SAL8147, Act: R°93.1 (165 of 645)
Search Act
previous | next
Act R°93.1  
Act
Date: 1481-10-04

Transcription

2022-11-16 by Dominique Van Daele
Allen den ghenen (et)c(etera) dat h(er)jan amelen h(er) arnt van meerbeke [h(er)] pet(er) dillen/
en(de) h(er) ghijsbrecht van bakel als meest(er)s vander dist(ri)bucie(n) vanden capellane(n)/
ind(er) kercken van sinte pet(er)s te loven(e) ende hebben van weghen der selv(er)/
dist(ri)bucie(n) gheconstitueert gestelt en(de) gheordineert huere(n) p(ro)curateurs gen/
ende voirgheng(er)s meest(er) adriane tants prieste(r) capellaen ind(er) selv(er)/
kercken [meest(er) adriane tants [priest(er)] capellaen ind(er) selv(er) te wesen hue(re)n rintm(eeste)r van allen hue(re)n goeden chijsen renten en(de) pachten En(de) voirts [geconstitueert] den selve(n) meest(er) ad(ri)ane] [te wesen huer p(ro)cur(eur)s en(de) voirgang(ers)] henricke vanden male va(n) rillair en(de) willem(me) va(n) leefdale [a(ut)] alt(eru)m/
in alle d(er) selv(er) dist(ri)buc(ien) saken ende ghescillen die sij nu uutstaen(de) heeft/
oft naemaels hebben sal moghen in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stad/
hoedanich die sijn Gheven(de) en(de) verleenen(de) de voirs(creven) meest(er)s van wege(n)/
der selv(er) dist(ri)bucie(n) volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie auctoriteyt en(de) zunderlinge/
beveel de selve saken met rechte te v(er)volgen(e) te v(er)antw(eer)den(e) te bescudden(e)/
en(de) te bedinghen(e) tallen plaetssen voir alle gherichten gheestelijck ende/
weerlijck en(de) teghen eene(n) yegelijken dair des behoeve(n) en(de) te doen sal wesen/
En(de) desgelijx om alle der selv(er) dist(ri)bucie(n) goede chijse renten pachten v(er)valle(n)/
en(de) ande(re) schulden dieme(n) huer nu schuld(ich) es oft naemaels wesen sal/
te mane(n) teysschen op te bue(re)n en(de) tontfanghe(n) den schulde(re)n van/
hue(re)n ontfange quijt te schelden(e) en(de) quitan(cie) te gheven(e) dair voe(r)/
te panden(e) te dagen(e) en(de) rastamente te doen leggen(e) composicie en(de)/
mynlijke yffeninghe dair aff te maken(e) scepen(en) brieve(n) te vo(n)nissen en(de)/
texeque(re)n de selve chijse renten pachten vervalle(n) en(de) schulden met/
rechte teysschen en(de) texeque(re)n die te wynnen en(de) te v(er)liesen thonisse/
en(de) wairheyd(en) te leyden der wederp(ar)tijen getuyge(n) te sien en(de) horen swe(re)n/
die te batte(re)n en(de) te wederleggen te replice(re)n te duplice(re)n alsoe wael int/
p(ri)ncipael als int accessoir En(de) alle pointe(n) en(de) ar(ticu)[len] (et)c(etera) Et g(e)n(er)alit(er) p(ro)mitt(entes)/
rat(um) cum compu(taci)[o(n)e] et revoc(acione) cor(am) tybe burg(imagistr)[o] buetssele hoelair scab(inis)/
oct(obris) iiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-09-06 by The Administrator