SAL8325, Act: R°161.2-V°162.1 (87 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°161.2-V°162.1  
Act
Date: 1727-12-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-03 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepenen/
van loven naergenoemt gestaen den officiael/
gilbert uuijt crachte vande onwederoepel(ijcke)/
procuratie hem als thoonder van(de) naervol(gende)/
contracte not(ariae)l om den sel(ven) alhier te v(er)nieuwen/
e(nde) herkennen gegeven waer vanden teneur is/
volge(nde). Op heden den vii[e] aug(us)[ti] 1727 compareerde
//
voor mij onderges(chreven) notaris tot aerschot residere(nde)/
e(nde) inde presentie vande getuijgen naer te/
noemen joan(nes) francis loocx ende anna maria/
goossens gehuijsschen ende innegesetene deser/
stadt aerschot, die wel(cke) bekennen opgelicht/
ende ontfangen te hebben uuyt handen vande/
joeff(rouw)[e] anna tubecx ende joeff(rouw)[e] cath(ari)na lievens/
hooffm(eeste)rssen beneffens ten overstaen van(de) eerw(eerdig)[e]/
h(e)[re] anthonius porttemans pastoor van(den) beggijn-/
hove alhier te weten op den 25 aug(us)[ti] 1726 eene/
somme van drije hondert vijftich gul(den)s loopende/
gelt, ende nu op dage van heden de somme/
van twee hondert gul(den)s loopende gelt, maec-/
kende te samen eene somme van vijff hondert/
vijftich gul(den)s loopende gelt, waer voren sij i[e]/
comparanten aend' infirmerije van(den) beggijnhove/
alhier jaerel(ijcx) geloven te gelden ende te/
betaelen eene rente van xxii gul(den)s à rate/
van vier par cent, vallende deselve rente/
jaerel(ijcx) den 7[e] aug(us)[ti] waer van den 7[e] aug(us)[ti] 1728/
den eersten valdach wesen sal ende soo voorts/
van jaere tot jaere totte reële afflossinge toe/
die sal moeten geschieden t'eender reijse altijt met/
volle rente in gelijcke munte als voors(chreven) is,/
altijt met cost van brieven pontpe(nningen), mainmise/
in cas van beseth, gelovende deselve rente/
altijt goet te houden ende de jaerel(ijcksche) bet(aeling)[e]/
wel ende loffel(ijck) te doen t'elcken verscheijne(nde)/
termijn als schult met recht verwonnen los e(nde)/
vrije van alle lasten soo van x xx[e] penn(ingen) (etceter)[a]
//
waer voren verobligerende sij comp(ara)nten/
henne respective persoonen ende goederen/
present ende toecomende onder renuntia(ti)e/
prout in fo(rm)a, ende namentl(ijck) tot hijpoteque/
der selve rente sijn opdraege(nde) ende affec-/
terende. Ierst seker huijs ende hoff gestaen/
e(nde) gelegen binnen dese stadt inde beggaerde/
straet rege(noten) de paters beggaerden in/
twee sijden charel vander beken ter iii[e] e(nde)/
de straet van voor ter iiii[e] sijden. Item/
alnoch een halff boender lants genoemt/
hult dachmael gelegen onder betecom rege(noten)/
peeter regiers west, adriaen goossens noort/
de straete ten ooste. Item alnoch seker dach-/
mael bossch oock gelegen onder betecom inde/
goirestraet rege(noten) jan elsen suijt adriaen de keijser/
noort, de selve straet oost seker heijde ter andere/
sijde. Item alnoch sijn kintsgedeelte als hem/
comp(ara)nt is competere(nde) in seker huys e(nde) hoff gestaen/
e(nde) gelegen binnen dese stadt op den molen berch waer/
inne tegenwoordich is woonende sijne moeder/
rege(noten) jaecq matheus ter i[e] de gracht ter ii[e]/
de straet van voor ter iii[e] sijden, warandere(nde)/
de voors(chreven) gronden van erffven op s'heeren chijns/
ende rechte vanden gronde ende op eene rente/
van vier hondert gul(den)s cap(itae)[ls] als joan(nes) everaerts/
op des comp(ara)nts huyse is treckende met wel(cke)/
[v(oorschreven)] penningen de selve rente instantel(ijck) geloven/
aff te leggen ende te quijten waer van sullen/
hebben te doceren acte van acquit(tantie) e(nde) sonder meer/
waer over garandt e(nde) waerschap gelove(nde), con-/
stituere(nde) ten dijen effecte onwederoepel(ijck)
//
mits desen den [vacat] ende alle thoonders/
deser om te gaen ende te compareren voor/
alle heeren, hoven wetthen daer sulcke van noode/
wesen sal te geschieden om de v(oorschreven) huysen, hoven e(nde)/
andere panden voor de v(oorschreven) rente wettel(ijck) te reali-/
seren e(nde) te affecteren, mede consentere(nde) int' maecken/
van beleijde van mainmise mede int' decreet/
e(nde) herdecreet vanden h(e)[re] meijer e(nde) schepe(nen) der/
stadt loven daer over te geven tot volcomen vastich(heijt)/
ende affectatie der selver rente obl(igando) submitte(ndo)/
ac renun(tiando) prout iuris atque stili, ende nae-/
mentl(ijck) de v(oorschreven) vrouwe persoonesse renuntiere(nde)/
aent' privilegie sen(atus) cons(ulti) vell(iani) auth(enti) si qua/
mulier waer van sij eerst ende voor al door/
mij not(ari)s is onderricht gew(ees)[t], mede in cas van/
egeene jaerel(ijcxe) precise bet(aeling)[e] t'elcken v(er)scheijnenden/
termijn dese acte tot laste van(de) gebreckel(ijcken) te/
doen ende laeten duemen e(nde) v(er)claeren ex(ecutoriae)[l] in fo(rm)a/
sonder v(or)gae(nde) daegem(en)[t], sonder argelist, hier/
waeren over jan de groeff ende joseph van langen-/
donck getuijgen tot desen aensocht e(nde) gebeden, e(nde)/
was d'originele minute deser bij de v(oorschreven) comp(ara)nten/
e(nde) getuijgen beneffens mij not(ari)s op den segel com-/
petent behoorel(ijck) ond(erteecken)[t] q(uo)d attestor signatum/
e. vander beken not(ariu)s pub(li)cus./
Aldus v(er)nieuwt ende herkent bij den v(oorschreven) gecons(titueer)[den]/
de voors(chreven) acte in alle haere poincten ende/
conditien, consentere(nde) prout latius inde sel(ve)/
obliga(ndo) subm(ittendo) ac renun(tiando) prout in fo(rm)a coram h(ee)[r]/
e(nde) m(eeste)[r] hijacinthus jacob(us) schouten ende s(ieu)[r] jan/
van arenberch 12 (decem)ber 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer