SAL8325, Act: R°129.1-V°130.1 (70 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°129.1-V°130.1  
Act
Date: 1727-12-01
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-31 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der h(e)[ren] meijer/
ende schepenen van loven naergenoempt/
gestaen den off(iciae)[l] gilbert uuijt crachte/
vande onwederoepel(ijcke) procuratie hem als/
thoonder vande naervolgende acte not(ariae)[l]/
om de selve alhier te vernieuwen, her-/
kennen ende realiseren [gegeven] waer van den/
teneur hier naer is volgende. Op heden xx[e]/
(novem)ber 1727 voor mij not(ari)s bij den souv(erijn)[en]/
raede van brabant geadmitteert tot loven/
residerende present die getuijgen naergenoemt/
compareerden s(ieu)[r] petrus martinus wirix/
ende joeff(rouw)[e] anna catharina van relegem/
gehuijsschen innegesetene deser stadt de/
welcke kennen ontfangen te hebben van/
d'eerw(eerdige) moeder ancilla van het goidts-/
huijs der annuntiaten alhier de somme van/
seven hondert gul(den)s permissien wisselgheldt/
den schellinck à sesse st(uyvers) den ducaton a/
drij gul(den)s, den pattacon a twee gul(den)s/
acht st(uyvers) ende soo naer advenant van andere/
specien dienende desen voor quittantie ende/
obligatie ter saecke van welcke somme/
de comparanten geloven soo t'saemen als/
elck een int' besonder te gelden ende te/
betaelen ten behoeve vant' voors(chreven) goidts-/
huijs de voors(chreven) moeder present ende accepterende/
eene erffel(ijcke) rente van 28 gul(den)s s'jaers ten/
penninck xxv, cours nemende date deser,/
ende jaerel(ijcx) te verscheijnen op gelijcken/
dach los ende liber van alle lasten ende/
exactien t'sij xx[e] penningen, beden,/
subsidien contributien ende van alle andere/
inpositien hoedaenich die souden mogen/
wesen, niettegenstaende eenige placcaerten/
ter contrarien aen de welcke de comparanten/
sijn derogerende midts desen, ende soo voorts/
van jaere te jaere in courant geldt tot/
die quijtinge toe die altoos sal moghen/
geschieden t'eender reijse het capitael in
//
wisselgeldt als voor met volle rente ende/
costen daer van dependerende obligerende/
tot asseurantie van dijen hunne respective/
persoonen ende goederen meubelen ende/
immeubelen present ende toecomende elck/
een int' particulier waer ende tot wat/
plaetse die sullen worden bevonden met hunne/
resp(ectiv)[e] kinsgedeelten ende naementl(ijck) de hellicht/
van seker huijs apendentien e(nde) dependentien/
alhier gestaen ende gelegen in de parijs/
ofte leger straete genoempt den mortiers/
ofte mortier stamper rege(noten) de cool straete/
ter i[e], het gulden boomken ter ii[e], het huijs/
genoempt het lavoirken van achter ter iii[e]/
ende ter sijde ter iiii ende de leger straete/
van vore ter iiiii[e] sijden aen de tweede/
comparante aengedijlt bij doode van/
wijlen jo(ffrouw)[e] anna carnonckel haere moeder/
over wijlen s(ieu)[r] jacques carnonckel den/
ouden haeren tweede comp(ara)nte grootvader/
volgens scheijdinge ende deijlinge met/
haere mede condividenten aengegaen ende/
gepasseert voor den not(ari)s e(manuel) haelgoedt/
op den xxv october van desen jaere 1727/
alhier gesien ende gebleken los ende liber/
volgens extract van de weijckboecken/
onderteeckent j.b. snijers alhier oock/
gesien de date xv[e] deser de voors(chreven) hellicht/
garranderende voor suffisante hijpotecque,/
met gelofte van voordere genoeghdoeninge/
ter manisse ende contentemente van het/
goidshuijs onder verbant e(nde) obligatie als/
voor, daer toe constituerende onwederoepel(ijck)/
allen thoonder deser ofte dobbel authentiecque/
om te compareren voor den souv(erijn)[en] raede/
van brabant h(e)[ren] meijer e(nde) schepenen/
deser stadt oft elders des behoorende om/
den inhout deser aldaer te vernieuwen e(nde)/
te consenteren in condemnatie volontair/
als mede in de behoorel(ijcke) affectatie bij belijde
//
decreet ende anderwerff decreet sonder/
voorgaende daegement niettegenstaende/
de surranneringe. Aldus gedaen ten/
tijde voors(chreven) ter presentie van jacobus van/
dormael ende van jan ceulens getuijgen/
hier toe aensocht sijnde de originele/
minute deser - becleedt metten behoorel(ijcken)/
zegel - onderteeckent petrus martinus/
wirix, anna catharina van relegem, s(uste)[r]/
joanna m de racourt moeder ancilla ouw.?/
et a me not(ari)o [ond(erteecken)[t]] quod attestor signatum/
j(acobus) a(ntonius) du rij/
Den voors(chreven) geconstitueerden uuijt/
crachte ende naer vermogen als voor/
heeft de bovenges(chreven) acte in alle haere/
poincten alhier vernieuwt ende/
herkent consenterende als breeder in/
de selve coram jo(nke)[r] petrus de herckenrode/
h(e)[re] van roost (etceter)[a] e(nde) s(ieu)[r] corn(elis) berses i (decem)ber/
1727/
Dijenvolgens den h(e)[re] meijer deser/
stadt nomine officii heeft geleijt/
den off(iciae)[l] vander haert tot allen ende/
igewelcke goederen der verobligeerde/
ende dat voor ende tot behoeff vant'/
goidshuijs vande annuntiaten alhier/
ende naementlijck tot de hellicht van/
seecker huijs appendentien ende depen-/
dentien gestaen binnen dese stadt/
hier boven tusschen sijne regenoten/
naerder uuijtgedruckt ende dat om te/
comen tot asseurantie ende jaerelijckxsche
//
betaelinge der rente daer bij ver-/
melt/
Et est in instanti adductio facta/
id monente et ducente pretore coram/
iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1728-06-04
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-31 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij/
manuele quit(an)tie/
verleden bij s(uste)[r]/
joanna m. de racour/
moeder ancilla/
ouw.? van(de) annun-/
tiaten alhier op den/
2[e] junii 1728 dat/
s(ieu)[r] petrus wirix/
aen haere heeft/
gequeten de/
rente van 700 - 0/
gul(den)s cap(itae)[ls] in desen/
v(er)melt met den/
intrest van dijen/
quare vacat/
sijnde gevoeght/
zegel van vi s(tuyvers)/
actum 4 junii/
1728 quare vacat
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer