SAL8325, Act: R°254.2-V°256.1 (133 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°254.2-V°256.1  
Act
Date: 1728-02-18
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-17 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere meijer/
e(nde) schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen/
den not(ari)s vander haert officiael
//
der derde schrijfcaemere uuijt crachte van/
de onwederoepelijcke procuratie hem/
als thoonder vanden naervolgende/
contracte notariael, om den selven al-/
hier te vernieuwen, herkennen ende/
realiseren gegeven waer vanden/
teneur is volgende. Op heden den 17/
februarii 1728 voor mij openbaer not(ari)s/
tot loven(e) residerende present die/
getuijgen naergenoempt, comparerende/
jo(ann)es peeters in houwelijck met elisa-/
beth van etterbeeck innegesetene van/
tildonck, bekende bij desen vercocht,/
gecedeert ende getransporteert te hebben/
aen peeter puttemans ende maria/
willems gehuijsschen ende innegesetene/
van campenhout, present de voors(chreven)/
maria willems ende accepterende/
onderhalf daghmael lants gelegen/
onder bergh bij campenhout in den/
cauter bij den wintmolen reg(eno)ten/
jan bertels ter i[e], d'erffgen(aemen) geeraerdi/
mommens ter ii[e] anthoen van doren/
ter iii[e], ende den vaerwegh van bergh/
op mechelen ter iiii[e] sijden belast met/
twee molevaten coren ende 1 pen(ning)/
lovens aen het clooster van roosen-/
dael sonder voorder. Item een derden/
deel lants gelegen op den voors(chreven)/
cauter comende de goederen van/
cortenbergh ter i[e], anthoni selkens/
ter ii[e], d'erffgen(aemen) van den heere bal-/
bani ter iii[e] sijden, belast met vier/
molevaten coren ende eenen penn(ing)
//
lovens aen het voorschreven/
clooster, aenden voorschreven trans-/
portant competerende bij acte/
gepasseert voor den notaris ludo-/
vicus stobbaerts tot lier residerende/
den sesthiensten deser aldaer ver-/
cregen tegens sijnen broeder den/
eerweirdighen heere josephus/
antonius peeters pastoir in emble-/
hem bijvange vander voorschreve/
stadt lier, dat om ende mits de/
somme van drije hondert guldens/
wisselgelt, die den transportant/
uuyt handen vande voorschreve/
gehuysschen bekent ontfangen/
te hebben, dienende dese voor/
quittantie, waranderende hij/
transportant de voorschreve goe-/
deren voor niet voorder belast/
als voorschreven staet, nochte/
geensints subject aen eenighe/
pontpenninghen, daer vorens gaur-/
rantschap gelovende in forma,/
voorders salden voorschreven/
transportant noch prouffiteren/
de hueren verschenen voor/
date deser, sonder voorder, mits/
d'welck verclaert hij tot de
//
voorschreven goederen geen recht/
actie nochte pretentie meer te/
hebben directelijck nochte in-/
directelijck sonder reserve, onder/
obligatie van sijnen persoon ende/
goederen present ende toecomende/
met submissie ende renuntiatie/
in forma, constituerende ten/
effecte van dijen onwederoe-/
pelijck een ider thoonder deser/
ten eynde van vernieuwinghe/
te geschieden voor die heeren/
schepenen van loven als al-/
omme elders, consenterende/
aldaer inde gewillighe condem-/
natie parate ende reele execu-/
tie, mitsgaders in d'ontgoede-/
nisse ende goedenisse dijer sonder/
daghement gelovende et(ce)th(er)a/
Aldus gedaen ende gepasseert/
binnen loven ten daghe voor-/
schreve ter presentie van/
cornelis puttemans ende s(ieu)[r]/
jo(ann)es baptista everaerts als/
getuijgen sijnde die minute/
originele deser becleet met
//
behoorelijcken segel onderteeckent/
joannes peeters, met het marcq/
van maria willems, cornelis/
puttemans, j(oannes) b(aptista) everaerts beneffens/
mij notario, ende was onderteec-/
kent p.m. vander haert/
not(ariu)s pub(licu)s 1728. noch leeger stont: den onderge-/
schr(even) lecture gehadt hebbe(nde) van(de) voors(chreven) acte verclaert deselve t'/
approberen, consenterende als inde selve met approbatie vande rea-/
lisatie dier hac 19 meert 1728 signatum peeter puttemans.
/
Hier naer volght de procu-/
ratie wegens elisabeth etter/
beeck verleden op haeren/
man jo(ann)es peeters/
De onderges(chrevene) verclaert te authoriseren e(nde) te/
consenteren, dat haeren man jan peeters/
vercoopt twee parceelen lants onder cam-/
penhout aen peeter puttemans e(nde) maria/
willems gehuijsschen, voor de somme van/
drije hondert gul(den)s wisselgelt, consen-/
terende in d'ontgoedenisse sonder/
dagement gelovende et(ce)t(er)[a] ende daer over/
acte te laeten passeren in forma, desen/
17 feb(ruarii) 1728 ende was onderteeckent/
elisabeth van etterbeeck/
Welcken volgens den voorschreven
//
geconstitueerden uuyt crachte ende/
naer vermogen als voor heeft den/
bovenstaenden contracte notariael/
in alle ende igewelcke sijne/
poincten, clausulen, ende articulen/
alhier vernieuwt, herkent ende/
gerealiseert, eentsaementlijck met/
behoorelijcke verteijdenisse opge-/
draegen die goederen inden boven-/
staende [contracte] met sijne reg(eno)ten e(nde) situatien/
naerder gedesigneert, ende die/
transportanten daeruijt ontgoyt e(nde) onterft/
sijnde soo is daerinne ter maenisse/
des h(e)[re] meijers e(nde) bij wijsdomme der/
naerbes(chreven) heeren schepenen gegoyt e(nde)/
geerft den off(iciae)[l] gilbert present e(nde)/
inden naem van peeter puttemans e(nde)/
maria willems wettige gehuysschen e(nde) inne-/
gesetene van campenhout accepterende,/
et satis et waras den transportant obl(igando)/
submitte(ndo) ac renu(ntiando) prout in dicto procu-/
ratorio, coram jo(nke)[r] albert joseph van/
winge e(nde) s(ieu)[r] jo(ann)es van arenbergh schepenen hac/
18 feb(ruarii) 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer