SAL8325, Act: R°3.1-V°4.2 (2 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°3.1-V°4.2  
Act
Date: 1727-06-25
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-30 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der h(e)[ren] schepenen van/
loven naergenoemt gestaen den officiael gilbert/
uuijt crachte van(de) onwederoepel(ijcke) procuratie/
hem als thoonder vanden naervolgenden contracte/
not(ariae)l om den selven alhier te v(er)nieuwen ende/
herkennen gegeven, waer van den teneur is/
volge(nde). Op heden 9[e] junii 1727 voor mij notaris/
bij den souv(erijn)[e] raede van brabant geadmitteert/
tot loven residerende present die getuijgen/
naergenoemt compareerden hendrick hennau/
ende barbara cloots gehuijsschen innegesetene/
van everberch bij meerbeeck, dewelcke/
kennen ontfangen te hebben vande fondatie/
zegers ofte convent van jesus maria joseph/
op den grooten beggijnhove alhier, ende voor/
een vierden deel den autaer, de somme van/
drije hondert gul(den)s courant gelt den schellinck/
à seven stuijvers ende soo naer advenant/
van andere specien dienende dese des aengae(nde)/
voor obliga(ti)e, ter saecke van welcke soo/
de comp(ara)nten geloven soo t'saemen als elck/
van hun int' besonder te gelden e(nde) te be-/
taelen, den eerw(eerdig)[e] h(e)[re] pastoor vanden/
voors(chreve) beggijnhove present ende ten behoeve/
vant' voors(chreven) convent ende autaer acceptere(nde)/
eene erffell(ijcke) rente van xv gul(den)s s'jaers ten/
penninck xx, ende mits betaele(nde) binnen drije/
maenden naer den valdach te gestaen met/
twelff gul(den)s ten penninck xxv cours nemende/
date deser ende jaerel(ijckx) te verscheijnen op/
gelijcken valdach binnen dese stadt te leveren/
aenden rentm(eeste)[r] des v(oorschreven) convents los ende/
liber van alle lasten ende exactien t'zij x xx
//
mindere oft meerdere penningen, contributien/
beden, subsidien ende alle andere diergel(ijcke) im-/
positien, hoedaenich die souden mogen wesen/
niettegenstaende eenige placcaerten ter/
contrarien aende welcke de rentgelders/
sijn derogere(nde) mits desen, ende soo voorts/
van jaere te jaere in courant gelt als/
schult met recht verwonnen tot die quijtinge/
toe die altoos sal mogen geschieden met/
gelijcke capitaele somme in munte als/
voor, volle rente ende costen daer van/
pende[depen]derende, obligere(nde) tot asseurantie soo/
vande selve capitaele rente als jaerel(ijckx)/
intrest hunne resp(ectiv)[e] persoonen ende goederen/
meubelen ende immeubelen present ende/
toecomende, ende namentl(ijck) twee dagh-/
wanden landts gelegen onder everberch v(oorschreven)/
thieende vrije reg(enot)en anna cloots west ter i[e]/
het clooster van cortenberch noort ter ii[e], die/
straete loopende vande banckstraete naer/
die kercke van cortenberch oost ter iii[e], ende/
de v(oorschreven) banckstraete suijt ter iiii[e] sijden, belast/
met het daghwant daer bij competere(nde) de voor-/
noemde anna cloots int' geheel aent v(er)melt/
clooster van cortenberch met x s(tuyvers) s'jaers, een/
hals(ter) rogge aende kercke van everberch v(oorschreven)/
twee derde deelen van xxi deniers lovens,/
twee faten ende eenen halven capp(uijn) aenden/
hove van wespelaer competere(nde) den selven/
hoogw(eerdig)[e] h(e)[re] erardus vander noot bissch(op) van/
gent, sonder meer./
Item de hellicht van sekeren bossch aldaer/
gelegen regenoten de andere hellicht com-/
peterende de gemelde anna cloots ter i[e]/
s(in)[t] jans gasthuijs binnen brussele oost ter/
ii[e] d'oude herbaene op brussel suijt ter iii[e]/
peeter vander hulst west ter iiii[e] sijden,/
groot int' geheel drije daghwanden sesse/
roeden, ende alsoo dese hellicht een dachw(an)[t]/
liii roeden, belast int' geheel met onder-/
halven hellinck lov(ens) aen sijne ex(cellen)[tie] den h(e)[re]/
prince van rubempré, met de boomen daer/
op staende aende tweede comp(ara)nte ten/
deele gevallen uuijt den hooffde van haere/
ouders bij deijl(ing)[e] voor de weth van ever-/
berch v(oorschreven) tegens haere condividenten op den xi[e]/
febr(uar)ii lestl(eden) vol(gens) den parquimenten brieff al-/
hier gesien e(nde) gebleken consentere(nde) daer over/
inde behoorel(ijcke) affectatie bij mainmise decreet e(nde)/
anderwerff decreet der h(e)[ren] schep(en)en deser stadt/
met gelofte van binnen twee naestcomende/
jaeren op het landt oft eerste stuck te bouwen/
een loffel(ijck) steenen huijs ten minsten ter con-/
currentie van het capitael ende t'selve/
altoos in staet t'onderhouden oft andere suffisan-/
te panden te stellen ter selver concurrentie,/
daer toe verbinde(nde) hunne persoonen ende/
goederen als voor ende altoos voordere ge-/
noeghdoeninge te presteren ten contentemente/
der v(oorschreven) fonda(ti)e ende autaer van jesus maria joseph/
ten dijen eijnde onwederoepel(ijck) constituere(nde) allen/
thoonder deser ofte dobbel autentiecque om
//
te compareren voorden souv(erijn)[e] raede van b(ra)bant/
h(e)[ren] meijer ende schepenen deser stadt, weth/
van everberch oft elders des behoorende om/
den inhoudt deser aldaer te laeten, ende te/
doen vernieuwen bij condemnatie volontair/
als mede te consenteren inde v(oorschreven) affectatie sonder/
voorgaende daegem(en)[t] nijettegenstaende de/
suranneringe. Aldus gedaen ten tijde v(oorschreven)/
ter presentie van d'h(ee)[r] josephus maximilianus/
van berchem ende van d'h(ee)[r] thedorus corne-/
lius josephus van kessel getuijgen hier toe/
aensocht, sijnde d'originele minute deser becleedt/
met den behoorel(ijcken) zegel ondert(eecken)t met het merck/
van hendrick de hennau nijet connende schrijven/
met het merck van barbara cloots nijet/
connende schrijven beijde in forme van cruijs,/
ond(erteecken)[t] gaspar de laure pastor begginagii maior-/
ris lovanii, j(osephus) m(aximilianus) van berchem, theodorus corne-/
lius josephus van kessel e(nde) van mij notaris/
leeger stont quod attestor signatum j(acobus) a(ntonius) du rij/
not(ariu)s/
Aldus vernieuwt bij den voors(chreven) gecom(pareer)[den] die/
voors(chreven) acte in alle haere poincten ende condi-/
tien, consentere(nde) prout latius in deselve/
obliga(ndo), submitte(ndo) ac renunt(iando) prout in forma/
coram jo(nke)[r] schore et van arenberch 25 junii/
1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1732-02-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-30 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij/
no(tariae)le acte gepass(eert)/
voor den not(ari)s j(acobus) a(ntonius)/
du rij den 3 april/
1730 dat die/
heer(en) pastoor/
hoffm(eeste)rssen e(nde) rentm(eeste)[r]/
hebben ontfangen/
van hendrick/
haijnoux de/
capitaele pen(ningen)/
van 300 gul(den)s/
cour(an)[t] in dese acte/
v(er)melt met die/
v(er)loopen dyer/
met consent inde/
cassatie, quare/
vacat hac 26/
febr(uar)ii 1732
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer