SAL8325, Act: R°124.2-V°126.1 (68 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°124.2-V°126.1  
Act
Date: 1727-11-20
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-30 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren meijers e(nde) schepenen/
van loven naergen(oem)[t] gestaen den not(ari)s vander haert/
off(iciae)[l] der derde schrijffcamere alhier uuyt crachte/
van d'onwederoepel(ijcke) procuratie hem als thoonder/
van(de) naervolge(nde) contracte not(ariae)l, om den selven alhier te/
vernieuwen, herkennen, e(nde) realiseren gegeven waer van(de)/
teneur is volge(nde). Op heden 16 (novem)ber 1727 voor mij/
not(ari)s bij den souv(erijnen) raede van b(ra)bant geadmitteert/
tot loven residere(nde) present die getuijgen naergen(oem)[t]/
comparere(nde) jo(ffrouw)[e] barbara van schoubroeck/
wed(uw)[e] van wijlen s(ieu)[r] jacobus van nethen woone(nde)/
tot loven, de welcke heeft bekent ontfangen/
te hebben uuyt handen van h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] jo(ann)es carolus/
de fraiture der rechten licentiaet et(ce)t(er)[a] van/
op den 5 julii lestleden de somme van sesse
//
hondert gul(den)s courant gelt, den schellinck tot/
seven st(uyvers) e(nde) d'andere specien naeradvenant, dat/
om te betaelen de loten van haere rek(ening)[en]/
van(de) huysarmen e(nde) h(eilige) geest van s(in)[t] jacobs/
alhier resp(ectiv)[e] gesloten sesden augusti e(nde) 12 julii/
van(den) jaere 1726 als anderssints, ter saecke/
van welcke somme de comparante geloeft/
te gelden e(nde) ten behoeve van(de) selven licentiaet/
oft sijne actie hebbende te betaelen eene/
jaerel(ijcksche) rente van xxiiii g(u)l(den)s, den penninck/
xxv[tigh] cours genomen hebbende op den voors(chreven)/
vijffden julii lestleden, om alsoo jaerel(ijckx) te/
verscheijnen op gelijcken dagh, ende voor/
het ierste jaer op den 5 julii 1728/
los e(nde) vrije van alle lasten e(nde) exactien, t'sij/
x xx[e] mindere ofte meerdere penninghen/
contributien oft andere diergel(ijcke) impositien/
niettegenstaende eenighe placcaerten ter con-/
trarie, waer aende comparante is dero-/
gerende bij desen, ende soo voorts van jaere/
tot jaere als schult met recht verwonnen/
tot die respective quijtinge toe, die altoos/
sal mogen geschieden t'eender reijse in/
munte als boven, met volle rente e(nde)/
costen daer van procederende, obligerende tot/
asseurantie van dijen de comparante haeren/
persoon e(nde) goederen, meubelen e(nde) immeubelen/
present e(nde) toecome(nde) e(nde) naementl(ijck) ontrent/
vijff vierdeelen bempts gelegen in het roder
//
broeck achter de pastorije van s(in)[te] peeters/
rode gecocht van d'heer robrechts reg(eno)ten/
[vacat] straetken west, de wed(uw)[e] peeter de win-/
ter noort/
Item sesse vierendeelen lants gelegen tot [vlasselaer tegen over de eijerhoeve reg(eno)ten t'clooster van vrouwperck oost e(nde) west de straete naer wesemael suijd, s h(e)[ren] bossch van wesemael noort Item vijff à sesse vierendeelen bossch inde smits(er)oeve reg(eno)ten de kercke van cor- telcke oost, guill(ielmus) smets suijd, de diricxveltstraete west s(ieu)[r] denique noort Item de helicht van een boinder bossch gelegen beneden aen(de) hauwaersche bergh aen(de) achtersten keersbergh reg(eno)ten d'erffge(naemen) jan meijnaerts oost den hauwaerschen bergh scheijdende hauwaert van nieuwrode suijt d'erffgen(aemen) cornelis verleijen west den h(e)[re] canoninck standaerts noort Item de hellicht van twee boinderen bossch e(nde) vijver gelegen int' boxelaer waer van d'ander hellicht competeert aen jan francois van kerckhoven reg(eno)ten het capittel van aerschot noort jo(ffrouw)[e] cath(arina) aelst d'erffgen(aemen) robrecht e(nde) hendrick staes saemen oost den hauwaertsche bergh suijt e(nde) west Item drij en half daghm(aelen) bossch onder die valvekens hoeve onder hauwaert reg(enoten) d'abdije van s(in)[te] geetruijden oist clooster van mariendael suijd den h(e)[re] van horst west d aerde van rillaert noort Item negen vierendeelen bossch onder d'oeden hoeve reg(eno)ten peeter thielens e(nde) d'erffge(naemen) jan van nederseel oist de wed(uw)[e] louies van geertruijden e(nde) jan pauwels suijd d'oede straete west den h(e)[re] van horst noort Item noch een daghm(ael) bossch inde voors(chreven) d'oedenhoeve reg(eno)ten jo(ffrouw)[e] limborgh oost e(nde) noort de kercke van hauwaert e(nde) andere suijd d'erffge(naemen) jan van nederseel west Item een halff boinder gelegen onder de voors(chreven) hoeve gecomen van jan de volder reg(eno)ten d'oedestraete oost, s(ieu)[r] redicheer suijd, collegie dubaij e(nde) joris van cauwen- bergh west, adriaen poels e(nde) provius noort Item noch een half daghm(ael) bossch daerbij gelegen gecomen van adriaen poels reg(eno)ten mijnh(ee)[r] provius oost het voors(chreven) parceel suijd joris van cauwenbergh west jo(ffrouw)[e] catharina d'aelst noort.]/
Item een daghmael bempts gelegen inde raets-/
bempden reg(eno)ten s(ieu)[r] redickheer oost, de/
molebeeck suijdt, paus collegie west/
s(in)[t] job molenreijs noort/
Item drij daghm(aelen) bossch gelegen tot s(in)[te] peeters/
rode voors(chreven) op thienschuere velt reg(eno)ten/
t'gasthuijs van loven met jan e(nde) peeter/
bosschmans saemen oost d'h(ee)[r] raijmaeckers/
suijd, de drooge beke west/
Item een daghm(ael) bossch gelegen onder s(in)[te] peeters/
rode voors(chreven) reg(eno)ten t'gasthuijs van loven ter i[e]/
jan bosschmans ter ii[e]/
Item vijff daghm(aelen) beplant bossch sijnde een/
block gelegen tot cortelke aen(de) luijsse op de/
hauwaersche baene reg(eno)ten de straete/
van cortrijck naer lubbeeck gaende/
oost de hauwaersche baene suijt schauten/
west, francis van ranst noort/
Item over peeter bosschmans drij daghm(aelen) lants/
tot cortrijck voors(chreven) reg(eno)ten [vacat]/
Item over d'erffgen(aemen) jan laermans drij daghm(aelen)/
lants aldaer gelegen, sijnde vierde schoof/
reg(eno)ten de drooge beke oost, adriaen binne-/
mans suijt den voetwegh west.
//
Item vijff vierd(e) bempt geheeten den vrinckhals/
gelegen inden achtersten keerbempt reg(eno)ten/
den h(e)[re] van horst oist, d'erffgen(aemen) francen pee-/
ters suijt het godtshuijs van gempt west,/
de molebeeck noort/
Item sesse vierendeelen lants coren pacht gelegen/
inde bauwe bate walsche hoeve, onder/
nieuwrode reg(eno)ten d'erffge(naemen) peeter peeten/
e(nde) van(den) schrieck saemen oost, de kercke van/
nieurode suijdt, de wed(uw)[e] cornelis verstocken/
e(nde) haer selven west, de wed(uw)[e] jan janssens noort/
Item een half boinder acht roijen lants inde voors(chreven)/
hoeve gelegen reg(eno)ten den wegh vande vliegere/
ooist d'erffge(naemen) jan van neck, den h(eilige) geest/
van nieurode e(nde) peeter van(de) cauter saemen/
suijt, jan ketelaers west, de kercke oft/
h(eilige) geest van nieurode e(nde) thomas wauters/
noort/
Item twee daghm(aelen) bossch inde jordijnshoeve, waer/
van een daghmael is reg(eno)ten jan de cremer e(nde)/
de kercke van nieurode saemen oost adriaen/
van savelbergh suijt, de lambrechts hoeve/
straetken west, de veulestraete noort e(nde)/
d'ander daghmael reg(eno)ten mevr(ouw)e leijens e(nde)/
de wed(uw)[e] jan van uuythum saemen oost, jan/
michiels suijt, lambrechts hoeve/
Item drij vierendeelen bossch gelegen inde voors(chreven)/
d'oeden hoeve reg(eno)ten d'oede straete oost/
jo(ffrouw)[e] catharina d'aelt suijt, mijn h(ee)[r] de/
vliegere west, het capittel van aerschot/
noort
//
Item sesse vierendeelen bossch gelegen op den/
roesselbergh reg(eno)ten de straete van de herbaene/
naer het broeck gaende oost, de herbaene van/
aerschot op thienen suijt, d'erffgen(aemen) mijn heer/
van gricken west, peeter van laer noort/
It(em) finalijck sesse vierendeelen lants gelegen op/
d'onderveldeken, reg(eno)ten den voetwegh van/
hauwaert naer loven suijt adriaen e(nde) jan trau-/
ken oost den h(e)[re] van horst, west, alle/
deser panden gelegen soo onder s(in)[te] peeters rode,/
cortrijck, nieurode, als hauwaert, sijnde vrije/
e(nde) onbelast behoudel(ijck) aen s'heeren cheijns/
e(nde) subject aen keur, sonder meer, daer/
voor guarand gelovende, consentere(nde) in d'/
affectatie in fo(rm)a der selve panden ten effecte/
als voor bij opdracht oft mainmise, decreet/
e(nde) herdecreet dijer, constituere(nde) ten eijnde/
voors(chreven) allen thoonder deser ofte dobbel dijer om/
te compareren voor den souv(erijnen) raede van/
brabant h(e)[ren] meijer e(nde) schepenen van loven,/
weth(oude)ren van(de) voors(chreven) vier dorpen oft elders, daer het/
soude mogen wesen, om den inhout deser aldaer/
te laeten vernieuwen, e(nde) te consenteren in condemnatie/
volontair e(nde) affectatie als voor sonder voorgaende/
dagement, onder obligatie, submissie e(nde) renuntiatie/
als in forma, allen d'welck bij den voors(chreven) h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r]/
de fraiture wort geaccepteert, verclaerende/
tot dijen de voors(chreven) comparante ten desen te ge-/
bruijcken de macht e(nde) cracht haer gegeven bij den/
mutuelen testamente gemaeckt met wijlen haeren
//
voors(chreven) man, gepasseert voor den not(ari)s coremans/
de date [vacat] tot s(in)[te] peeters rode gere-/
sideert hebbe(nde). Aldus gedaen ten tijde voors(chreven) ter/
presentie van jo(ann)es bapt(ist)[a] everaerts e(nde) jo(ann)es/
bapt(ist)[a] van hal als getuijghen, sijnde die minute origine-/
le deser becleet met behoorel(ijcke) segel van xii st(uyvers)/
bij de voors(chreven) comp(aran)te, accept(ant), e(nde) getuijghen/
resp(ectiv)[e] beneffens mij not(ari)s ondert(eecken)t, onderstont quod/
attestor e(nde) was ondert(eecken)t p m vander haert not(ariu)s/
pal(icu)s? 1727/
Den voors(chreven) geconst(itueerd)[e] uuyt crachte e(nde) naer vermo-/
gen als voor heeft den bovenstaenden contracte/
notariael in alle e(nde) igewelcke poincten, e(nde) ar(ticu)len/
alhier vernieuwt, herkent e(nde) gerealiseert, eentsae-/
mentl(ijck) tot asseurantie der capitaele somme van/
sesse hondert gul(den)s capitae courant ende/
jaerelijcxe interesten van dijen, opgedraegen/
met behoorel(ijcke) vertheijdenisse die goederen gelegen/
resp(ectiv)[e] onder s(in)[te] peeters rode, cortrijck, nieurode/
e(nde) hauwaert, hier boven in sijne reg(eno)te e(nde) situatien/
naerder gedesigneert, exposita impositus est/
den off(iciae)[l] gilbert present e(nde) tot behoeff van h(ee)[r] e(nde)/
m(eeste)[r] jo(ann)es carolus de fraiture der rechten licen-/
tiaet (etceter)[a] e(nde) jo(ffrouw)[e] magdalena van schoubroeck/
gehuysschen acceptere(nde), et reddidit eadem bona/
terminis tamq(ua)m op den last der voors(chreven) rente,/
de voors(chreven) rentgeldersse obligando, subm(ittendo) ac re-/
nuntiando, prout latius inde voors(chreven) acte/
coram jo(nke)[r] gilbert joseph van grave h(e)[re] van/
baienrieu, laijens (etceter)[a] e(nde) s(ieu)[r] jo(ann)es van aren-/
bergh hac 20 (novem)ber 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1731-07-05
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-30 by pieter-jan lahaye
Op den 5 julii 1731/
is gebleken quittan-/
tie onderteeckent/
j(oannes) c(arolus) de fraiture de/
date 30 junii 1731/
waer bij bleke, dat/
aen hem bij affre-/
keninge gedaen/
met d'heer de lan-/
noij als rentm(eeste)[r]/
van sijne ex(cellenti)[e] des/
h(e)[re] prins van ru-/
bempre, de capi-/
taele penningen/
der neffenstaende/
rente van sesse/
hondert gul(den)s courant/
sijn voldaen, qua-/
re sic vacat sijnde/
behoorel(ijck) besegelt
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer