SAL8325, Act: R°311.1-V°312.1 (159 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°311.1-V°312.1  
Act
Date: 1728-03-24
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-10 by pieter-jan lahaye
Allen die gene die dese tegenwoordige letteren/
sullen sien oft hooren lesen wij jo(nke)[r] gilbert joseph van/
grave h(e)[re] van bajenrieu, laijens (etceter)a, h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] hijacinthus/
jacobus schouten, s(ieu)[rs] joannes van arenberch e(nde) cornelis berses/
alle schepenen der stadt loven doen condt met/
kennisse der waerheijt dat alsoo guiliam van/
ham ende anna servrancx gehuijsschen met schepene/
brieven deser v(oorschreven) stadt in date 17 september/
1718 in 3[a] verbonden stonden aen joeff(rouw)[e] barbara/
meeus beggijnken opden grooten beggijnhove/
alhier in eene jaerel(ijcksche) rente van vierentwin-/
tich gul(dens), sijnde het capitael sesse hondert gul(dens)/
courant gelt, dewelcke om te hebben asseu-/
rantie ende jaerel(ijcksche) betaelinge der selver/
rente naer vermogen der voors(chreven) schepene/
brieven hadde versoght ende geobtineert/
opene brieven van mainmise in date 17 septemb(er)/
1718 ond(erteecken)[t] j. meuris s(ecreta)[ris] addresserende aenden/
eersten deser stadts boden, ingevolge vande/
welcke den gesworen bode francois dirix/
soo in sijne als in ons genaed(ig)[e] heere ende/
deser stadts handen naeme vande voors(chreven)/
rentheffersse hadde genomen de goederen der/
voors(chreven) rentgelderen, ende namentl(ijck) huijs hoff/
erffve ende alle sijne toebehoorten met de/
servitueten ende gerechtigheden soo active als/
passive breeder inde v(oorschreven) constitutie vermelt/
regenoten de broeckstraete ter i[e] amandus/
vander vorst ter ii[e] jo(nke)[r] van winge ter iii[e]/
de wed(uw)[e] jacobus laureijs ter iiii[e] groot met/
de erve sesse vierendeelen onbegrepen der/
maete./
Item de hellicht van drije daghmaelen bossch/
gelegen onder herent genoemt wittemans/
bossch, waer van de weder hellicht is competere(nde)
//
peeter meulemans representere(nde) de wed(uw)[e] joos/
smets./
Item het sesde deel van eenen bossch van drije/
boenderen onder erps rege(noten) jan servrancx ter/
i[e] terbanck ter ii[e] wijnecom ter iii[e] sijden,/
tot alle welcke goederen de voors(chreven) joeff(rouw)e/
barbara meeus door den v(oorschreven) bode dirix is/
geleijdt geweest als bleke uuyt desselffs/
relaes op de voors(chreven) brieven van mainmise/
staende, dewelcke op den 22 septemb(er) 1718/
sijn gedecreteert ende verclaert execut(oriae)[l]/
daer toe alvorens geconcludeert sijnde,/
ende want de voors(chreven) gehuijsschen rentgelders/
in faute bleven van te betaelen de verloo-/
pen der voors(chreven) rente, hadde s(ieu)[r] jan francis-/
cus meeus raedt deser stadt als erffge(naemen)/
ende representere(nde) de voors(chreven) joeff(rouw)[e] barbara/
meeus sijne suster, laeten becondigen bij/
brieven deser stadt geexploitteert door den/
bode colibrant, de voors(chreven) rentgelders om/
anderwerff de voors(chreven) mainmise te comen/
sien decreteren ende verclaeren executoriael/
dewelcke opden 21 feb(rua)rii 1728 sijn ander-/
werff gedecreteert geworden ende/
verclaert execut(oriae)[l] daer toe alvorens gecon-/
cludeert sijnde, soo dat tot verhael vant'/
voors(chreven) gebreck het voors(chreven) huijs hoff ende/
erffve (etceter)[a] wesende den eersten pandt ter/
vente is gestelt bij behoorel(ijcke) affictie van/
billjetten binnen den dorpe van beijssem/
ende op de herberge bewoont door amandus/
vander vorst, waer over gehouden sijn/
twee sitdaegen van 14 tot 14 daegen/
sijnde den lesten gehouden op den 9[e] meert 1728
//
alswanneer het voors(chreven) huijs, hoff ende/
erffve (etceter)[a] is gebleven ten uuijtgaen vande/
brandende keirsse aen martinus de smet/
om ende voor de somme van vier hondert/
negenthien guldens wisselgelt achtervolgens/
conditien gehouden door den officiael arn(oldus)/
gilbert, welcken cooper verclaert heeft/
desen incoop gedaen te hebben voor ende/
ten behoeve vanden meer genoemden amandus/
vander vorst diet selve heeft geaccepteert/
uuijtweijsens de voors(chreven) conditien alhier in/
originali gesien ende gebleken, sijnde/
alvolgens de voors(chreven) gehuijsschen geex(ecuteer)[de]/
gedaecht geworden door den voors(chreven) bode/
colibrant ut ret(uli)t, om over die gedaene/
vercoopinge te comen sien ende hooren/
interponeren den decrete van goed(eniss)[e] oft/
anderss(int)[s] daer tegens te doen als ten raede/
ende mits der ged(aeghd)[e] non comparitie nochte/
oppositie procederende alsoo tot d'inter-/
positie vanden decrete ende goedenisse,/
doen condt ende te weten dat bij ons schepe(nen)/
voornoemt wel ende int'lange oversien/
sijnde die voors(chreven) schepene brieven, mainmise/
decreet ende anderwerff decreet, conditien/
van vercoopinge ende acte van nominatie/
met allent'gene daer uuijt ende naer/
is gevolght, hebben wij schepenen voors(chreven)/
ter manisse des h(e)[re] meijers deser stadt/
daerover staende van wegens den keijser e(nde)/
coninck als hertoghe van b(ra)bant van sijn/
recht van naederschap renuntiere(nde) bij onsen/
vonnisse geautoriseert ende autoriseren bij desen
//
die gedaene vercoopinge met allent'gene/
daer uuijt ende naer is gevolght, ende die/
voorgenoemde ged(aeghd)[e] ende alle andere tot/
den voors(chreven) pandt eenich recht oft actie pre-/
tenderende ter puijen van desen stadthuijse/
voortsgeroepen sijnde, ende dat niemant/
en waere gecompareert, dijenvolgende/
deffaut ende contumatie gevende, ende/
voort'proffijt van dijen hen van alsulcke/
recht, actie ende gerechtigheden als sij tot/
den selven pandt souden mogen hebben/
verstekende, hebben wij schepenen v(oorschreven)/
de selve geexecuteerde goederen aengewesen/
ende aenweijsen bij desen den voors(chreven) amandus/
vander vorst, welcken volgens is den/
selven beneffens digna dirix sijne huijsvr(ouw)e/
daerinne behoorel(ijck) gegoijet ende geerft/
achtervolgens de voors(chreven) conditien, met alle/
solemniteijten van rechte daer toe v(er)socht/
ende gerequireert, . blijvende den/
executant geheel om te verhaelen de courtresse/
op de twee panden nijet geëvinceert, hier boven/
gespecificeert, actum 24 meert 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer