SAL8325, Act: R°127.1-V°128.3 (69 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°127.1-V°128.3  
Act
Date: 1727-11-25
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-30 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere meijers/
e(nde) schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen den/
not(ari)s vander haert off(iciae)[l] der derde schrijffcamere alhier/
uuyt crachte van d'onwederoepel(ijcke) procuratie/
hem als thoonder van(de) naervolge(nde) contracte not(ariae)l/
om den selven alhier te vernieuwen, herkennen, e(nde)/
realiseren gegeven, waer van(de) teneur is volge(nde)./
Op heden den xxiiii (octo)ber 1727 comparere(nde) voor mij/
notaris present die getuijghen naergen(oem)[t] s(ieu)[r] andreas/
vander doodt e(nde) jouff(rouw)[e] dorothea vangindertaelen/
wettighe gehuysschen, de welcke op vermo-/
ghen van het consent tot hetgene naer-/
bes(chreven) bij henne jo(ffrouw)[e] moedere de wed(uw)[e]/
van wijlen s(ieu)[r] jo(ann)es vander doodt volgens/
acte gepasseert voor mij notario e(nde) sekere/
getuijghen in date 23 (octo)ber 1727 hebben/
bekent wegens hennen swaeger s(ieu)[r] mi-/
chael carlier e(nde) jouff(rouw)[e] barbara vander/
doodt gehuysschen ontfanghen te hebben/
de somme van drij hondert gul(den)s permissen/
wisselgelt, waer over dese dient voor/
volcomen bekentenisse sonder van eenighe/
voordere te moeten doceren, gelovende/
daer over te gelden e(nde) te betaelen eene/
jaerelijcxe e(nde) erffelijcke rente van/
vijfthien gul(den)s cours nemende op heden/
date deser, e(nde) alsoo voor het eerste jaer/
te verscheijnen den 24 (octo)ber 1728, de/
welcke voorders sal blijven loopen van/
jaere tot jaere, totte effectieve quijttinghe/
toe, te geschieden met gelijcke drije
//
hondert gul(den)s permissen wisselgelt den per-/
missen schellinck tot ses st(uijvers), en alle andere/
specien naeradvenant, e(nde) met volle rente/
als het de rentgelders gelieven sal, dewelc-/
ke geloven de selve rente jaerlijcx e(nde) t'elcken/
valdaeghe precies te betaelen als schult/
met recht verwonnen e(nde) des doende uytter-/
lijck binnen ses weken naer den valdagh dat sij/
sullen gestaen mits betaelende pro rate/
van vier par cento, voorder oft anderssints/
niet, e(nde) om den voors(chreven) s(ieu)[r] carlier cum sua/
naerder te versekeren over de voors(chreven)/
capitaelen e(nde) te verscheijne croisen, soo/
hebben sij comp(aran)ten geconsenteert in het/
slaen van beleijde e(nde) mainmise over/
alle henne goederen hebbende e(nde) toecomende/
e(nde) signantelijck op sijn vierde paert vanden/
huyse e(nde) brouwcamme genoempt den soe-/
ten inval reg(eno)ten de brouwerije gen(oem)[t]/
den luijpaert ter i[e] het cleijn stadthuys ter ii[e]/
de borghstraet van voor ter iii[e] sijden. Item sijn/
vierde paert in seker huys gestaen binnen dese stadt/
inde borghstraete gen(oem)[t] den ancker reg(eno)ten de/
brouwerije gen(oem)[t] den horen ter i[e] het huijs staende/
tegens de brugge bij het clooster onder die/
borght ter ii[e] de voors(chreven) straete van vore/
ter iii[e] sijde, dienvolgens oock het decreet
//
e(nde) herdecreet van dijen voor die heeren/
meijer e(nde) schepenen van loven sonder/
dat sij comp(aran)ten daer toe voorders ofte/
anderssints sullen moeten gekent worden/
waranderende henne paerten voor/
vrije eijgen e(nde) onbelast goet,/
salvo de erfftochte aen henne moeder,/
daerover altijt genoch doen gelovende/
mitsgaeders dat den dese betae-/
linghe niet en sullen gecort worden [eenige xx[te] penningen]/
ofte andere lasten, dijenvolgens het/
gene voors(chreven) is te houden goedt, vast/
ende van waerde t'selve t'achter-/
volgen ende te volbrenghen onder/
obligatie van henne respective/
persoonen e(nde) goederen, meubelen e(nde) immeubelen/
present e(nde) toecomende met submissie e(nde) re-/
nuntiatie in forma, allen het welcke door/
den voors(chreven) s(ieu)[r] michael carlier cum sua pre-/
sent geaccepteert sijnde, soo constitueren/
sij comparanten allen thoonders deser ofte/
copije authentiecq ende elck in het/
besonder, om te compareren voor sijne ma(jestij)ts/
souv(erijnen) raede van brabant voor d'heeren meijer
//
e(nde) schepenen van loven e(nde) alo(mm)e elders daer des van/
noode wesen sal, e(nde) aldaer bij vernieuwin-/
ghe e(nde) sententieringhe deser te consenteren/
inde gewillige condemnatie, e(nde) parate ex(ecuti)[e]/
sonder daegement. Aldus gedaen e(nde) gepasseert ten/
tijde voors(chreven) ter presentie van antonius fran-/
ciscus vander smissen e(nde) petrus du chateau/
beneffens gerardus van buggenhoudt als getuij-/
ghen, d'originele minute deser is bij de comp(aran)ten/
beneffens mij not(ari)s onderteeckent, onderstont quod/
attestor, signatum c(arolus) vander smissen not(ariu)s/
1727/
Den voors(chreven) geconstitueerden uuyt crachte e(nde)/
naer vermogen als voor heeft de bovenstaende acte/
not(ariae)l in alle e(nde) igewelcke haere poincten e(nde) ar(ticu)len/
alhier vernieuwt, herkent, e(nde) gerealiseert, consen-/
tere(nde) als inde selve obl(igando) sub(mittendo) ac renu(ntiando) in fo(rm)a coram/
jo(nke)[r] petrus de herckenrode heere van roost ende s(ieu)[r]/
cornelis de berges hac 25 (novem)ber 1727/
Dijenvolgens den h(e)[re] meijer deser stadt no(min)e/
officii et(ce)t(er)[a] heeft geleijt den off(iciae)[l] gilbert voor e(nde)/
inden naem van s(ieu)[r] michael carlier e(nde) jo(ffrouw)[e]/
barbara vander doodt gehuysschen tot alle e(nde) ige-/
welcke goederen der verobligeerde e(nde) naementl(ijck)/
tot de vierde paerten in de huysen hier boven/
in sijne rege(no)ten e(nde) situatien naerder gedesigneert/
e(nde) dat om te comen tot asseurantie vant' capitael e(nde)/
jaerel(ijcxe) bet(aeling)[e] der rente van vijfthien gul(den)s/
sjaers./
Estque in instanti adductio facta id monente/
et ducente pretore coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer