SAL8325, Act: R°168.3-V°169.1 (91 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°168.3-V°169.1  
Act
Date: 1727-12-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-05 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der h(e)[ren] schepe(nen) van loven/
naergen(oem)t gestaen den off(iciae)[l] gilbert uuijt crachte/
vande onwederoepel(ijcke) procura(ti)e hem als thoon-/
der vanden naervol(gende) contracte notariael om/
den selven alhier te v(er)nieuwen ende herkennen/
gegeven waer van den teneur is volgende./
Op heden den xii[e] junii 1726 compareerde voor
//
mij onderges(chreven) notaris tot aerschot residerende/
ende inde presentie vande getuijgen naer te/
noemen s(ieu)[r] joan van aenvanck ende susanna/
botselaers gehuijsschen ende innegesetene deser/
stadt die welcke bekennen opgelicht ende/
ontfangen te hebben uuyt handen van joeff(rouw)[e]/
anna tubbecx hooffm(eeste)rsse vanden beggijnhove/
alhier ten overstaen vanden eerw(eerdige) h(e)[re] antho-/
nius porttemans pastoir van(de) v(oorschreven) beggijnhove/
de somme van duijsent gul(dens) wisselgelt/
te weten den schellinck tot ses stuijvers ende/
d'andere specien naer advenant te rekenen/
waer voren sij comp(ara)nten aen d'infirmerije/
vanden v(oorschreven) beggijnhove jaerel(ijcx) geloven te/
gelden e(nde) te betaelen eene rente van veertich/
gul(dens) s'jaers eensgel(ijckx) in wisselgelt los ende/
vrije van alle lasten soo van x xx[e] xl[e] mindere/
oft meerdere penningen ofte precarien alreede/
innegestelt oft hier naermaels inne te/
stellen vallende de sel(ve) rente jaerel(ijcx) den xii[e]/
junii, waer van den xii junii 1727 den eersten/
valdach wesen sal ende soo voorts van jaere/
tot jaere tot de reële quijtinge toe die/
sal mogen geschieden in drije paijen met ge-/
lijcke somme wisselgelt altijt met cost/
van brieven, pontpe(nningen), mainmise in cas van/
beseth, met gelofte vande jaerel(ijcksche) betaelinge/
wel ende loffel(ijck) te doen t'elcken verscheijne(nde)/
termijn als schult met recht verwonnen/
waer voren v(er)obligere(nde) sij comp(ara)nten henne
//
resp(ectiv)[e] persoonen ende goederen present ende/
toecomende onder renuntia(ti)e prout in forma,/
ende namentlijck tot hijpoteque der selver/
rente sijn opdraege(nde) ende affectere(nde) eerst seker/
huijs ende hoff gestaen e(nde) gelegen binnen dese/
stadt inde petercille straet rege(noten) de lombaert/
straet ter i[e] d'erffge(naemen) adriaen van hasendoncq/
ter ii[e] de selve met hen cleijn huijs gelegen/
inde lombaertstraet ter iii[e] sijden. Item/
alnoch t'selve cleijn huijsken inde v(oorschreven) lombaert/
straet gelegen rege(noten) het voors(chreven) huijs./
Item alnoch seker huijs ende hoff gestaen ende/
gelegen binnen dese stadt inde petercillie straet/
v(oorschreven) genoemt den wildeman, soo ende gelijck t'/
selven huijs ende hoff hebben vercregen van/
maria de backer rege(noten) jan borrens e(nde) jacob/
clerens ter i[e]n de lombaertstraet ter ii[e]/
de v(oorschreven) petercillie straet ter iii[e] ende d'erffge(naemen)/
jan meirkens ter iiii[e] sijden./
Item alnoch ontrent de drije dachmaelen bempts/
genoemt de echelen onder rillart gelegen/
rege(noten) de wed(uw)[e] jan thielens oost, de nieuwe/
motte suijt, de oude motte west ende paulus/
goethuijs met andere noort./
Item alnoch een daghmael landts gelegen onder/
aerschot buijten de lovensche poort liggende/
onverdeijlt met j. swinnen in eene meerdere/
plecke van een halff boender rege(noten) het leen/
competere(nde) joeff(rouw)[e] elisabeth van moockenborch/
ter i[e] de baen ter ii[e] de kerck alhier ter/
iii[e] sijden, warandere(nde) de v(oorschreven) huijsen e(nde) gronden/
van erffven enckel(ijck) op s'heeren chijns ende rechte
//
vande gronde, ende namentl(ijck) het huijs ge-/
noemt den wildeman op eene rente van vijff/
gul(dens) twelff s(tuyvers) s'jaers aent' capittel alhier e(nde)/
xii s(tuyvers) jaerel(ijcx) aende paters beggaerden alhier/
ende nu voortaen op de v(oorschreven) rente van 40-0-0/
s'jaers wisselgelt die infirmerije vanden/
v(oorschreven) beggijnhove jaerel(ijcx) op de voors(chreven) is heffende/
sonder meer daer over garandt e(nde) waerschap/
gelove(nde), constituere(nde) ten dijen effecte onwe-/
deroepel(ijck) mits desen den [vacat] e(nde) alle/
thoonders deser om te gaen ende te compareren/
voor allen heeren hoven wetten competent/
om de v(oorschreven) panden voor de v(oorschreven) rente wettel(ijck)/
te realiseren ende te affecteren met alle/
noodige solemniteijten daer toe requirerende,/
mede consentere(nde) int' maecken van beleijde e(nde)/
mainmise mede int' decreet e(nde) herdecreet van(de)/
h(e)[ren] meijer e(nde) schepe(nen) der stadt loven daer over te/
geven tot volcomen vastigheijt e(nde) affectatie der/
selver rente sonder voorgaende daegement/
obl(igando) subm(itendo) ac renun(tiando) prout in fo(rm)a. Hier waeren/
over jan de brier ende jan de groeff getuijgen/
tot desen aensocht ende gebeden, e(nde) was d'ori-/
ginele minute deser bij de v(oorschreven) comp(ara)nten e(nde) ge-/
tuijgen beneffens mij notaris opden segel com-/
petent ondert(eecken)t quod attestor signatum e. van(der)/
beken not(ariu)s pub(li)cus./
Aldus vernieuwt ende herkent de voors(chreven) acte/
bij den v(oorschreven) gecons(titueer)[den] in alle haere poincten ende/
clausulen, consentere(nde) prout latius inde sel(ve)/
obliga(ndo), subm(ittendo) ac renu(ntiando) prout in fo(rm)a coram/
iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer