SAL8325, Act: R°106.1-V°108.2 (59 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°106.1-V°108.2  
Act
Date: 1727-10-29
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-26 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepenen van/
loven naerbes(chreven) gestaen den officiael lanckmans uyt/
crachte e(nde) naer vermoghen van(de) onwederroepelijcke/
procuratie hem als thoonder vanden naervolge(nde) con-/
tracte notariael om den selven alhier te herkennen/
ende vernieuwen daer inne geinsereert, gegeven, waer/
van den teneur hier naer is volge(nde) van woorde tot/
woorde luijdende aldus. Op heden 28 octob(er) 1727 voor/
mij not(ari)s bijden souv(erijnen) raede van brabant geadmitteert/
tot loven residere(nde) present die getuijghen naergenoempt,/
comparere(nde) in propre persoon j(onk)[er] simon de herckenrode/
heere van steenberghe (etcetera) den welcken tot het gene/
naerbes(chreven) specialijck geauthoriseert e(nde) volmachtight/
bij speciale procuratie verleght bij die edele jouff(rouw)[e]/
dorothée henriette jacobs de corbeeck dochter van j(onk)[er]/
guilliam francois jacobs heere van moersele, castelle,/
lieutenant colonel ten dienste van sijne keijs(erlijck)[e] e(nde) cat(holiek)[en] ma(jestij)[t]/
(etcetera) daer moeder aff was vrauwe wijlen angeline t'sestigh/
gepas(seer)[t] voor den not(ari)s jacobus anthonius durij e(nde) sekere/
getuijghen binnen loven voors(chreven) opden 26 aprilis van/
desen jaere, alhier gesien e(nde) gebleken, welcken voors(chreven) heere/
comp(aran)[t] uyt crachte e(nde) op vermoghen van welcke procura(ti)e,/
heeft bekent ontfanghen te hebben uijt handen van h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r]/
christophorus robert licen(tiae)[t] in beijde rechten e(nde) professor/
binnen dese universiteijt loven e(nde) jouff(rouw)[e] anna maria/
commans de so(mm)e van elffhondert gul(den)s wisselgeldt den schellinck/
gerekent tot sesse stuijvers e(nde) soo naer advenant van alle/
andere specien, dienende dese desaengaende voor quittantie/
ter saecke van welcke somme den comp(aran)[t] uyt crachte als/
boven geloeft inden naem ende tot laste vande voors(chreven)/
jouff(rouw)[e] constituante te gelden e(nde) te betaelen ten behoeve/
van(de) voors(chreven) gehuijsschen alhier p(rese)nt e(nde) accepterende eene/
erffelijcke rente van vijffenvijftigh gul(den)s sjaers ten pen(ninck) 20/
ende midts betaelende binnen drij maenden naer elcken/
valdagh te gestaen met vierenviertigh gul(den)s sjaers ten/
pen(ninck) 25 cours nemende date deser, waer van voorsulcx het/
eerste jaer van betael(ing)[e] vallen e(nde) verschijnen sal op gelijcken/
dagh des jaers 1728 te betaelen in couranten gelde los ende/
vrije van alle exactien e(nde) lasten tsij van x[e] xx[e] mindere ofte/
meerdere penninghen, contributien oft andere diergelijcke/
impositien nijettegenstaende eenighe placcaerten ter contrarie
//
waer aen den heere comp(aran)[t] e(nde) geconstitueerde uijt crachte/
als boven is derogerende bij desen, ende soo voorts van/
jaere te jaere tot die effective quijtinghe toe, die altoos sal/
moghen geschieden t'eender reijse met volle rente ende/
costen daer van procederende, gelovende ondertusschen/
den voors(chreven) heere comp(aran)[t] op macht e(nde) uyt crachte vande/
voors(chreven) procuratie deselve rente wel ende loffelijck te/
betaelen in gelde op elcke resp(ectiv)[e] valdaghen cours hebbende,/
onder obligatie van sijnen persoon ende die der voors(chreven) con-/
stituante als mede van sijne e(nde) haere goederen, meubelen e(nde)/
immeubelen, p(rese)nt e(nde) toecome(nde), naementl(ijck) der voors(chreven) con-/
stituante hoeve gestaen e(nde) gelegen onder corbeeck over dijle/
bestaende in huijs, moeshoff, schuere, stallinghen, block/
boomgaert groot saemen een boinder hondert e(nde) viertigh/
roeden, rege(noten) de straete, t'kieckestraetken, ende de/
beke/
Item alnoch eenen boomgaert gelegen over de beke onder/
corbeeck over dijle voors(chreven), rege(noten) deselve beke ter i[e]/
e(nde) ii[e] het clooster elesem e(nde) het volge(nde) stuck ter iii e(nde) de/
constituante van d'ander sijde groot een boinder e(nde) 30 roeden/
Item den eijgen bempt in twee parceelen rege(noten) den/
voors(chreven) boomgaert ter i[e] het clooster van elesem ter ii[e],/
den meijbempt ter iii e(nde) de cathuijsers ter iiii sijden, groot/
een boinder 384 roeden/
Item den meijbempt groot een boinder 105 roeden rege(noten) het/
clooster van elesem ter i[e] de dijle ter ii[e] e(nde) de chartroisen/
ter iiii sijden/
Item de weijde genoempt den clijnen veulekens ham/
rege(noten) de beke ofte het clooster van perck ter i[e] de dijle/
ter ii[e] e(nde) de constituante met andere goederen ter iii sijden/
groot 311 roeden/
Item de weijde genoempt den grooten veulekens ham/
rege(noten) den heere van loonbeke ter i[e] de gemeijnte van/
corbeeck voors(chreven) ter ii[e], sij selffs ter iii ende het broeck/
nerisse ter iiii sijden groot een boinder 24 roeden/
Item de weijde genoempt den vorsten borghstadt/
rege(noten) de dijle ter i[e], sij selffs ter ii[e] de kercke van/
corbeeck ter iii sijden groot een boinder 67 roeden/
Item de weijde genoempt den achtersten borghstadt
//
regen(oten) de dijle in twee sijden, d'oudt heverbroeck ter/
iii sijden groot een boinder 188 roeden/
Item een blocxken landt gelegen tegenover de hoeve/
voors(chreven), rege(noten) de straete van nerisse naer loven ter i[e],/
de helffstraete naer het veldt ter ii[e], elesem ter iii sijden,/
groot 98 roeden./
Item een plecxken landts genoempt den ham geincor-/
poreert int' poorteussel tegen den eijgeen bempt groot/
75 roeden/
Item alnoch een plecxken landts genoempt den ham,/
rege(noten) de beke in drij sijden, e(nde) de kercke aldaer ter/
iiii sijden groot een daghmael e(nde) 46 roeden./
Item een daghmael e(nde) 14 roeden gelegen inde rouwwael,/
rege(noten) de chartroisen e(nde) de straete ter i[e] e(nde) ter ii[e] sijden./
Item een daghmael e(nde) 87 roeden landts boven den/
rouwwael rege(noten) de kercke aldaer ter i[e] [vacat]/
[vacat]/
Item een boinder e(nde) 230 roeden landts rege(noten) de blocxkens/
straete ter i[e] de baene naer loven ter ii[e], elesem ter iii[e] ende/
de chartroisen ter iiii sijden/
Item een boinder 61 roeden landts gelegen int' ilgelbosch,/
rege(noten) elesem ter ii[e] den heere van diegem ter iii e(nde) de/
chartroisen ter iiii sijden/
Item 365 roeden landts aende clijn laesendelle rege(noten)/
den cappelrij[e] ter i[e], de jesuiten ter ii[e], de chartroisen ter iii[e]/
ende de rep(resenta)nten wijlen den heere godelinus ter iiii sijden./
Item vijff boinderen landts gelegen onder leeffdael rege(noten)/
een ander stuck van thien boinderen aen malckanderen ter i[e]/
d'abeelstraete ter ii[e], de vloedtgracht comende van/
corbeeck over dijle ter iii vrij e(nde) onbelast goedt dependere(nde)/
van het voors(chreven) pachthoff./
Item die voors(chreven) thien boinderen landts rege(noten) de voor-/
noempde vijff boinderen ter i[e], de vloedtgracht ter ii[e],/
die voors(chreven) abeelstraete ter iii sijden dependere(nde) vande/
voors(chreven) hoeve in hueringhe gehouden bij guilliam/
hendrickx/
Item ende finalijck alle ende iegewelcke landen,/
bempden (etcetera) vande voors(chreven) hoeve dependerende inder/
voeghen e(nde) maniere gelijck allen de selve sijn gespecificeert/
van stuck tot stuck in d'acte van taxatie gemaeckt door
//
de weth van corbeeck over dijle voors(chreven) onder(teecken)[t]/
g. vandenbossche, de welcke alhier wort gehouden voor/
geinsereert ende gerepeteert, alle de selve in hueringhe/
gehouden bij den voors(chreven) guilliam hendricx, alle de/
voors(chreven) goederen e(nde) hoeve de voornoemde jouff(rouw)[e] constituante/
toegecomen uijt den hooffde van vrauwe joanna dorothea/
gillis douariere van m(ijn)h(ee)[r] engelbertus cornelis t'sestigh/
riddere, heer van ophem (etcetera) maijor van cavallerie ten/
dienste van sijne conincklijcke ma(jestij)[t] als hij leeffde/
gehuijsschen waeren, der selve constituante grootvaeder/
e(nde) grootmoeder, volgens acte van cessie, opdracht ende/
transactie daer van sijnde gepas(seer)[t] voor den not(ari)s j.l. janssens/
ende sekere getuijghen binnen brussele op den xxviii aprilis/
1716 mede volghens scheijd(ing)[e] e(nde) deijl(ing)[e] aengegaen op den/
achtsten maii 1714 te vorens tusschen d'h(ee)[r] philippus/
de [t]sestigh heere van ophem e(nde) canoninck van onse lieve/
vrauwe kerck tot termonde soo voor hem als voor/
jo(nke)[r] jacques de t'sestigh sijnen broeder, daer toe bij den/
selven gecommitteert, geauthoriseert ende volmachtight,/
jo(nke)[r] francois romain de t'sestigh capiteijn van cavallerie (etcetera)/
ende den voors(chreven) jo(nke)[r] guilliam francois jacobs als vaeder/
ende momboir vande voornoemde jouff(rouw)[e] constituante/
ende dat in conformiteijt van sekere transactie gepas(seer)[t]/
inden raede van mechelen op den 7[e] meert des voors(chreven)/
jaere 1714 onder(teecken)[t] vandermeiren, ende waer van/
dobbel van alles sal worden gelevert aende voornoemde/
rentheffers, alle de voors(chreven) goederen nijet voorders/
belast als met sheeren chijns ingevalle, ende met/
eene capitaele rente van vijff hondert gul(den)s wisselgeldt/
aende kercke ende leden der parochiale kercke van/
s(in)[te] quintens binnen dese voors(chreven) stadt loven, bij den/
voornoemden heere jacobs vaeder der constituante/
gelicht vande voors(chreven) kercke e(nde) leden van s(in)[te] quintens,/
voor de meer rest guarrandt beloven(de) ende altoos/
genoegh te doen, tot welckers quijtinghe vande/
voors(chreven) capitaele rente dese penninghen worden gelicht/
ende dat tot ontlastinghe van sekere goederen de welcke/
bij den voors(chreven) jacobs sijn verkocht geweest voor/
vrij ende onbelast volgens conditien daer over pu-/
bliecquelijck gehouden door den not(ari)s n. smedts binnen
//
loven op den negensten, xvi[e] ende xxx[e] (decem)bris 1720,/
welcke voors(chreven) goederen alsnu worden bevonden belast/
te wesen met de voors(chreven) capitaele rente van vijffhondert/
gul(den)s wisselgeldt aende voors(chreven) kercke, dewelcke sullen/
worden ontlast met dese gelichte penninghen, consentere(nde)/
ondertusschen e(nde) alvolghens den heere comp(aran)[t] ende/
geconstitueerden op vermoghen ende uyt crachte/
als boven in de affectatie der voors(chreven) rente, soo over/
de hier boven gespecificeerde panden, als over alle/
andere de voornoemde jouff(rouw)[e] constituante eenighsints/
competerende present e(nde) toecome(nde), bij beleijde, main-/
mise, decreet e(nde) herdecreet van dien, midtsgaeders/
heeft den voors(chreven) heere comp(aran)[t] e(nde) geconstitueerde tot/
meerdere securiteijt ende vastigheijt soo vande voors(chreven)/
capitaele rente als verloopen dijer, verclaert sich/
te stellen voor soo veel noodigh, ende in cas van/
eenigh gebreck borghe ende cautionaris als principael,/
renuntierende ten dien effecte aent' beneficie van/
ordre, divisie e(nde) excussie daer van onderricht sijnde,/
ende sich vant' effect dier voor genoegh gecertioreert/
houdende, behoudelijck sijn indemniteijt tegens de/
voors(chreven) jouff(rouw)[e] constituante, sullende den selven heere/
geconstitueerde e(nde) comp(aran)[t] gehouden wesen dese/
acte ende lichtinghe te doen lauderen e(nde) approberen/
e(nde) teeckenen vande voors(chreven) jouff(rouw)[e] constituante tusschen/
datum deser e(nde) drij naestcome(nde) maenden, consti-/
tuerende alvolghens onwederroepelijck allen/
thoonders deser, ofte dobbel auth(entiecqu)[e] dier om te compa-/
reren voor den souv(erijnen) raede van brabant, heeren/
meijer e(nde) schepenen van loven, e(nde) allomme elders/
ten keuse der rentheffers, om den inhoudt deser/
aldaer te laeten vernieuwen ende te consenteren/
inde condemnatie volontair, als mede inde voors(chreven)/
affectatie over de voors(chreven) goederen e(nde) panden/
alles sonder voorgaende dagement, nijettegenstaende/
eenighe suranneringhe. Aldus gedaen ende gepas(seer)[t]/
binnen loven ten daeghe, maende ende jaere als/
hier boven ter presentie van petrus vriamont
//
ende van jan baptist quinot getuijghen hier toe/
aensocht e(nde) gebeden, sijnde d'originele minute deser becleedt/
met haeren behoorelijcken segel, onderteeckent s(imon) d(e) herc-/
kenrode, h(e)[re] van steenbergh c(hristophorus) robert i(uris) u(triusque) l(icentiatus) et,/
regius professor in univers(itate) lovan(iensis), anne marie/
commans, petrus vriamont, j(an) b(aptist) quinot, onder/
stondt quod attestor mij present signatum ant(honius) fisco/
not(ariu)s pub(licu)s 1727/
Den voors(chreven) geconstitueerde uyt crachte e(nde) naer ver-/
moghen vande onwederroepelijcke procuratie hier/
boven vermelt, heeft den bovenstae(nde) contracte in/
alle e(nde) iegewelcke sijne poincten e(nde) clausulen alhier/
herkent ende vernieuwt, consenterende int slaen/
van mainmise et prout latius in predicto procura-/
torio, obligando submittendo ac renuntiando prout/
in communi forma coram jo(nke)[r] gilbert joseph van/
grave heer van bajenrieu, laijens (etcetera) ende heer/
ende m(eeste)r hijacintus jacobus schouten schepenen/
desen 29 october 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer