SAL8325, Act: R°197.2-V°199.1 (106 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°197.2-V°199.1  
Act
Date: 1728-01-20
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-12 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des h(e)[re] meijers e(nde)/
schepenen van loven naergenoemt/
gestaen den officiael gilbert uuijt crachte/
van(de) onwederoepel(ijcke) procuratie hem als/
thoonder vanden naervolgenden contracte/
notariael om den selven alhier te/
vernieuwen, herkennen ende realiseren/
gegeven, waer van den teneur is/
volgende. Op heden 30[e] meert 1724 voor
//
mij notaris bij den souv(erijn)[e] raede van/
brabant geadmitteert tot loven residere(nde)/
present die getuijgen naergenoemt com-/
parerende d'h(ee)[r] leopoldus franciscus wille-/
maers den welcken ten fine naerbes(chreven)/
gebruijckende de macht hem gegeven/
door joeff(rouw)[e] catarina teresia lefever/
gertrudis maria le fever, isabella/
margareta le fevre, maria agnes/
le fevre ende joanna sophia le fevre/
t'saemen kinderen van joeff(rouw)[e] machthildis/
catarina noorman, alle erffgenaemen/
vanden eerw(eerdig)[e] heere hieronimus coeck/
hunnen oom ende oudt oom respective/
volgens acte van procuratie gepasseert/
binnen utrecht voor den notaris jaco-/
bus wautenaer den 13 novemb(er) 1722,/
mitsgaeders uuijt crachte der procuratie/
op hem comp(ara)nt verleden bij d'h(ee)[r] jean/
bap(tis)te du bois de brigode als trans-/
port hebbende van d'h(ee)[r] gerard noor-/
man volgens acte gepasseert voor/
den notaris helbrandt vander heijden/
binnen amsterdam den xx[e] der voors(chreven)/
maendt november 1722, den voors(chreven) h(e)[re]/
du bois brigode soo voor sigh selven/
als in qualiteijt van vooght over de/
kinderen van wijlen d'h(ee)[r] peeter jacob
//
le fevre in die qualiteijt mede erffge(naem)/
vanden voors(chreven) eerw(eerdig)[e] h(e)[re] coeck saliger/
uuijtweijsens de voormelde procuratie/
alhier overgelevert, welcken compa-/
rant op vermogen van dijen verclaert/
vercocht gecedeert ende getranspor-/
teert te hebben soo hij doet mits desen/
aen ende ten behoeve vanden eerw(eerdig)[e]/
h(e)[re] alardus vanden steen canoninck/
der collegiale kercke van s(in)[t] jacobs/
binnen dese voors(chreven) stadt (etceter)[a] present/
ende accepterende seker gedeelte/
van vier duijsent seven hondert drije/
en twintich guldens wisselgelt die/
voors(chreven) constituanten inde geseijde/
qualiteijt competere(nde) ten laste der/
heeren staeten van brabant int' quartier/
van loven, in eene meerdere capitaele/
rente van thien duijsent hondert twin-/
tich guldens wisselgelt capitaels, vol-/
gens de brieven daer van sijnde op den/
cleijnen zegel gehijpotickeert ende te/
boeck staende sub n(umer)[o] 106 welcke/
voors(chreven) rente voor dit voors(chreven) gedeelte/
inde rekeninge vanden rentm(eeste)[r] der voors(chreven)/
h(e)[ren] staeten betaelt is tot den jaere 1719/
inclues, soo dat den jaere 1723/
vervallen sijn vier jaeren ingevolge/
de selve rekeninge, de welcke den
//
comp(ara)nt uuijt crachte als voor kent ontfan-/
gen te hebben met de voormelde cap(itae)[le] somme/
van 4723 gul(dens) dienende dese soo over/
d'een als over d'ander voor absolute quit(tan)tie/
mits welcke den comp(ara)nt v(er)claert sijne/
v(oorschreven) constituanten daer aen geen recht noch/
actie meer te reserveren dan den heere/
cooper te surrogeren in hunne resp(ectiv)[e]/
plaetse e(nde) stede met de v(oorschreven) v(er)loopen achtervol-/
gens de reductie daer van geschiet, met/
gelofte dat des comp(ara)nts v(oorschreven) constituanten/
deselve sullen doen volgen voor vrije/
suijver e(nde) onbelast, daer voor in hunnen/
naem op vermogen als voor garandt/
gelove(nde) ende altoos genoegh te doen/
onder verbandt in forma, constituere(nde)/
alvolgens onwederoepel(ijck) allen thoonder/
deser ofte dobbel autentiecq om te/
compareren voor den souv(erijn)[e] raede van/
b(ra)bant, den genen van utrecht v(oorschreven), magist(rae)[t]/
van amsterdam ende voor alle andere/
hoven ende rechters daer des behooren/
sal, om den inhoudt deser aldaer te/
laeten vernieuwen, ende de v(oorschreven) consti-/
tuanten tot achtercominge vant' gene/
v(oorschreven) volontairel(ijck) te laeten condemneren/
als mede te consenteren in ontgoedenisse/
e(nde) goedenisse in fo(rm)a voor h(e)[ren] meijer e(nde)/
schepenen van loven sonder voorgaende
//
daegement. Aldus gedaen ten tijde voors(chreven)/
ter presentie van sebastiaen van(den) plas/
ende van anthoen fisco getuijgen hier toe/
aensocht, sijnde d'originele minute deser/
becleedt met den behoorel(ijcken) zegel ond(erteecken)[t]/
l(eopoldus) f(ranciscus) willemaers qualitate qua, a(lardus)/
vanden steen et à me notario quod/
attestor signatum j(acobus) a(ntonius) du rij not(ariu)s./
Den voors(chreven) gecons(titueer)[den] uuijt crachte ende/
naer vermogen als boven, heeft den/
voors(chreven) contracte in alle sijne poincten/
alhier vernieuwt, herkent ende gere-/
aliseert, eentsaementlijck met behoo-/
relijcke verthijdenisse opgedraegen seker/
gedeelte van vier duijsent seven hondert/
drijentwintich gul(dens) wisselgelt staende/
ten laste vande h(e)[ren] staeten van b(ra)bant/
int' quartier van loven in eene meerdere/
capitaele rente van thien duijsent een/
hondert xx gul(dens) cap(itae)[ls] wisselgelt (etceter)[a]/
ende den transportant op macht als voor/
inden naeme van sijne constituanten/
uuijt het gedeelte inde v(oorschreven) rente [e(nde) v(er)loopen] ontgoijet/
ende onterft sijnde, soo is ten erffel(ijcken) rechte/
met alle solemniteijten daer toe gerequi-/
reert daer inne behoorel(ijck) gegoijet ende/
geerft den eerw(eerdig)[e] heere alardus van(den)/
steen canoninck der coll(egiael)[e] kercke van/
s(in)[t] jacobs binnen dese stadt (etceter)[a], present/
alhier den procur(eur) du rij voor ende ten/
behoeve vanden selven oft voor sijns
//
actie hebbende acceptere(nde), et satis et/
waras de voors(chreven) rente prout latius/
in dicto contractu, den voors(chreven) transportant/
inden naem van sijne voors(chreven) constituanten/
obligando submitte(ndo) ac renunti(ando) prout/
in forma, coram jo(nke)[r] albert francois/
van winge ende s(ieu)[r] joannes van aren-/
berch 20 jan(ua)rii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer