SAL8325, Act: R°263.2-V°266.1 (137 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°263.2-V°266.1  
Act
Date: 1728-03-04
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-31 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere meijers/
ende
schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen/
den not(ari)s vander haert off(iciae)l der derde schrijff-/
camere alhier, uuijt crachte e(nde) naerver-/
mogen van d'onwederoepelijck procu-/
ratie hem als thoonder van sekeren/
contracte notariael om den selven/
alhier te vernieuwen, herkennen/
e(nde) realiseren gegeven waer vanden
//
teneur is volgende. Op heden den/
achtsten julii 1718 comparerende/
voor mij notario present die getuijgen/
naergenoempt s(ieu)[r] peeter boogaerts/
ende joanna van espen gehuijsschen/
innegesetene van nossecum, de/
welcke verclaeren ende bekennen/
volgens acte gepasseert voor den/
notaris n. gilbert ende seeckere/
getuijghen in date elffsten meert 1710/
ontfangen te hebben wegens s(ieu)[r]/
jacobus noë cum sua insgelijcx/
gehuijsschen waeren ende innegesetene/
deser stadt loven, de somme van/
hondert e(nde) vijftigh guldens courant/
gelt ende daer over geloeft te/
betaelen eene jaerelijcxe e(nde) erffe-/
lijcke renthe van seven guldens/
thien stuijvers cours genomen hebbende/
in dathe elfsten meert voors(chreven), tot/
welcke capitaelen alsoo de voors(chreven)
//
comparanten wegens den voors(chreven) s(ieu)[r] ja-/
cobus noë alnoch bekennen ontfanghen/
te hebben hondert gul(den)s courant gelt,/
dijenvolgens in capitaelen tot twee/
hondert vijftigh gul(den)s courant gelt,/
e(nde) dat van op den elffsten meert/
lestleden, mits het verloop vande/
bovenstaende hondert vijftigh gul(den)s/
tot alsdan sijn voldaen geweest,/
soo geloven sij comparanten over/
dese twee hondert vijftigh gul(den)s/
capitaels voors(chreven) te betaelen eene/
jaerelijcxe ende erffelijcke renthe/
van twelf guldens thien stuy(vers)/
courant, volgens cours ten tijde/
vanden valdagh wesende, waer over/
alsoo het eerste jaer vallen ende/
verschijenen sal, den elffsten meert/
vanden toecomenden jaere seven-/
thien hondert negenentwintigh thien,/
de welcke voorders sal blijven loopen
//
van jaere tot jaere totte effective/
quijttinghe toe, de welcke sal ver-/
moghen te geschieden t'eender rijese/
ende met volle rente, in munte/
ten tijde vande quijttinghe cours/
ende loop hebbende, tot asseurantie/
van welcke capitaelen ende jaere-/
lijcxe croisen, die sij comparanten/
t'elcken jaere ende valdaeghe pre-/
cies geloven te betaelen, ende/
des doende uytterlijck drije maenden/
naer den valdagh, dat sij rentgelders/
sullen gestaen, mits betaelende/
a rathe van vier par cento, soo/
hebben de selve saemen ende in t'/
besonder verobligeert hunne respec-/
tive persoonen ende goederen meube-/
len ende immeubelen, present ende/
toecomende, ende signantelijck huijs,/
backhuijs, stallinghen ende hoff bij de
//
comparanten tegenwoordigh bewoont/
gelegen tot nossecum voors(chreven) rege-/
noten peeter van ham ter/
eenre, de herbaene van mechelen/
op naemen ter tweedere, peeter/
aerts ter derdere, ende den/
nieuwen casseij van loven op/
brusselen ter vierdere seijde, belast/
met eenen chijns van negen stuij-/
vers een oort jaerlijcx aenden/
heere baron van pellenbergh/
sonder meer, daer over altijdt/
genoegh doen gelovende, mitsgae-/
ders dat sij den gront waerop het/
voors(chreven) huys, backhuys, stallinghen/
ende hoff sijn staende groot in/
het begrijp van een half daghmael,/
hebben vecreghen tegens peeter/
bats voor het laethoff van/
den heere baron voors(chreven) als
//
heere in creijnhem, volgens goe-/
denisse aldaer gepasseert in dathe vierden/
april 1709 onderteeckent mellaert/
alhier gesien ende gebleken, daer/
over consenterende int' maecken/
van mainmise deser stadt loven/
mede in het decreet ende herde-/
creet der heeren schepenen daer/
op te volgen, sonder voorgaende/
daegement, gelovende als oock int'/
opdracht ende realisatie der selve/
voor schepenen van loven [gelovende] t'/
gene voors(chreven) is te houden goedt/
vast ende van waerde t'selven/
t achtervolgen ende te volbrengen/
onder obligatie submissie ende re-/
nuntiatie als boven, constituerende/
onwederoepelijck alle thoonders deser/
ofte copije authentiecq ende elck
//
in het besonder om te compareren/
in sijne majestijts souvereijnen raede/
van brabant voor d'heeren meijer/
ende schepenen van loven, ende alom-/
me elders daer des van noode/
wesen sal, ende aldaer bij ver-/
nieuwinghe ende sententieringhe/
deser te compareren consenteren inde/
voluntaire condemnatie ende/
parate executie sonder dagement./
Aldus gedaen ende gepasseert/
ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van joannes leonardus diessens/
ende philippus vrancx als ge-/
tuijghen, d'originele minute/
deser becleedt met den behoo-/
relijcken segel is bij de com-/
paranten beneffens mij
//
not(ari)s onderteeckent onderstont quod/
attestor ende was onderteeckent/
c(arolus) vander smissen not(ariu)s/
Aldus vernieuwt, he ende herkent de/
voorschreve acte notariael in alle/
ende igewelcke haere poincten, clau-/
sulen e(nde) articulen consenterende/
als inde selve coram joncker albert/
francois van winge ende s(ieu)[r] jo(ann)es/
van arenbergh hac 4 meert 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer