SAL8325, Act: R°203.1-V°204.1 (108 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°203.1-V°204.1  
Act
Date: 1728-01-22
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-12 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heer meijers/
e(nde) schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen/
den not(ari)s vander haert off(iciae)[l] der derde/
schrijffcamere alhier uuyt crachte van d'/
onwederoepel(ijcke) procuratie hem als thoonder/
vanden naervolgende contracte not(ariae)l/
omden selven te vernieuwen, herkennen,/
e(nde) realiseren gegeven, waer van(de) teneur is/
volgens. Op heden 21 januarii 1728 voor/
mij openbaer not(ari)s tot loven residerende/
present die getuijgen naergen(oem)[t] comparerende/
jo(ffrouw)[e] catharina tutelaer e(nde) jo(ffrouw)[e] anna ver-/
haeren beijde infirmerije meesterssen van(de)/
grooten beggijnhove alhier, welcke voors(chreven) com-/
paranten om te voldoen aenden uuyttersten/
wille e(nde) testamente van wijlen jo(ffrouw)[e] maria/
schellekens beggijntjen was op den voors(chreven) grooten/
beggijnhove, waer van d'openinge is geschiet/
door mij not(ari)s den 21 october lestleden, ende/
naementlijck aenden articule hierachter gein-/
sereert, hebben in qualiteijt van execu-/
terssen verclaert overgegeven, gecedeert,/
e(nde) getransporteert te hebben aen ende/
ten behoeve van jo(ffrouw)[e] barbara berot/
beggijntjen opden voors(chreven) hove nichte/
vande voors(chreven) jouff(rouw)[e] maria schellekens pre-/
sent e(nde) accepterende ierst eene capitaele/
rente van hondert gul(den)s wisselgelt
//
staende tot laste van d'erffgen(aemen) jo(ann)es/
berteleijns volgens de brieven van main-/
mise waer vande vernieuwinge is geschiet/
voor h(e)[ren] schepenen van loven den xvi[e]/
augusti 1673 in tertia, vallende jaerel(ijcx)/
den 5[de] meert/
It(em) alnoch eene capitaele rente van hondert/
gul(den)s wisselgelt staende tot laste van/
joos bertelijns den jongen e(nde) sibilla/
berteleijns sijne sustere volgens acte gepas-/
seert voor den not(ari)s j. schellekens den 7[e]/
october 1669/
It(em) alnoch ende finaelijck eene capitaele rente/
van hondert sestigh gul(den)s bij erffuytgevinge/
gereserveert op huys e(nde) hoff gelegen tot/
herent, staende tot laste van peeter de/
meijer volgens acte gepasseert voor den/
not(ari)s goemans den 28 jan(uarii) 1696 maeckende/
t'saemen de voors(chreven) drije capitaele rente/
drije hondert sestigh gul(den)s wisselgelt, ende/
gelijck het legaet compt te beloopen ter/
somme van vier hondert gul(den)s wisselgelt, soo/
verclaert de voors(chreven) acceptante alsnu noch/
ontfangen te hebben de somme van vier-/
tigh gul(den)s wisselgelt, uuyt handen der voors(chreven)/
voors(chreven) jo(ffrouw)[e] executerssen, dienende dese/
voor quittantie, mits d'welck verclaeren/
de selve jouff(rouw)[e] tot de voors(chreven) drije capi-/
taele renten geen recht, actie nochte
//
pretentie meer te hebben, directelijck nochte/
indirectelijck, nochte tot de loopende jaeren,/
alles sonder gaurrant, constituerende ten/
effecte van dien onwederoepelijck een ider/
thoonder deser ten eijnde van vernieuwin-/
ghe te geschieden soo voor den souvereijnen/
raede van brabant h(e)[ren] meijer e(nde) schepenen/
van loven als alo(mm)e elders, consenterende/
aldaer inde gewillige condemnatie, mede/
in d'ontgoedenisse e(nde) goedenisse dijer, sonder/
dagement gelovende (etceter)[a] Aldus gedaen e(nde)/
gepasseert binnen loven ten daghe voors(chreven)/
ter presentie van jo(ann)es bapt(ist)a everaerts/
e(nde) peeter van cauteren als getuijghen/
sijnde die minute originele deser becleet/
met behoorel(ijcken) segel bij de voors(chreven) t(er) trans-/
portanten ende acceptante beneffens/
mij not(ari)s onderteeckent, ende was/
onderteeckent p.m. vander haert not(ariu)s/
pub(licu)s 1728/
Hier naer volght den teneur/
van het legaet uuyt den/
voors(chreven) testamente van/
vier hondert gul(den)s gelaeten/
aende voors(chreven) jouff(rouw)[e] barbara/
berot met dese naervolgende/
restrictien./
Soo sal uyt die coopsomme van het/
lant aen haer noch getelt worden vier/
hondert gul(den)s wisselgelt.
//
Oock begeire wel expresselijck dat het/
geviel dat barbara berot geen/
beggijnken en bleef maer haeren staet/
quaem te verlaeten, dat godt behoeden/
wilt, dat sij geen gebruijck, nochte/
dispositie vande bovengenoemde vier/
hondert gul(den)s en sal hebben, maer de/
selve soo instantelijck sullen comen aen/
mijn bovengenoemde erffgenaemen./
Den voors(chreven) geconst(itueer)[den] uuyt crachte/
e(nde) naer vermogen als voor heeft den boven-/
staende contracte in alle sijne poinc-/
ten alhier vernieuwt, herkent e(nde)/
gerealiseert, eentsaementlijck met/
behoorel(ijcke) vertheijdenisse opgedraegen/
die drije capitaelen rente hier boven/
naerder gedesigneert, e(nde) die transportanten/
daer uuyt ontgoyt e(nde) onterft sijnde,/
soo is ten erffelijcken rechte daer inne/
behoorel(ijck) gegoyt e(nde) geerft den off(iciae)[l]/
gilbert present e(nde) ten behoeve van/
jo(ffrouw)[e] barbara berot beggijntjen op den/
grooten beggijnhove alhier accepterende,/
op restrictien ende conditien hier/
boven naerder geinsereert obliga(ndo)/
submittendo ac renuntiando prout in dicto/
contractu coram joncker albert francis van/
winge e(nde) s(ieu)[r] jan van arenbergh hac 22 jan(uarii)/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer