SAL8325, Act: R°131.1-V°132.1 (71 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°131.1-V°132.1  
Act
Date: 1727-11-22
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-31 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren meijer/
ende schepenen van loven naerbeschreven/
gestaen den officiael l'archier uuyt/
crachte ende naer vermoghen vande/
onwederroepelijcke procuratie hem/
als thoonder van sekeren contracte/
notariael om den selven alhier te vernieuwen/
herkennen e(nde) realiseren gegheven, waer van/
den teneur is volghende van woordt/
tot woorde. Op heden derden juni/
xvii[c] tweeentwintigh voor mij/
onderges(chreven) openbaer notaris bij den/
souverijnen raede van brabant gead-/
mitteert tot loven residerende, ter/
presentie vande getuijghen naergenoempt/
compareerde den seer edelen ende/
eerweirdighen heere florus ignatius/
van scheltinga soo voor hem selver/
als oock last e(nde) procuratie hebbende/
van sijnen heere broeder d'heer theodor/
xavier van scheltinga heere van/
sandelin (etceter)[a], bekende e(nde) verclaerde/
vercocht, gecedeert ende getransporteert/
te hebben soo e(nde) gelijck hij doet bij/
desen aen ende ten behoeve van jouff(rouw)[e]/
maria magdalena de cupere chijns-/
vrouwe tot binckom ende ingesetene/
aldaer ten dese mede present e(nde) in/
coop accepterende eerst huijs e(nde) hoff/
met sijn block e(nde) coolhoff in een stuck/
aen malcanderen aldaer geleghen ontrent/
den wintmolen groot ontrent sesse/
daghmaelen regenoten de straete ter eenre,
//
ende het volgende parcheel ter tweedere/
Item noch vier boenderen bempts/
oock in een stuck genaempt de groote/
cruijsbeemden regenoten het voorgaende/
parcheel ter eenre (etceter)[a]/
Item een ende een halff dachmael/
lants genoempt het bremblock/
regenoten [vacat]/
Item een boschken groot onderhalff/
dachmael regenoten de groote cruijs-/
beemden ter eenre, het voors(chreven) bremblock/
ter tweedere (etceter)[a], de voors(chreven) goederen/
aen hem heere vercooper cum suo/
competerende bij titel van successie/
van wijlen sijne vrouwe moeder/
volgens de scheijdinghe e(nde) deijlinghe/
daervan sijnde gepasseert, waer van/
hij heere vercooper aen jouff(rouw)[e] die/
coopersse sal extract authenticq/
leveren, waranderende de voors(chreven) vercochte/
goederen voor eijgen, vrij e(nde) onbelast,/
uytgenomen aende commanderije van/
chantraijn s'jaers eenen chijns van/
[vacat]/
Item aenden heerelijcken chijnsboeck van/
binckom, nu competerende aende voors(chreven)/
jouff(rouw)[e] coopersse s'jaers eenen cappuijn/
Item noch aende pastorije van binckom/
sjaers drij molevaten coren sonder/
meer, van welcke voors(chreven) lasten/
den heere vercooper de verloopen oft/
achterstellen sal draeghen ende suijveren
//
tot kersmisse lestleden xvii[c] eenen-/
twintigh, den voors(chreven) coop e(nde) vercoop/
om ende voor de somme van/
duijsent ende vijfftigh guldens/
eens bij den heere vercooper van/
jouff(rouw)[e] de coopersse al ende ten vollen/
ontfanghen, dienende dese voor/
quittantie. Item sal jouff(rouw)[e] die/
coopersse de voors(chreven) goederen aenveirden/
ter expiratie vande loopende huere/
vanden pachter jan notelers, mits/
treckende ondertusschen de huere/
t'sedert den lesten valdagh, soo dat sij/
sal genieten het jaer vallende te/
halff meert toecomende van desen/
jaere xvii[c] tweeentwintigh, consti-/
tuerende partijen alle thoonders deser/
oft copije authenticque van dijen/
om daer mede te gaen e(nde) compa-/
reren voor hoff e(nde) heere competent/
ende aldaer ten versoecke van jouff(rouw)[e]/
die coopersse te consenteren in ont-/
goedenisse ende goedenisse respective/
t'haeren behoeffve naer stiel ende der/
bancken recht, gelovende te houden/
voor goet, vast ende van weirden/
t'gene daer in behoorlijck sal wesen/
gedaen onder obligatie ende renuntiatie/
als naer rechte. Aldus gedaen tot/
loven ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van s(ieu)[r] joannes coultermans ende/
mijnheer hermanus crabeels heere
//
van opvelp ende molenstede getuijghen/
hier toe versocht, die de originele/
minute deser becleet met behoorel(ijcken)/
segel pampier beneffens partijen/
contractanten ende mij notaris/
behoorelijck hebben onderteeckent/
quod attestor signatum p. gerardi/
not(ariu)s 1727/
Welckenvolghens den voors(chreven) geconstitueerden/
uuijt crachte ende naer vermoghen als/
voor heeft den bovenstaenden contracte/
notariael in alle ende iegewelcke sijne/
poincten clausulen e(nde) articulen alhier/
vernieuwt, herkent ende gerealiseert,/
eentsaementlijck opgedraeghen met/
behoorelijck verthijdenisse huys e(nde) hoff/
met sijn block e(nde) coolhoff groot sesse dagh-/
maelen. Item noch vier boinderen bempts/
genoempt de groote cruijsbempden, mitsgae-/
ders onderhalff daghmael lants genoempt/
het bremblock, ende een boschken groot/
onderhalff daghmael respective geleghen/
onder binckom tusschen hunne regenoten ten/
contracte naerder gespecificeert, ende mits/
d'ordonnantie van rechte die voors(chreven) trans-/
portanten daer uuijt ontgoeijt e(nde) onterft/
wesende, soo is ter manisse des heere/
meijers ende wijsdomme der naerge-/
noempde heeren schepenen in alle de/
selve goederen behoorelijck gegoeijt ende/
geerft maria magdalena de cupere/
weduwe wijlen joannes coetermans, pre-/
sent alhier den officiael lanckmans voor/
haer e(nde) haers actie hebbende t'selven accep-/
terende, den voors(chreven) opdraegere per monitionem/
iure, satis et waras oblig(ando) submitt(endo) ac/
renuntiando in forma et prout in predicto/
contractu coram jo(ncke)[r] [philip] louis baron van schore/
ende s(ieu)[r] joannes van arenbergh scab(inis) hac/
xxii[a] (novem)bris 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer