SAL8325, Act: R°293.1-V°293.1 (151 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°293.1-V°293.1  
Act
Date: 1728-03-22
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-07 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere president/
schepene [jo(nke)[r] van grave h(e)[re] van laijens baijenrieu et(cetera)] locum tenens pretoris, ende/
der heeren schepenen van loven naer-/
beschreven gestaen peeter heppens/
ingesetenen borgher deser stadt, den-/
welcken om te comen tot het/
effect van sekere acte van taxaet/
van costen bij hem ende peeter/
govaerts becomen voor de heeren/
schepenen deser stadt opden achthien-/
sten deser loopende maendt ten/
laste van michiel heppens/
beloopende ter somme van/
twee hondert sessenneghentigh/
guldens vijff stuijvers twee oorden/
courant, ende mits de reformatie/
over den vonnisse der heeren schepenen/
deser stadt vanden vierden februarii/
lestleden, heeft verobligeert bij/
forme van cautie seker huijs/
ende hovinghe gestaen e(nde) geleghen/
binnen dese stadt loven inde dorpstraete/
maeckende den hoeck te weten van/
quoniam ende het kinnebackstraetken,/
regenoten lambert gene ter i[e], de/
erffgenaemen ofte representanten michiel/
plunion ter ii[re], de straete in twee/
andere sijden, ende desvolghens heeft/
den voors(chreven) heere president schepene locum/
tenens pretoris nomine officii geleijt den/
officiael larchier voor e(nde) inden naem van
//
den geseijden michiel heppens tot den/
voors(chreven) huijse ende hoff tot asseurantie/
ende om daer aen te verhaelen het/
import van het voors(chreven) taxaet van/
costen in cas het vonnis der heeren/
schepenen van loven hier boven/
vermelt naermaels bij den souverijnen/
raede van brabant in reformatione/
wirde geretracteert, nec aliter/
nec alias, sijnde den voors(chreven)/
michiel heppens hier toe gedaeght/
door den dienaer laureijs janssens/
bij schriftelijck relaes aen den voors(chreven)/
michiel heppens van op gisteren/
op segel gelaeten ut hic retulit/
coram s(ieu)[r] joannes van arenbergh/
ende s(ieu)[r] cornelis berges scab(inis)/
hac xxiii[a] martii 1728/
Et est in instanti adductio facta ad/
predicta bona idque monente et/
ducente scabinorum preside locum tenens/
pretoris coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer