SAL8325, Act: R°205.1-V°206.1 (109 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°205.1-V°206.1  
Act
Date: 1728-01-22
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-15 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere meijer e(nde) schepenen van/
loven naergen(oem)[t] gestaen den not(ari)s vander haert off(iciae)[l] der/
derde schrijffcamer alhier uuyt crachte vande/
onwederoepelijcke procuratie hem als/
thoonder vanden naervolgende contracte/
not(ariae)l om den selven alhier te vernieuwen/
herkennen, ende realiseren gegeven, waer/
vanden teneur is volgende. Op heden/
21 jan(uarii) 1728 voor mij openbaer not(ari)s tot/
loven residerende present die getuijgen/
naergenoempt, comparerende jo(ffrouw)[e]/
catharina titulaer beggijnken op den/
grooten beggijnhove als executerssen/
testamentair van wijlen jo(ffrouw)[e] maria/
cansmans beggijnken was op den/
selven beggijn hove, verclaerende eerst/
om te voldoen aen seker accoort/
door de voors(chreven) jo(ffrouw)[e] cansmans aenge-/
gaen met den eerw(eerdige) heere pastoir/
ende jo(ffrouw)[en] hoffmeesterssen vanden/
selven hove volgens acte gepasseert/
voor den not(ari)s petit den 19 augusti/
1719, waer bij de voors(chreven) jo(ffrouw)[e] maria/
cansmans hadde beloeft van naer/
haere doodt te moeten door haere/
erffgenaemen gegeven te worden/
aen d'infirmerije vanden selven/
hove, de somme van vier hondert/
guldens wisselgelt, ende ten tweeden/
om te voldoen aen haere testa-/
mentaire dispositie, waer bij sij laet
//
twee hondert gul(den)s wisselgelt tot be-/
hoeff vande infirmerije om uyt de reve-/
nuen van dijen jaerelijckx te worden/
gecelebreert eene singende misse, te/
hebben overgegeven, gecedeert ende/
getransporteert tot behoeff vande voors(chreven)/
infirmerije vanden grooten beggijnhove/
present alhier den eerw(eerdige) heere pastoir/
jouff(rouw)[en] hoffmeesterssen dese onderteeckent/
hebbende ende accepterende eene capitaele/
rente van acht hondert gul(den)s wisselgelt/
staende ten laste van jo(nke)[r] alexander de/
martini capiteijn (etceter)[a] ende vr(ouw)e cornelia/
van griecken sijne compagne volgens/
de brieven van mainmise daer van/
sijnde, bij vernieuwinghe gepasseert voor/
heeren schepenen der stadt loven/
den 30 (septem)ber 1715, vallende jaerelijckx/
den 26 september ende geaffecteert/
op vier boinderen drije daghmaelen/
een half lants gelegen in verscheijde/
parceelen soo onder meerbeeck, beer-/
them als beijssem, dan alsoo de/
voorschreve getransporteerde rente/
comp(eten)t de voorschreve obligatie ende/
legaete ofte fondatie te excederen/
ter somme van twee hondert gul(den)s/
wisselgelt, soo verclaert de voors(chreven)/
jo(ffrouw)[e] transportante wegens de voors(chreven)/
infirmerije ontfangen te hebben de/
somme van twee hondert guldens/
wisselgelt, dienende dese ten dijen/
regarde voor quittantie, mits d'welck/
verclaert de selve jouff(rouw)[e] in qualiteijt
//
als voor tot de voorschreve capitaele/
rente van acht hondert guldens wissel-/
gelt, geen recht actie nochte pretentie/
meer te hebben nochte te reserveren/
directelijck nochte indirectelijck, dan de/
voorschreve infirmerije te surrogeren/
inde plaetse vande voorschre(ven) jouff(rouw)[e]/
maria cansmans sonder eenighe de/
minste reserve, onder obligatie in/
forma, constituerende ten effecte van/
dijen onwederoepelijck een ider thoonder/
deser ten eijnde van vernieuwinghe/
te geschieden soo voor den souverijnen/
raede van brabant, heeren meijer/
ende schepenen van loven als alomme/
elders, consenterende aldaer inde/
gewillighe condemnatie, parate ende/
reele executie, mede in d'ontgoedenisse/
ende goedenisse dijer sonder daghement/
gelovende et(ce)t(er)a Aldus gedaen ende/
gepasseert binnen loven ten/
daghe voorschreve ter presentie/
van jo(ann)es bap(tis)ta everaerts ende/
peeter vanden cauteren als ge-/
tuijgen sijnde die minute originele deser/
becleet met behoorel(ijcken) segel, onderteeckent/
catharina tutelaer, g(aspar) de laure begg(inarii)/
maioris pastor, c van tongerloo, a.m. salo-/
mon, m.a. keijaerts, d.a. peeters,/
beneffens mij not(ari)s ende was onderteeckent/
p.m. vander haert not(ariu)s pub(licu)s 1728
//
Den voors(chreven) geconstitueerden uuyt/
crachte e(nde) naervermogen als voor heeft/
den bovenstaende contracte in alle/
sijne poincten e(nde) articulen alhier ver-/
nieuwt herkent e(nde) gerealiseert, eent/
saementlijck met behoorelijcke/
vertheijdenisse opgedraegen de voors(chreven)/
capitaele rente van acht hondert/
guldens wisselgelt, ende de transportante/
q(ualitate) q(ua) daer uyt ontgoyt ende onterft/
sijnde, soo is daer inne behoorelijck/
gegoyt e(nde) geerft den off(iciae)[l] gilbert/
present alhier ende tot behoeff van d'in-/
firmerije vanden grooten beggijnhove accep-/
terende, beh soo nochtans datter twee/
hondert gul(den)s sullen dienen tot de fondatie/
vande jaerelijcxe singende messe gefondert/
bij de voors(chreven) jo(ffrouw)[e] maria schell cansmans,/
waer van breeder inde voors(chreven) acte, et/
satis et waras als inde selve, obl(igando) subm(ittendo) ac/
renu(ntiando) in forma coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer