SAL8325, Act: R°133.1-R°135.2 (72 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°133.1-R°135.2  
Act
Date: 1727-11-20
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-31 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijt der heeren schepe-/
nen van loven naerbeschreven gestaen/
den officiael lanckmans uuijt crachte e(nde)/
naer vermoghen vande onwederroepelijcke/
procuratie hem als thoonder van/
sekeren contracte notariael om den/
selven alhier te vernieuwen ende/
herkennen gegheven, waervan den teneur/
is volghende van woordt tot woorde./
Op heden xxii[en] (novem)bris 1727 voor mij/
openbaer not(ari)s bij den souverijen raede/
van b(ra)bant geadmitteert, tot loven/
residerende, present de getuijghen naerge-/
noempt compareerde jouff(rouw)[e] maria/
magdalena de cupere wed(uw)[e] wijlen/
joannes coetermans chijsvrouw tot/
binckom e(nde) ingesetene aldaer, dewelcke/
bekende ontfanghen te hebben uuijt handen/
van vrouwe joanna catharina/
peeters wed(uw)[e] wijlen jo(nke)[r] joannes baptista/
josephus rol de somme van vijff hon-/
dert guldens wisselgeldt, den schellinck/
tot sesse stuyvers e(nde) alle meerdere ende/
mindere munte naer advenant gerekent/
dienende dese voor manuale obligatie,/
ter saecke van welcke somme die/
voors(chreven) comparante belooft te gelden/
ten behoeve der voors(chreven) vrouwe weduwe/
rol oft den genen bij haer te denomineren/
de selve alhier present accepterende/
eene erffelijcke rente van vijffentwin-/
tigh guldens sjaers in munte t'elcken/
valdage loop hebbende, dan in cas van
//
prompte betaelinghe uuijtterlijck/
binnen sesse weken naer den valdaghe/
sal die rentgeldersse gestaen mits betae-/
lende a rate van den penninck xxvii/
ende alsoo met twintigh guldens/
s'jaers, beginnende dese rente cours/
te nemen op heden date deser e(nde) alsoo/
voor den eersten valdaghe te verscheijnen/
ten gelijcken daeghe des jaers xvii[c]/
achtentwintigh te leveren binnen dese/
stadt loven los e(nde) vrije van alle personele/
reele ende mixte lasten, soo van/
x xx meerdere e(nde) mindere penninghen/
als vijantlijcke contributien geexigeert/
e(nde) t'exigeren, nietteghenstaende/
sijne maj(estij)[ts] placcaerten e(nde) envoijen/
der heeren staeten geemaneert ende/
naermaels t'emaneren het contrarie/
waeren medebrenghende aen alle welcke/
die voors(chreven) rentgeldersse wel expresselijck/
is derogerende mits desen, ende alsoo/
voorts van jaere tot jaere tot die/
effective affquijtinghe toe die sal/
moghen geschieden t'eender reijse/
met gelijcke somme van vijff/
hondert gul(den)s wisselgelt e(nde) met volle/
rente t'elcken tijde het die rentgeldersse/
gelieven sal, mits t'selve opsegghende/
ende preadverterende sesse weken voor den/
valdagh, welcke rente die voors(chreven) compa-/
rante belooft loffelijck t'elcken preciesen/
valdaghe te betaelen als schuldt metten/
rechte verwonnen onder obligatie van/
haeren persoon e(nde) goederen, meubelen e(nde)
//
immeubelen present ende toecomende/
ende tot naerdere vastigheijt ende asseu-/
rantie soo vant voors(chreven) capitael als/
jaerelijcksche croisen dijer, die voors(chreven)/
rentgeldersse verobligeert mits desen/
Ierst seker huijs e(nde) hoff met sijn block/
e(nde) coolhoff in een stuck aen malkanderen/
met het nieuw huijs daerop gebouwt/
appendentien e(nde) dependentien dijer ge-/
staen e(nde) geleghen tot binckom ontrent/
den wintmolen groot ontrent sesse/
daghmaelen, regenoten de straete ter i[re]/
ende het volghende parceel ter andere/
seijden./
Item noch vier boinderen bempts oock/
in een stuck genoempt de groote/
cruijsbempden reghen(oten) het voorgaende/
parceel ter eendre (etceter)[a]/
Item onderhalff daghmael lants/
genoempt het bremblock, regh(enoten) de/
goederen der commanderije van/
chantrain ter i[re], ende de voors(chreven) par-/
ceelen ter andere seijden./
Item een boschken groot onderhalff/
dachmael, regenoth(en) de groote cruijsbempden/
ter i[re], het voors(chreven) bremblock ter ii[re]/
respectieve geleghen tot binckom voors(chreven)/
de geseijde rentgeldersse competerende/
bij coop in haeren weduelijcken staet/
gedaen teghens den edelen e(nde) eerw(eerdige) heere/
florus ignatius van scheltinga, ende/
desselffs broeder den heere theodor xavier/
van scheltinga heere van sandelin (etceter)[a] vol-/
ghens acte gepasseert voor den not(ari)s/
p. gerardii binnen loven in date derden
//
januarii 1722 alhier bij copije authenticq/
gesien e(nde) gebleken in welcke goederen/
die comparante belooft haer op heden te/
sullen laeten goeden, waranderende allen/
de selve goederen voor eijghen vrije/
ende onbelast uuijtgenomen van eenige/
chijnsen aende commanderije van/
chantrain uuijtbrenghende sjaers/
ontrent de vier guldens. Item aenden/
heerelijcken chijnsboeck van binckom/
competerende aende comparante/
sjaers eenen cappuijn./
Item noch aende pastorije van binckom/
s'jaers drije molevaeten coren sonder/
meer, gelovende voorts sij comparante/
in cas van insuffisantie altijt ter/
manisse e(nde) contentemente der renthef-/
fersse te sullen assigneren naerdere/
suffisante panden, consenterende over/
alle de voors(chreven) goederen e(nde) naerdere/
t'assignerene panden tot asseurantie/
der voors(chreven) rente int slaen van mainmise/
decreet e(nde) herdecreet der heeren schepenen/
van loven daerover te verwerffven/
ten coste der rentgeldersse, constitue-/
rende ten effecte van allen t'ghene/
voors(chreven) onwederroepelijck een ieder/
thoonder deser ofte van copije authen-/
ticq om te compareren voor den/
souverijnen raede van brabant, heeren/
meijer e(nde) schepenen van loven e(nde) alomme/
elders e(nde) den inhoude deser aldaer ver-/
nieuwende e(nde) herkennende te consen-/
teren inde volontaire condemnatie/
parate e(nde) reele executie, mitsgaeders
//
in d'affectatie bij mainmise ende/
decreet als voor sonder eenigh voor-/
gaende daghement de suranneringe/
nietteghenstaende oblig(ando) submitt(endo)/
ac renuntiando in forma. Aldus/
gedaen ende gepasseert binnen loven/
ten daghe, maendt e(nde) jaere voors(chreven)/
ter presentie van josephus tomboij,/
ende niclaes anthoen als getuijghen/
tot desen aensocht, d'originele minute/
deser - becleet met behoorelijcken/
segel - is onderteeckent m(aria) m(agdalena) de/
cupere, j(oanna) c(atharina) peeters w(eduw)[e] rol, joseph/
tomboij, met het handtmerck/
van niclaes anthoen, et a me/
notario quod attestor signatum/
gasp(ar) larchier not(ariu)s reg(is) et ap(osto)licus/
1727/
Welckenvolghens den voors(chreven) geconstitu-/
eerden uuyt crachte ende naer vermoghen/
als voor heeft den bovenstaenden/
contracte notariael in alle ende/
iegewelcke sijne poincten/
clausulen e(nde) articulen alhier vernieuwt/
ende herkent, consenterende voorders/
int slaen van mainmise oblig(ando) submitt(endo)/
ac renuntiando in forma coram/
jo(nke)[r] philip louis baron van schore, ende/
s(ieu)[r] joannes van arenbergh scab(inis) hac xx[e]/
(novem)bris 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer