SAL8325, Act: R°330.1-R°331.1 (168 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°330.1-R°331.1  
Act
Date: 1728-04-10
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-13 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepenen/
van loven naerbeschreven gestaen den/
officiael l'archier uuijt crachte ende/
naer vermoghen vande onwederroepe-/
lijcke procuratie hem als thoonder/
van sekeren contracte notariael/
om den selven alhier te vernieuwen/
ende herkennen gegheven waer/
van den deneur is volghende. Op heden/
den thiensten septembris 1727 voor/
mij notaris bij den souverijnen/
raede van brabant geadmitteert/
tot loven residerende present die/
getuijghen naergenoemt compareerde/
den eerw(eerdige) heere nicolaus van/
osmael pastoir van houtheverle,/
den welcken tot meerdere vastigheijt/
van eene capitaele rente van/
twee hondert vijfftigh guldens wissel-/
gelt als hij comparant is geldende/
aen de erffgenaemen ofte representanten/
van wijlen s(ieu)[r] norbertus willemaers/
ende jouff(rouw)[e] elisabeth van kerchoven/
gehuijsschen waeren als sij leeffden/
ter saecke van drij daghmaelen/
en halff lants bij hem ten erve aenge-/
nomen volgens acte voor mij notaris/
gepasseert den xxv januarii seven-/
thien hondert eenentwintigh, ende/
tot voltreckinge van de gelofte daer bij/
gedaen van het stellen van naerdere/
hijpoteque: verclaert den comparant
//
daer over te verbinden e(nde) verobligeren/
seker huijs schuere ende block daer/
aen geleghen met appendentien ende/
dependentien dijer t'saemen groot sesse/
daghmaelen onbegrepen der maete/
soo ende gelijck het selve gestaen/
ende geleghen is onder houtheverle,/
regenoten s'heeren straete in drije/
zijden, ende het kerckhoff ter iiii[re]/
sijden, bij hem vercregen voor/
heeren meijer ende schepenen deser/
stadt inde derde camere opden vijffden/
julii seventhien hondert vierentwin-/
tigh teghens rochus gillis als/
momboir over franciscus engelbert/
niet belast als met chijnsen ende/
cleijne lasten aende kercke voor/
jaergeteijdt (etceter)[a] consenterende daerover/
inde affectatie soo tot naerdere/
asseurantie der voors(chreven) rente als/
jaerelijcksche interest, daertoe con-/
stituerende allen thoonder deser ofte/
dobbel authentique om te compa-/
reren voor heeren wethouderen deser/
voors(chreven) stadt e(nde) aldaer de voors(chreven)/
affectatie te doen inde behoorelijcke/
forme t'sij bij mainmise oft rea-/
lisatie sonder voorgaende dagement/
nietteghenstaende de suranneringe./
Aldus gedaen ten tijde voorschreven/
ter presentie van s(ieu)[r] henricus van/
roij, ende van franciscus guillielmus/
thibaut getuijghen hier toe aensocht/
sijnde d'originele minute deser - becleet
//
met behoorelijcken segel - onderteeckent/
nic(olaus) osmael et a me notario quod/
attestor signatum j(acobus) a(ntonius) du rij not(ariu)s/
Welckenvolghens den voors(chreven) geconstitueerden/
uuijt crachte ende naer vermoghen/
als voor heeft den bovenstaenden/
contracte notariael in alle ende/
iegewelcke sijne poincten clausulen/
ende articulen alhier vernieuwt/
ende herkent consenterende alvolghens/
als inden selven oblig(ando) submitt(endo) ac renun/
tiando in forma, coram h(ee)[r] e(nde) m(eeste)r/
hiacintus jacobus schouten e(nde) s(ieu)[r] cornelius/
berges scab(inis) hac x[e] aprilis 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer