SAL8154, Act: R°122.1-R°123.1 (224 of 634)
Search Act
previous | next
Act R°122.1-R°123.1  
Act
Date: 1490-10-18
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-10-31 by Mi-Je Van Gils
It(em) in p(rese)ncia villici lovanien(sis) astan(tis) ex p(ar)te d(omi)ni duc(is) braban(tie)/
racione do(min)[ii] et scabinor(um) lov(aniensium) subsc(ri)ptor(um) constituti m(agister) augustin[(us)]/
de nethenis d(i)c(t)us vand(en) royeele secretar(ius) op(idi) lov(aniensis) henricus/
vander beken hubertus vander h(er)brugghen et arnoldus de/
breedzijp t(am)q(uam) mamburni et gubernatores elisabe(te) de breedzijp/
f(ilie) joh(ann)is q(uon)d(am) de breedzijp ex consilio opidi lov(aniensis) quo ad h(oc) deputati/
vigo(r)e et aucto(r)itate quaru(n)d(am) t(er)mi(n)acionu(m) p(er) consiliu(m) op(idi) lov(aniensis) quar(um)/
una undecima die mens(is) junii et alia quarta die p(rese)ntis/
mensis octobr(is) ultime p(re)te(ri)t(e) desup(er) editar(um) unde tenor/
earu(n)d(em) t(er)mi(n)acionu(m) sequi(tu)[r] in hec v(er)ba Op heden is comen/
bijden raide vander stad van loeven(en) willem vander h(er)brugghen/
zone wijlen jans woenen(de) te wackerseele te kynnen geven(de)/
hoe lijsb(eth) van breedzijp enige wettige docht(er) jans wijlen van/
breedzijp woenen(de) te mechlen out omtrint i(½) jair hoe dat de/
erfgoeden der selv(er) lijsbetten liggen(de) int lant van rotsselair en(de) onder/
de meye(r)rie van herent oft dair omtrint met dage en(de) daichs/
rechte van dagemente(n) gescapen zijn [uutgedaicht ende] uutgewonne(n) te wordden uut/
gebreke van betalingen van zeke(re)n chijsen rinte(n) en(de) erfpachte uute(n)/
selve(n) goeden gaen(de) Want zeke(re) p(er)soenen nu t(er) tijt begonne(n) hebben/
met [rechte en(de)] dagemente op enige der selv(er) goeden te p(ro)cede(re)n ten zij/
dat ghij he(re)n hier op p(ro)visie doen woudt en(de) dat bij u [he(re)n] zeke(re)/
momboirs tot behoef vanden selve(n) kynde v(er)leent en(de) gestelt wordden/
met sulcker macht en(de) auctoriteit een oft twee stucken erfs te/
v(er)coopen(e) en(de) den coope(r) oft coopers dair af guedinge en(de) vastich(eit)/
te doene o(m)me alsoe metten pe(n)ni(n)gen dair af comen(de) de sculden/
der selv(er) lijsb(etten) te betalen(e) en(de) te contente(re)n en(de) derfgoeden vanden/
selve(n) kynde dair mede van scaden te v(er)hueden en(de) tonderhouden(e)/
Dwelck den voirs(creven) raide redelijck docht zijnde en(de) orberlijck mits den/
welcken zoe zijn op heden o(m)me de voirs(creven) scaden te v(er)hueden bijde(n)/
raide vander voirs(creven) stad geordineert en(de) gestelt te wesen momboirs/
en(de) regeerders der selv(er) lijsb(etten) en(de) hue(re)r goeden te weten(e) airt/
van breedzijp oom des voirs(creven) wijlen jans van breedzijp en(de) hubrecht/
vand(er) h(er)brugghen barbier neve der selv(er) lijsb(etten) En(de) totten selven/
momboirs uute(n) [voirg(eruerde)] stad raide [toe] gevuecht als medemomboirs der/
selv(er) lijsb(etten) meest(er) augustijn van nethene(n) geheete(n) vand(en) royeele/
secretar(is) des(er) stad van loeven(en) en(de) henr(ick) vand(er) beken briede(r) o(m)me/
gelijck voirs(creven) steet een oft twee stucken erfs te v(er)coopen(e) en(de) alsoe/
de voirs(creven) lasten te betalen(e) en(de) den coop(er)s oft coope(r) d(air) af guedinge
//
en(de) vastich(eit) te doene met geluften van wairscape en(de) genoechdoen/
te gelovene Welcke guedinghe wij der selv(er) lijsb(etten) alsdan sullen/
doen geloven [zoe wanneer zij tot hue(re)n daghen comen sal zijn] vast en(de) gestentich te houden tot ewighen dagen/
gedaen in vollen raide vand(er) voirg(eruerde) stad opten xi dach va(n) junio/
lestleden It(em) navolgen(de) der momboirien die opten xi dach van/
junio lestleden bijden raide van des(er) stad van loeven(en) gestelt en(de)/
geordineert is geweest tot behoef lijsb(etten) van breedzijp dochter/
wijlen jans o(m)me bijden selve(n) momboirs een oft ii stucken/
erfs der selv(er) lijsbetten toebehoe(re)nde te v(er)coopene ten hoochsten/
o(m)me dair mede te betalene de gevallen rinten pachten en(de)/
sculden die de voirs(creven) lijsb(eth) uut hue(re)n goeden sculdich is op/
dat alsoe alle scaden van dagementen en(de) ande(re) v(er)huedt mochte(n)/
wordden (et)c(etera) Soe zijn op heden bijden raide vand(er) voirs(creven) stad gecome(n)/
enige der selv(er) momboirs te wetene meest(er) augustijn van nethene(n)/
geheeten vanden royeele onse secretar(is) henrick vander beken en(de)/
hubrecht vander h(er)brugghen ald(air) de selve hubrecht te kynne(n)/
gaf dat hij noch airt van breedzijp oick medemomboir der/
selv(er) lijsb(etten) gheen goede v(er)coopen en consten ten soude zijn/
ten grooten hynder en(de) scaden der selv(er) lijsb(etten) Mair seyde de/
selve hubrecht dat hij op de selve goede wist te v(er)coopen(e)/
twee mudden oft twee sacken rocx mechelsschermate(n) erfspachts/
t(er) quijtinge(n) bynne(n) vi oft acht jaire(n) en(de) niet eer elck mudde/
met xiiii oft xv rijns gul(den) oft pet(er)s dwelck den selve(n) hubrecht/
alre p(ro)ffijtelijcxt dochte op correctie vand(en) voirs(creven) he(re)n vand(en) raide/
want bij gebreke va(n) betalinge(n) gelijck voirs(creven) steet de goede der selv(er)/
lijsb(etten) gescapen souden zijn uutgedaicht te wordden(e) dat ten/
grooten acht(er)deele en(de) scaden der selv(er) lijsb(etten) gedrage(n) soude En(de)/
de voirs(creven) redene(n) aengehoirt es op heden geconsenteert bijden/
raide van des(er) [stad] dat de voirs(creven) airt van breedzijp en(de) hubrecht/
vand(er) h(er)brugghen momboirs der selv(er) lijsb(etten) op enige hue(r) goede/
bynnen den bewynde van des(er) stad van loeven(en) gelege(n) v(er)coopen/
selen moege(n) twee mudden oft ii sacken rocx mechelsscher mate(n)/
erfspachts t(er) quijtingen nae de voirs(creven) vi oft viii jae(re)n naistcomen(de)/
gelijck voirs(creven) steet en(de) elck mudde voe(r) en(de) o(m)me xiiii oft/
xv rijns gul(den) oft pet(er)s en(de) niet [myn] mair meer op datmen can/
Welcke guedinghe voirs(creven) die gedaen sal wordden in manie(re)n voirs(creven)/
dese stad [van loeven(en)] sal der voirg(enoemde) lijsb(etten) van breedzijp doen gelove(n) zoe wa(n)neer/
zij tot hue(re)n dagen come(n) sal zijn op dat den [voirs(creven)] erfpacht dae(re)nbynne(n)/
niet afgequeten en wordde den coope(r) vand(en) voirs(creven) erfpachte vast/
en(de) gestentich te doen houden voe(r) huer hue(re)n erve(n) en(de) nacomelinge(n)/
tot ewigen dagen Gedaen in vollen raide der voirg(eruerde) stad van loven(en)
//
op ten vi dach van octobri lestleden Necnon joh(ann)es de voswynckele et/
wil(he)lmus vander aa si(mi)l(ite)r t(am)q(uam) mamburni tutores et gubernatores iurati/
iamd(icte) elisab(ete) de breedzijp p(er) op(idum) machlinien(se) deputati et ordinati p(ro)ut hoc/
cla(r)e videba(tu)[r] in quadam c(er)tifica(ti)[o(n)e] eiusd(em) op(idi) machlinien(sis) sigillo ad causas p(re)d(ictas)/
op(idi) machlinien(sis) sigillat(a) de data secu(n)da die mensis octobr(is) ult(ime) p(re)t(er)it(e) desup(er)/
facta no(m)i(n)e suoru(m) ip(s)or(um) ac no(m)i(n)e et ex p(ar)te iamd(i)c(t)e elizab(ete) de breedzijp p(ro)nu(n)c/
a(n)nis mi(n)or(is) qua(m) o(mn)es d(i)c(t)i mamburni cu(m) ad debita(m) etate(m) p(ro)ven(er)it in hoc p(ro)sta(r)e p(ro)mis(erun)t/
Supportav(eru)nt cu(m) de(bi)[ta] eff(estucati)[o(n)e] in manus eiusd(em) vill(ici) bo(na) subsc(ri)pta primo vid(elicet) domistadiu(m)/
unu(m) cu(m) curte pomerio et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) continen(tes) p(ar)it(er) unu(m) iu(rna)le paulo p(ro)ut/
sit(um) e(st) ap(u)[d] wackerseele in p(ar)ro(chia)de werchte(r) penes domu(m) d(i)c(t)am de swaene int(er) bona/
wil(he)lmi cleynart a duab[(us)] et stratas ibid(em) a reliquis duab[(us)] p(ar)t(ibus) It(em) una(m) clausura(m) pascue/
continen(tem) iii iur(na)lia sit(am) apud wackerseele in d(i)c(t)a p(ar)ro(chia) int(er) bona rel(i)c(t)e d(omi)ni jo(hannis) q(uon)d(am) de ranshe(m)/
milit(is) ab una et bo(na) radulphi capellema(n) ab alia p(ar)te It(em) vii quartaria p(ra)ti quarte/
gerbe sit(a) in palude d(i)c(t)a wercht(er)broeck int(er) bo(na) he(re)d(itari)a jo(hannis) q(uon)d(am) zom(er) (et) bo(na) d(omi)ni ar(nol)[di] huene p(res)b(yte)ri/
curati e(cclesi)[e] de wackerseele ab alia p(ar)te It(em) una(m) clausura(m) t(er)re continen(tem) (½) bonnar(ium) paulo/
nu(n)cup(atam) hermensblock sit(am) ap(u)[d] wackerseele int(er) bona henr(ici) vand(en) dijcke a duab[(us)] et/
stratas ibid(em) a reliquis duab[(us)] p(ar)t(ibus) It(em) (½) bonnar(ium) t(er)re paulo sit(um) ap(u)[d] wackerseele sup(ra)/
campum d(i)c(tu)m ghynderbynne(n) int(er) bona ar(nol)[di] scrijne a duab[(us)] p(ar)t(ibus) p(ro)ut d(i)c(t)a bo(na) iu(r)e/
he(re)d(itari)[o] tenent(ur) a dominio de rotsselair t(am)q(uam) d(omi)no fundi exp(osito) et wil(he)lmo sreyers/
co(m)moran(ti) machlinie imp(osito) et inhe(re)d(a)[to] p(er) mo(nicionem) d(i)c(t)i vill(ici) lov(aniensis) reddidit id(em) wil(he)lmus sreyers/
de se et suis success(oribus) p(re)f(atis) mamburnis ad opus d(i)c(t)e elizab(ete) de breedzijp et suis success(oribus)/
d(i)c(t)a bona he(re)d(itari)[a] tenen(da) et possiden(da) sub iu(r)e p(ri)us inde de(bi)[to] t(erm)i(ni)s et p(re)t(er)ea sub uno cu(m)/
dimidio sacco siliginis pag(abilis) cu(m) va(n)no pactus lov(aniensis) et mens(ur)[e] machlinien(si) he(re)d(itari)[e] t(re)cense/
sin(gu)l(is) a(n)nis ad xviii octobr(is) et in opido machlinien(si) ad domu(m) mansionis barbare smeets/
f(ilie) q(uon)d(am) henr(ici) et q(uon)d(am) ka(theli)[ne] v(er)elst eius uxor(is) deliberan(do) iamd(i)c(t)e barbare smeets et suis succ(essoribus)/
infutur(um) Cu(m) hac cond(ici)[o(n)e] si d(i)c(t)a he(re)d(itaria) t(re)censa in vita d(i)c(t)e barbare non fi(er)it deq(ui)tata a(ut) si ead(em)/
barba(ra) eand(em) t(re)censa(m) non vendid(er)it alienav(er)it (aut) al(iu)s desup(er) non desposu(er)it q(uod) tu(n)c eo ca(s)u/
ead(em) he(re)d(itari)[a] t(re)censa post decessu(m) iamd(icte) barb(ar)e cedet et adveniet joh(ann)i smeets (et) kath(el)ine/
smeets e[(ius)] sorori ux(ori) d(i)c(t)i wil(hel)mi sreyers fr(atr)i et sorori d(i)c(t)e barb(ar)e smeets et suis succ(essoribus)/
infutur(um) Et sat(isfacere) d(i)c(t)i mamburni et war(andiza)[re] d(i)c(t)a bona totalia sub censu d(omi)ni fundi necnon/
d(i)c(t)am clausura(m) p(ra)ti nu(n)cup(atam) colck sub x st(uvers) he(re)d(itarii) census mense s(an)c(t)i sp(irit)us de werchte(r)/
t(am)q(uam) p(ro)ut iu(r)e d(i)c(t)i d(omi)ni fundi a(ut) in p(ro)miss(ionibus) semp(er) salvo Et pot(erunt) red(imere) d(i)c(t)am t(re)cens(am)/
qu(ando)cu(m)q(ue) vol(uerint) post t(er)minu(m) sex a(n)nor(um) p(ro)ximor(um) et non prius median(tibus) xxvii/
aur(eis) d(enariis) d(i)c(t)is bourgoenssche gul(den) bon(is) et leg(alibus) vid(elicet) xx argen(teis) d(enariis) d(i)c(t)is st(uvers) mo(ne)[te] reg(is)/
illustrissimor(um) d(omi)nor(um) reg(um) romanor(um) p(ro)nu(n)c cursu(m) haben(tis) p(ro) quol(ibe)t aur(eo) d(enario) (com)putat(is)/
ac cu(m) cor(am) hoeve(n) vynck octobr(is) xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-18 by Agata Dierick