SAL8325, Act: R°279.1-R°281.1 (145 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°279.1-R°281.1  
Act
Date: 1728-04-02
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-08 by pieter-jan lahaye
Allen de gene die dese letteren sullen sien/
oft hooren lesen saluijt wij jon(ke)[r] [albert joseph] vanwinghe/
jon(ke)[r] gilbert joseph vangrave heere van bajenrieu/
laijens e(tcetera) s(ieu)[r] joannes vanarenbergh ende/
s(ieu)[r] cornelis deberges alle schepenen/
der stadt loven doen condt met kennisse der/
waerheijt dat alsoo wijlen d'h(ee)[r] [vacat] cools/
gewesenen rentm(eeste)[r] vanden heere prince/
van oragnien aen d'erffge(naemen) wijlen den ad(vocae)t/
willebringhen verbonden was in eene rente/
van twelff guldens sjaers in plaetse van vijfthien/
gul(den)s twelff stuijvers twee oorden uijt eene/
meerdere van eenendertigh guldens vijff stuijvers/
sjaers salvo justo, originelijck bekent bij wijlen/
fredrick lenaerts cum sua ten behoeve van/
wijlen heer ende meester henricus veninus li-/
centiaet inde h(eilige) godtheijt ende pastoor vanden/
grooten beggijnhove alhier, ende alsoo ten/
behoeve van desselffs fondatie int' convent/
van asseldonck aldaer, alles breeder als bij/
d'originele acte van rentbekentenisse gepasseert/
voor d'heeren schepenen van loven in date/
xi[e] augusti 1631 met de brieven van mainmise/
ende decreet dier daer op gevolght respective in/
date 22[e] (septem)bris 1631 ende xi[e] october 1631 in media,/
midtsgaeders volghens acte gepasseert voor den/
[wijlen den] ad(vocae)t p. vandorne ende sekere getuijghen in date/
14 (septem)ber 1688 ende opgevolghde acte van/
approbatie der heeren proviseurs vande voors(chreven)/
fondatie gepasseert voor den not(ari)s j. jacobs ende/
sekere getuijghen in date 25 feb(ruarii) 1690 voor welcke/
rente de naervolgende gecedeerde panden bleven/
geaffecteert alles sonder innovatie oft alteratie/
der voors(chreven) brieven van mainmise, ende want den/
voors(chreven) d'h(ee)[r] cools in faute bleve van te voldoen
//
de verloopen der voors(chreven) rente verschenen voor/
diversche jaeren, soo is den selven bij condt/
brieven deser stadt gedaeght geworden gelijck/
oock [vacat] cereso no(min)e uxoris beijde tot diest/
residerende geexploitteert [door] den bode colibrant/
ut retulit, ende alle andere recht oft actie/
hebbende tot de naerbes(chreven) panden ter puijen/
van desen stadthuijse affgedaeght den 27[e] april/
om de voors(chreven) mainmise anderwerff te comen/
sien decreteren ende verclaeren executoriael,/
welck anderwerff decreet is gegaen opden/
17[e] maii 1727 in tertia daer toe alvoorens ge-/
concludeert geweest sijnde, ingevolghe van/
d'welck is geprocedeert geworden tot ver-/
coopinghe der naerbes(chreven) goederen, sijnde ten dien/
eijnde door den bode voors(chreven) geaffigeert die be-/
hoorelijcke billetten daer toe dienende binnen/
beckevoort inde herberghe genoempt s(in)[te] huijbrecht/
ten woonhuijse van geeraert vaneven ende/
op de kerckdore aldaer, innehoudende het/
vercoop der goederen naerbes(chreven) te weten./
[1] Ierst een boinder bosch aenden ossenbergh gelegen/
onder beckevoort rege(noten) sheeren straete ter eenre/
de pastorije van wesbeeck ter ii[e], de kercke/
van thielt ter iii[e]/
[2] Item een halff boinder bosch met de opgaende/
boomen, ingevalle daer eenighe sijn gelegen/
op den scheijtelbergh rege(noten) matthijs janssens/
ter i[e] de hoelstraete ter ii[e]/
[3] Item een boinder bosch int' vosch[eussel]heuvel rege(noten)/
d'erffgen(aemen) fredrick lenaerts ter i[e] jan berghs ter ii[e]/
[4] Item sesse sillen opden aussel regen(oten) den prelaet/
van tongerloo ter i[e] de hoelstraete ter ii[e]/
Item eenen boomgaert gelegen ten oppersten
//
gobbelroij groot drij daghmaelen rege(noten) de straete/
ter i[e] de rep(resenta)nten vanden voors(chreven) lenaerts ter iii/
[6] Item een sille landts daer aen gelegen rege(noten) de/
straete ter i[e], d'erffge(naemen) jo(nke)[r] duckliers ter ii[e], waer/
van alvolghens den eersten sitdagh is gehouden/
inde voors(chreven) herberghe den 21[e] maii 1727, ende den/
tweeden op den vierden junii 1727 alswanneer de/
voors(chreven) panden uijtgenomen den genen sub n(umer)[o] 3[o]/
ten uijtgaen vande brandende keersse als hooghsten/
ende lesten verdierder sijn gebleven aenden officiael/
lanckmans voor ende ten behoeve van d'h(ee)[r]/
franciscus vandenschrieck die den selven incoop/
heeft geaccepteert om ende voor de somme/
van thien pistolen ende drij hooghen maeckende/
drijennegentigh guldens wisselgeldt achtervolgens/
de conditien gehouden door den officiael lanckmans/
alhier in originali gesien ende gebleken, sijnde den/
post sub n(umer)[o] 3[o] gehouden geweest in surceantie/
uijtwijsens de conditien daer van sijnde volgens/
den appointemente der heeren schepenen alhier/
de date 31 maii 1727 onder(teecken)[t] p. van(den)broeck ge-/
margeert op sekere req(ues)te gepresen(teer)[t] wegens s(ieu)[r]/
peeter poelmans, welcke surceantie gelicht/
sijnde, aen d'executanten is gepermitteert geweest/
met hunne begonste evictie voorts te vaeren/
ten opsichte van het voors(chreven) boinder bosch sub n(umer)[o] 3[o]/
uijtweijsens den appointemente bij rapport,/
staende ter rolle der heeren schepenen alhier in/
tertia in date 14 october 1727 onder(teecken)[t] j.b. duchateau/
staende onder den verbaele van overlegginghe vande/
voors(chreven) req(ues)t[e] gehouden door den procur(eur) durij den/
31 maii 1727 e(nde) opgevolghden verbale van(de) procur(eur)/
janssens gehouden op den 14 october oock daer/
onder staende, op macht vande welcke permissie/
is op den 22[e] october 1727 ten opsichte van het/
voors(chreven) boinder gehouden eenen naerderen sitdagh
//
inde herberghe voors(chreven), alwaer ten uijtgaen vande/
brandende keersse hetselve is gebleven aenden/
voors(chreven) d'h(ee)[r] vandenschrieck om ende voor de somme/
van tweehondert seven guldens wisselgeldt conform/
de voors(chreven) conditien, allen d'welck alsoo gedaen/
sijnde, sijn die voors(chreven) geexecuteerde bij brieven/
deser stadt gedaeght door den voors(chreven) colibrant/
ut retulit, mede ter puijen affgedaeght alle andere/
recht oft actie hebbende in date 27[e] october 1727/
om over de gedaene vercoopinghe te comen sien/
interponeren den decrete van goedenisse, oft daer/
tegens te doen pro ut consilii, doen condt e(nde)/
te weten dat bij ons schepenen voornoemt/
wel ende in het lanck oversien sijnde de consti-/
tutie, brieven van mainmise met den decrete/
dier, ende acten resp(ectiv)[e] hier vorens gereclameert,/
met den anderwerff decrete, midtsgaeders gevi-/
siteert de conditien daer van sijnde, de surceantie/
voors(chreven) met de lichtinghe dier, met d'acte van/
nominatie, surrogatie ende acceptatie inden/
persoon van jan maes inde voors(chreven) conditien ende/
op den voedt der selve staende, met allen het/
gene daer uijt ende naer is gevolght, dienvolghens/
vermidts die non comparitie der ged(aeghd)[e] ende affge-/
daeghde, procedere(nde) alsoo tot d'interpositie van/
den decrete, ende voort'proffijt vandien, die/
voors(chreven) geexecuteerde andermael e(nde) alle andere/
tot die geevinceerde goederen recht pretendere(nde)/
ter puijen van desen stadthuijse affgedaeght sijnde/
door den voors(chreven) bode peeter colibrant ut retulit,/
van alsulcke recht, actie e(nde) gerechtigheden, als de/
selve tot de verkochte goederen, souden moghen/
hebben, verstekende, hebben die gedaene vercoo-/
pinghe geapprobeert ende approberen bij desen/
welcken volgens ter manisse van den heere meijer/
deser stadt daer over staende wegens den keijser e(nde) coninck/
als hertoghe van brabant van sijn recht van naerderschap/
renuntierende, hebben die voors(chreven) goederen aengewesen
//
ende aenweijsen bij desen den voors(chreven) jan maes/
om bij hem gebruijckt ende geproffiteert te/
worden als sijn eijgen ende propre goederen, ten/
effecte vandien ende ter manisse als voor is den/
selven inde voors(chreven) goederen beneffens catharina/
keustermans sijne tegenwoordighe huijsvr(ouw)e/
inde voors(chreven) goederen behoorelijck gegoeijt/
ende geerft met alle solemniteijten van rechts/
wegen daer toe gerequireert present alhier/
den officiael lanckmans voor deselve oft/
huns actie hebbende accepterende actum tweeden/
april 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer