SAL8325, Act: R°306.2-V°307.1 (156 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°306.2-V°307.1  
Act
Date: 1728-03-23
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-10 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt van jon(ke)[r] gilbert joseph/
van grave heere van baijenrieu laijens (etceter)[a]/
locum tenens pretoris, ende vande heeren/
schepenen der stadt loven naerbeschreven/
gestaen den officiael lanckmans uuijt/
crachte e(nde) naer vermogh(en) vande/
onwederroepelijcke procuratie hem/
als thoonder van sekeren contracte/
notariael om den selven alhier te/
vernieuwen herkennen e(nde) realiseren gegheven/
waer van den teneur is volghende van/
woordt tot woorde. Op heden xxii[e] meert/
1728 voor mij not(ari)s bij den souverijnen/
raede van brabant geadmitteert tot loven/
residerende present de getuijghen naergenoempt/
compareerde jouff(rouw)[e] emerentiana witte
//
beggijncken op den grooten beggijnhove alhier/
dewelcke - soo in haeren eijghen naeme als in/
qualiteijt als erffgenaeme van wijlen haere/
suster theresia witte - verclaerde gecedeert/
ende getransporteert te hebben, soo sij doet/
mits desen aen ende ten behoeve vande/
kercke e(nde) andere leden van s(in)[t] quinten/
binnen loven eene erffelijcke rente van/
neghen guldens seven stuijvers twee oorden/
sjaers met vijff jaeren verloopts daer/
onder begrepen het loopende jaer, die/
sij is heffende ten laste van guilliam/
thielens ingesetenen van s(in)[t] agatharode/
originelen rentbekender, croiserende deselve/
rente a rate vanden penninck xvi ver-/
schijnende jaerelijcx den xxiii[e] augusti/
volghens acte gepasseert voor den/
not(ari)s h. van roost in date xxiii[e] augusti/
1709 geaffecteert bij mainmise gede-/
creteert den xxxi[e] augusti vanden/
selven jaere 1709 welcke bescheeden mits/
desen aen den eerw(eerdige) heere van linthoudt/
pastoir (etceter)[a] alhier present e(nde) de geseijde rente/
ten behoeve als voor accepterende worden/
overgelevert, bekennende alvolghens de/
comparante ontfanghen te hebben uuijt/
handen van den voors(chreven) heere pastoir de somme/
van een hondert ende vijfftigh guldens/
courant gelt den schellinck a seven stuijvers/
voor het capitael, mitsgaeders de somme/
van achtentwintigh guldens achthien/
stuijvers twee oorden voor vijff jaeren ver-/
loopts der selve rente het leste te verschijnen/
den xxiii[e] augusti naestcomende affgetrocken/
sijnde sevenentwintigh stuijvers voor die/
xx[e] penninghen verschenen e(nde) voor desen loopenden
//
jaere te verscheijnen, dienende dese dijen-/
aengaende soo voor het voors(chreven) capitael/
ende verloopen voor volle e(nde) manuale/
quittantie sonder van voordere te moeten/
doceren, mits welck verclaert sij trans-/
portante tot oft aen het voors(chreven) capitael/
e(nde) verloopen dijer egeen recht actie oft/
pretensie meer te reserveren directelijck/
nochte indirectelijck, dan deselve/
te cederen ten behoeve als voor des/
nochtans sonder eenigh guarrandt,/
behoudelijck dat de selve rente geenssints/
en is belast nochte verallieneert/
daer voor alleenelijck guarrandt belo-/
vende onder obligatie van haeren persoon/
e(nde) goederen meubelen e(nde) immeubelen/
present e(nde) toecomende, constituerende/
ten effecte dijer onwederroepelijck/
een ieder thoonder deser ofte van copije/
authenticq om te compareren voor/
den souverijnen raede van brabant/
heeren meijer e(nde) schepenen van loven/
e(nde) alomme elders om den inhoude/
deser aldaer vernieuwende ende/
herkennende te consenteren inde/
voluntaire condemnatie, mitsgae-/
ders in ontgoedenisse e(nde) goedenisse/
sonder eenigh voorgaende dagement/
de suranneringe nietteghenstaende/
oblig(ando) submitt(endo) ac renuntiando in/
forma. Aldus gedaen e(nde) gepasseert/
binnen loven ten dage maendt e(nde)/
jaere voors(chreven) ter presentie van jan/
truijens e(nde) jan mertens als getuijghen
//
tot desen aensocht, d'originele minute/
deser - becleet met behoorelijcken segel -/
is onderteeckent ammerens witte/
h. van linthoudt p(astor) s(ancti) q(uintini) l(ovaniensis) j.f. landeloos/
g. delvaulx jan truijens en(de) met het handt-/
merck van jan mertens et a me/
notario quod attestor signatum/
gasp(ar) larchier not(ariu)s reg(is) et ap(osto)licus 1728/
Welcken volghens den voors(chreven) geconstitueerden/
uuijt crachte e(nde) naer vermoghen als voor/
heeft den bovenstaenden contracte notariael/
in alle e(nde) iegewelcke sijne poincten/
clausulen e(nde) ar(ticu)len alhier vernieuwt/
herkent e(nde) gerealiseert, eentsaementlijck/
opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse/
de rente van neghen guldens seven stuijvers/
twee oorden sjaers ten penninck vi ten/
contracte hierboven naerder gespecificeert,/
ende mits d'ordonnantie van rechte die/
transportante daer uuijt ontgoeijt ende/
onterft wesende soo is ter manisse des/
heere [president schepene jo(nke)[r] van grave loco pretoris] meijers e(nde) wijsdomme der naerge-/
noempde heeren schepenen in de voors(chreven)/
rente behoorelijck gegoeijt e(nde) geerft den/
not(ari)s e(nde) officiael l'archier in den naem e(nde)/
ten behoeve der voors(chreven) kercke e(nde) andere/
leden van s(in)[t] quinten accepterende, den/
voors(chreven) opdraegere per monitionem, iure,/
satis et waras oblig(ando) submitt(endo) ac renun-/
tiando in forma et prout in predicto/
contractu coram s(ieu)[r] joannes van arenbergh/
e(nde) s(ieu)[r] cornelis berges scab(inis) hac xxiii[a] martii/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer