(n) als/
die vallen en(de) v(er)schine(n) sullen en(de) telcke(n) t(er)mine als/
v(e)volgde schout cor(am) buetssele thenis julii vi[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-09-06 by The Administrator