SAL8325, Act: R°275.1-V°276.1 (143 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°275.1-V°276.1  
Act
Date: 1728-03-15
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-07 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren meijer ende/
schepenen van loven naergenoemt gestaen/
den officiael gilbert uuijt crachte vande/
onwederoepelijcke procuratie hem als/
thoonder vanden naervolgenden contracte/
notariael om den selven alhier te ver-/
nieuwen, herkennen ende realiseren,/
gegeven, waer van den teneur is/
volgende. Op heden 3[e] meert 1728 voor/
mij notaris bij den souv(erijn)[e] raede van/
brabant geadmitteert tot loven residere(nde)/
present die getuijgen naergenoemt/
compareerde jan bauwmans innege-/
setene van beversluijs onder rotselaer/
den welcken belast sijnde met eene/
capitaele rente van twee hondert/
guldens wisselgelt aen joeff(rouw)[e] teresia/
librechts binnen dese stadt waer voor/
geaffecteert staen sijn huijs tot beversluijs/
voors(chreven) met onderhalff dachmael xxv roeden/
lants ofte weijde als bij den rentebrieff,/
verclaert den comp(ara)nt geconvenieert te/
sijn met den h(e)[re] doctor ende professor/
inde medicijnen henricus rega, dat den/
voors(chreven) h(e)[re] doctor de geseijde capitaele/
rente van 200 gul(dens) sal tot sigh nemen/
vande v(or)seijde teresia librechts,/
dat den comparant in mindernisse van het/
capitael is cedeerende e(nde) transporteere(nde)
//
aenden voors(chreven) heere doctor rega accepte-/
rende het onderhalff dachmael lants/
gelegen op den heijcant tot rotselaer/
voors(chreven) regenoten den voors(chreven) heere/
acceptant ter i[e] den berch vanden heere/
hertoch van aerschot ter ii[e] de straete/
ter iii[e] ende niclaes huijsmans ter iiii[e]/
sijden, vrije van chijnsen ende andere/
diergelijcke prestatien van gronde voor/
den prijs ende weerde van hondert vijffen-/
twintich guldens wisselgelt, waer van/
vijffenseventich guldens wisselgelt sijn/
dienende in mindernisse van het capitael/
van twee hondert guldens, ende de/
andere vijftich guldens wisselgelt kent/
den voors(chreven) bauwmans alsnu ontfangen/
te hebben, dienende dese voo quit(an)tie,/
inder voegen dat het capitael der rente/
alnoch is resterende tot hondert vijffen-/
twintich gul(dens) van gelijcken wisselgelde,/
waer van ditto bauwmans den intrest/
sal betaelen aenden voors(chreven) h(e)[re] doctor rega/
op den voet der originele constitutie,/
soo nochtans dat mits betaelende binnen/
sesse weken naer den valdach den rentgel-/
der sal gestaen met vijff guldens s'jaers/
ten penninck xxv, welcke resterende/
capitael van hondert xxv gul(dens) sal blijven/
geaffecteert sonder alteratie noch inno-/
vatie der primitive constitutie op de
//
panden aldaer gespecificeert, gelove(nde)/
den voors(chreven) bauwmans het voors(chreven) landt/
alsoo te doen volgen, mitsgaeders de/
resterende rente wel ende punctuelijck/
t'elcken valdaege te sullen betaelen/
ende dese door sijne huijsvr(ouw)e te doen/
approberen onder verbandt van sijnen/
persoon ende voordere goederen, meubelen/
ende immeubelen present ende toecome(nde),/
ten dijen eijnde onwederoepel(ijck) consti-/
tuerende allen thoonder deser ofte dobbel/
auth(entiec)[q] om te compareren voor den souv(erijn)[en]/
raede van b(ra)bant, heeren meijer ende/
schepenen van loven, weth van rotselaer/
ende elders des behoorende om aldaer/
te consenteren in condemnatie volontair/
mitsgaeders in ontgoed(eniss)[e] ende goedenisse/
in forma sonder voorgaende daegement./
Aldus gedaen ten tijde voors(chreven) ter pre-/
sentie van d'h(ee)[r] philippus josephus d'awans/
e(nde) van franciscus guilielmus thibaut/
getuijgen hier toe aensocht, sijnde d'/
originele minute deser - becleet met/
behoorel(ijcken) zegel - ond(erteecken)t jan baumans/
h(enricus) rega et à me not(ari)o quod attestor/
signatum j(acobus) a(ntonius) du rij not(ariu)s./
Op heden vi[e] meert 1728 compareerde/
anna van herendael huijsvr(ouw)e van jan/
bauwmans, dewelcke lecture gehadt/
hebbe(nde) vande bovenstaende acte, heeft
//
verclaert deselve te lauderen ende te/
approberen in alle poincten ende articulen/
ter presentie als voor, ondert(eecken)t met het/
merck van anna van herendael in/
forme van een cruijs verclaerende nijet/
te connen schrijven, p(hilippus) j(osephus) d'awans f(ranciscus) g(uilielmus)/
thibaut 1728 et à me not(ari)o, signatum j(acobus) a(ntonius)/
du rij not(ariu)s/
Den voors(chreven) gecons(titueer)[den] uuijt crachte ende/
naer v(er)mogen als voor heeft de bovenges(chreven)/
acten in alle haere poincten ende bespreeck-/
selen respective alhier vernieuwt, herkent/
ende gerealiseert, eentsamentl(ijck) met be-/
hoorelijcke verthijdenisse opgedraegen,/
het onderhalff dachmael lants hier boven/
tusschen sijne rege(noten) naerder gedesigneert/
ende mits d'ord(onnan)[tie] van rechte den transpor-/
tant daer uuijt ontgoijet ende onterft/
sijnde, soo is daerinne ten erffel(ijcken) rechte/
behoorel(ijck) gegoijet ende geerft den heere/
doctor ende professor henricus rega, present/
alhier den notaris du rij voor e(nde) ten/
behoeve vanden selven oft voor sijns/
actie hebbende acceptere(nde), blijvende/
de rente van vijff guldens s'jaers hondert/
vijffentwintich gul(dens) wisselgelt cap(itae)[ls] opden/
voet der originele constitutie geaffecteert/
prout latius in contractu, den v(oor)s(chreven) transpor-/
tant e(nde) rentgelder obliga(ndo), submitte(ndo) ac renun-/
ti(ando) prout in forma, coram jo(nke)[r] albert francois/
van winge ende s(ieu)[r] jan van arenberch 15 meert/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer