SAL8162, Act: V°207.3-R°208.1 (308 of 489)
Search Act
previous | next
Act V°207.3-R°208.1  
Act
Date: 1501-02-13

Transcription

2022-11-06 by Jos Jonckheer
Want ten v(er)sueke anthoenijs joly ledertouwers admi(ni)stracie/
en(de) regiment hebben(de) vanden goeden m(ar)grieten amelen/
en(de) hue(re)n onderhouden(e) bijden raide des(er) stad van loeven(e)/
gestelt die uut machte van scepen(en) brieven van loeven(e)/
vand(er) daet xiiii[c] xcvii octobr(is) penultima heeft ende/
houden(de) is vie(r) mudden rocx goet en payabel met wanne/
en(de) vede(re)n wel bereyt der maten van loeven(e) erflijcken pacht/
alle ja(r)e tsint andriesmisse ap(oste)ls te betalene aen ende
//
op zeke(re) goede en(de) panden jans mo(m)mairt geheeten de/
cuype(re) hier nae bescreven gescr(even) is geweest aen den/
meye(re) van vilvoirden oft zijnen stadhoude(re) terps en(de)/
versocht den voirs(creven) admi(ni)strateur en(de) regeerder te leve(re)n/
alle de voirs(creven) goede en(de) panden mitgad(er)s allen den/
haeflijcken goeden die ghij dair op oft inne bevynden/
sult den meest(er) vand(en) gronde toebeh(oirende) (et)c(etera) bij alsoe oft/
de voirs(creven) jan mo(m)mairt en(de) te bedwingen(e) den voirs(creven) janne/
mo(m)mairt zijnd(er) huysvr(ouwe) den p(ro)visoren en(de) momb(oiren) des/
gasthuys van sintjans te bruesselle en(de) alle ande(re) handen/
dair aen slaen(de) die te lichten en(de) af te doene bij alsoe/
oft de voirs(creven) jan mo(m)mairt zijn huysvr(ouwe) de voirs(creven) p(ro)viso(r)en/
en(de) momboiren oft yemant and(er)s dair jegen yet/
hadden willen seggen oft de voirs(creven) scepen(en) brieven/
invalide(re)n dat zij des op heden te loeven(e) comen/
wa(r)en inde banck voe(r) meye(re) en(de) scepen(en) rechts plegen/
Ald(air) de voirs(creven) wederp(ar)tien niet comen en zijn noch/
ande(re) van hue(re)n wegen den voirs(creven) anthoenijs joly/
comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe wijsden/
de he(re)n scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen voe(r) een/
vo(n)nisse ierst aengehoirt janne smeets gezwoiren(en)/
bode des(er) stad van loeven(e) die clairde bij zijnen eede/
dat de lieuten(ant) des meyers van vilvoirden tot/
erpse dexecucie vand(en) v(er)sueckbr(ieve) gedaen hadde/
en(de) p(ar)tien tot hue(re)n huyse dach van rechte besceiden/
bij alsoe de wederp(ar)tien vand(er) voirs(creven) m(ar)grieten amelen/
niet en quamen ten opstaene van meye(re) en(de) scepen(en)/
datmen de voirs(creven) m(ar)griete amelen vand(en) voirs(creven)/
goeden houden soude inde macht vand(en) voirs(creven)/
scep(enen) brieven en(de) leveringen zoe v(er)re dat noch/
voe(r) scepen(en) comen is Behoudelijck dat de voirs(creven)/
anthoenijs joly inden name als vo(r)e innestaen/
sal voe(r) den janne mo(m)mairt aen de voirg(enoemde)/
p(ro)viso(r)en en(de) momb(oiren) van sintjans gasthuys voirs(creven) cor(am)/
o(mn)ibus scab(inis) dempt(is) py(n)nock h(er)meys febr(uarii) xiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus