SAL8325, Act: R°319.2-V°320.1 (163 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°319.2-V°320.1  
Act
Date: 1728-04-02
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-11 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der h(e)[ren] meijer ende/
schepenen van loven naergenoemt gestaen/
den officiael gilbert uuijt crachte vande/
onwederoepel(ijcke) procuratie hem als thoonder/
vanden naervolge(nde) contracte notariael/
om den selven alhier te v(er)nieuwen, her-/
kennen ende realiseren gegeven, waer/
van den teneur is volge(nde). Op heden/
derden april 1728 comparere(nde) voor mij/
onderges(chreven) notaris bij sijne ma(jestij)ts souv(erijnen)/
raede van brabant geadmitteert binnen/
de vrijeheijt van overijssche residerende/
ende inde presentie vande getuijgen
//
ondergenoemt peeter bergiers meester/
timmerman woonende inde heijstraet onder/
overijssche ter eendre ende jan bergiers/
sijnen sone ter ii[e] insgel(ijcx) innegesetene aldaer/
welcken eersten comp(ara)nt bij desen verclaert/
vercocht, gecedeert ende vrijewillich ge-/
transporteert te hebben op aen e(nde) ten/
behoeve vanden tweeden comparant alhier/
mede comparere(nde) het naervolge(nde) acceptere(nde)/
dats te wetene sekere drije dachwanden/
landts tegen over een gelegen salvo iusto,/
gelegen onder heerelijckheijt vanden hove/
jurisdictie der vrijeheijt van overijssche/
wesende rege(noten) den bossch vande erffge(naemen)/
den advocaet anthonii ter i[e] jan van/
obbergen ter ii[e] den transportant ter iii[e]/
pauwel vander veken ter iiii[e] e(nde) den/
transportant met sijn ander goet ter v/
sijden, wesende hetselve gecedeert landt/
belast met den chijns van vijff molenvaeten/
evene, aengaende het half bunder aenden/
h(e)[re] vanden hove, ende het ander restere(nde)/
daghwant met een molevat een vierelinck/
evene aenden voors(chreven) heere vanden hove/
van welck molevat een vierelinck evene/
jan van obbergen gehouden is ende moet/
betaelen de hellicht, geschiede(nde) oversulcx/
desen coop ende transporte om ende voor/
de somme van vijftich gul(dens) courant gelt/
boven den voorgeciteerden chijns, waer/
van den acceptant de achterstellen vande
//
selve chijnsen sal moeten effen stellen tot/
kersmisse 1727, verclaere(nde) hij transportant/
deselve somme alsnu vanden acceptant/
in contantis ontfangen te hebben, vali-/
derende dese daer voren voor absolute/
quittantie sonder van voordere te moeten/
doceren, wesende het selve gecedeert/
landt aen hem transportant aengecomen/
aengaende het halff bunder van sekeren/
jan hernou volgens t'notariael trans-/
port daer van sijnde, ende het restere(nde)/
daghwant tegens guiliam gunts, bertel/
taijemans ende henrick gunts, verclae-/
rende oversulcx hij transportant aent'/
voorgenoemt getransporteert goet geen/
recht, paert ofte deel meer te hebben/
ofte te reserveren nijet voorders dan eenen/
vremden, dan stellende den voors(chreven) accep-/
tant daer van vrije heer ende meester/
om hetselve goet bij hem sijne oirs e(nde)/
naercomelingen geproffiteert te worden/
als sijn eijgen propre ende wel vercregen/
goet, onder gelofte van garandt ende/
waerschap ende solidairel(ijck) brussels waer-/
schap ofter hier naermaels ijet aen ge-/
braecke ofte te luttel was gedaen/
onder renuntiatie e(nde) obliga(ti)e prout in/
communi et amplissima forma, constitue-/
rende ten fine voors(chreven) bij desen onwede-/
roepel(ijck) [vacat] ende allen thoonder/
deser ofte copije auth(entiec)[q] om te gaen ofte
//
compareren voor den souv(erijn)[e] raede van/
brabant, heeren weth(houde)ren van loven, overijssche/
e(nde) alomme elders daer het van noode/
wesen sal, om aldaer de voors(chreven) gelofte/
te vernieuwen e(nde) herkennen e(nde) den ge-/
breckel(ijcke) comp(ara)nt daerinne volontairel(ijck)/
te doen ende laeten condemneren cum exp(ens)is,/
mitsgaeders om den acceptant in het voors(chreven)/
vercocht goet te doen ende laeten goeden/
vestigen ende erffven met alle behoorel(ijcke)/
solemniteijten daer toe gerequireert. Aldus/
gedaen ende gepass(eer)[t] binnen de vrijeheijt van/
overijssche dato et anno ut supra ter presentie/
van m(eeste)[r] martinus taijemans ende van s(ieu)[r]/
p.a. mertens testibus requisitis, e(nde) is d'ori-/
ginele deser ges(chreven) op zegel van 3 s(tuyvers) bij de v(oorschreven)/
comp(ara)nten e(nde) de getuijgen beneffens mij not(ari)o/
ond(erteecken)[t] q(uo)d attestor signatum j van(de) velde not(ariu)s./
Den voors(chreven) gecons(titueer)[de] uuijt crachte e(nde) naer vermogen/
als voor heeft den bovenges(chreven) contracte in alle sijne/
poincten alhier v(er)nieuwt, herkent e(nde) gerealiseert/
eentsamentl(ijck) met behoorel(ijcke) vertijdenisse opge-/
draegen de drije dachwanden lants hier boven/
tusschen die rege(noten) gedesigneert, ende den trans-/
portant daer uuijt ontgoijet ende onterft sijnde,/
soo is ten erffel(ijcke) rechte daerinne behoorel(ijck) met/
alle solemniteijten gegoijet e(nde) geerft jan bergiers/
sone peeters, present alhier den not(ari)s vander/
haert voor den selven oft voor sijns actie heb-/
bende acceptere(nde) op den last vande chijnsen/
hier boven naerder uuijtgedruckt, et waras/
prout in dicto contractu, obliga(ndo) submitte(ndo) ac/
renunti(ando) prout in fo(rm)a coram
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer