SAL8325, Act: R°277.1-V°278.1 (144 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°277.1-V°278.1  
Act
Date: 1728-03-15
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-07 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des h(e)[re] meijers e(nde)/
schepenen van loven naergenoemt gestaen/
den officiael gilbert uuijt crachte vande onwe-/
deroepel(ijcke) procuratie hem als thoonder vanden/
naervolgenden contracte notariael om den selven/
alhier te vernieuwen, herkennen e(nde) realiseren/
gegeven, waer van den teneur is volgende./
Op heden 26[e] feb(rua)rii 1728 voor mij notaris/
bij den souv(erijn)[e] raede van brabant geadmitteert/
tot loven residere(nde) present die getuijgen/
naergenoemt compareerden hendrick verstrae-/
ten ende catharina van roost gehuijsschen/
innegesetene van werchter, kennen ontfan-/
gen te hebben van(de) eerw(eerdig)[e] h(e)[re] pastoor ende/
hoffmeesterssen vanden grooten beggijnhove/
binnen dese stadt, applicere(nde) tot becostinge van/
eene jaerel(ijcksche) misse opden feestdach der/
martelaeren van gorcum gefondeert door wijlen/
joeff(rouw)[e] anna van zutphen volgens testament/
voor mij notaris gepass(eer)[t] den vii[e] feb(rua)rii 1722/
inde kercke vant' v(oorschreven) beggijnhoff, ende tot/
dijen eijnde aenden v(oorschreven) h(e)[re] pastoor e(nde) meesterssen/
getelt door joeff(rouw)[e] catharina ende isabella/
alouijsia baelmans erffge(naemen) vande gemelde/
joeff(rouw)[e] anna wijlen van zutphen, te weten/
de somme van twee hondert guldens/
wisselgelt den ducaton tot drije gul(dens), den/
patacon tot drije [twee] gul(dens) [acht s(tuyvers)] den patacon schellinck/
tot sesse stuijvers e(nde) soo over advenant van/
andere specien, ter saecke van welcke/
somme de comparanten soo t'saemen/
als elck int' besonder geloven te gelden
//
ende te betaelen ten behoeve vande v(oorschreven)/
fondatie, den heere pastoor ende meesterssen/
present ende acceptere(nde) eene erffelijcke rente/
van thien guldens s'jaers ten penninck/
xx ende mits betaelende binnen sesse weken/
naer den valdach te gestaen met acht guldens/
ten penninck xxv cours nemende date/
deser ende jaerel(ijcx) te verscheijnen op gelijcken/
26 feb(rua)rii alhier aende kerckmeestersse te/
leveren los ende liber van alle lasten ende/
exactien t'zij x xx[e] mindere oft meerdere/
penningen, beden, subsidien contributien/
ende van alle andere impositien houdae-/
nich ende van wat natuere die souden/
mogen wesen nijettegenstaende eenige/
placcaerten ter contrarie aende welcke/
de comparanten sijn derogere(nde) mits/
desen, ende soo voorts van jaere te/
jaere tot de effective quijtinge toe/
die altoos sal mogen geschieden t'eender/
reijse in munte ende wisselgelt als/
boven met volle rente ende costen/
daer van dependere(nde), obligerende die/
comparanten tot asseurantie soo van/
het capitael als jaerel(ijcxe) intrest hunne/
respective persoonen ende goederen, meubelen/
e(nde) immeubelen present ende toecomende/
ider een int' particulier, ende nament-/
lijck een boender landts gelegen tot/
werchter voors(chreven) den eersten comparant/
competere(nde) uuijt den hooffde van sijne
//
ouders volgens deijlinge gepasseert/
voor den notaris a. staes ten jaere/
1704 regenoten joeff(rouw)[e] barbara van/
langendoncq beggijnken opt' voors(chreven) groot/
beggijnhoff ter i[e] de deijle ter ii[e], isacq/
van leemputte ter iii[e] simon van leem-/
putte ter iiii[e] sijden, waer van een dach-/
mael is leenroerich onder den leenhove/
van sijne hoogheijt den heere hertoch van/
arenberch e(nde) aerscot, wesende vrije e(nde)/
onbelast, consenteere(nde) daer over inde/
behoorel(ijcke) affectatie, met gelofte van/
altoos ter manisse naerdere hijpoteque/
te assigneren ende genoegh te doen,/
ten contentemente vanden h(e)[re] pastoor/
ende meesterssen onder verbandt ende/
obligatie als voor, ten eijnde voors(chreven)/
onwederoepel(ijck) constituerende allen/
thoonder deser ofte dobbel autentiecq/
om te compareren voor den souv(erijn)[e] raede/
van b(ra)bant, h(e)[ren] wethouderen deser stadt,/
leenhoff voors(chreven) als elders des behoorende/
om te consenteeren inde voors(chreven) affectatie/
over de allodiale drije dachmaelen/
als principaele hijpoteque bij opdracht/
oft mainmise ende over het daghmael/
leenroerich als onderpandt voor den v(oorschreven)/
leenhove als mede inde condemnatie/
volontair sonder voorgaende daegement/
nijettegenstaende de suranneringe. Aldus
//
gedaen ten tijde voors(chreven) ter presentie van/
franciscus guilielmus thibaut ende van/
jan smeesters getuijgen hier toe aensocht/
sijnde d'originele minute deser becleedt/
met behoorel(ijcken) zegel ondert(eecken)t henderick/
verstraeten, catharina van roost, gaspar/
de laure [pastor] begg(inarii) maioris a m salomon,/
d.a. peeters et à me not(ari)o quod attestor/
signatum j(acobus) a(ntonius) du rij not(ariu)s./
Den voors(chreven) gecons(titueer)[den] uuijt crachte e(nde) naer/
vermogen als voor heeft den bovenges(chreven)/
contracte notariael in alle sijne poincten/
alhier vernieuwt, herkent e(nde) gerealiseert/
eentsamentl(ijck) tot asseurantie der rente van/
thien guldens s'jaers opgedraegen met/
behoorel(ijcke) vertijdenisse de allodiale drije/
dachmaelen landts gelegen tot werchter/
hier boven tusschen sijne rege(noten) gedesigneert/
expos(itus) de voors(chreven) rentgelders, impositi sunt/
den eerw(eerdig)[e] h(e)[re] pastoir ende hoffmeesterssen/
vant'groot beggijnhoff alhier ten behoeve/
van(de) fonda(ti)e zutphen, present alhier den not(ari)s/
du rij ten behoeve der selve acceptere(nde), et/
rededit terminis tam quam opden last der/
v(oorschreven) rente, de voors(chreven) rentgelders obliga(ndo)/
submitte(ndo) ac renunti(ando) prout in forma, coram/
iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer