SAL8325, Act: R°6.1-V°7.1 (4 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°6.1-V°7.1  
Act
Date: 1727-06-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-30 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere sche-/
penen van loven naergen(oem)[t] gestaen/
den not(ari)s vander haert off(iciae)l der derde/
schrijffcamere alhier uyt crachte van d'/
onwederoepel(ijcke) procuratie hem als thoonder/
van(de) naervolge(nde) contracte not(ariae)l, om/
den selven alhier te vernieuwen, herkennen/
e(nde) realiseren gegeven, waer van(de) teneur/
is volge(nde). Op heden desen 15 augusti/
1725 comparere(nde) voor mij notario bij/
sijne maj(estij)t[s] souv(erijnen) raede van b(ra)bant ge-/
admitteert tot loven reside(rende) e(nde) inde/
presentien van(de) getuijghen onder te/
noemen peeter schodmans e(nde) cath(arina)/
gevels gehuysschen innegesetenen/
van basem de welcke hebben bekent/
in contante penninghen ontfanghen/
te hebben uuyt handen van s(ieu)r jo(ann)es/
anthonius nowe e(nde) jo(ffrouw)[e] anna/
de coninck insgel(ijckx) gehuysschen/
innegesetenen deser stadt, de somme/
van twee hondert g(u)l(den)s wisselgelt,/
dat is den schellinck tot sesse st(uyvers) e(nde)/
d'andere specien naeradvenant, waer/
voor de voors(chreve) ierste comp(aran)ten/
aen(de) voors(chreve) nowe cum sua hier/
present e(nde) acceptere(nde) geliven te/
betaelen eene jaerel(ijcksche) rente van/
thien g(u)l(den)s, e(nde) alsoo a rate van vijff
//
par cent cours te nemen date deser/
sulcx dat het iersten jaer sal comen te/
verscheijnen den 15 augusti van(den) toecomenden/
jaere 1726 e(nde) soo voorts van jaere/
tot jaere totte quytinghe toe, te/
geschieden t'eender rijse, oft met hondert/
gul(den)s smaels, alle jaeren alhier binnen/
loven te leveren precies op haeren/
valdaghe los e(nde) vrije van x xx c/
mindere e(nde) meerdere penninghen/
e(nde) alle andere lasten egeene uyt-/
genomen ofte geresereert oock nijet-/
tegenstaende eenighe placcaerten ter/
contrarie dijer alreede waeren ge-/
emaneert ofte alnoch geemaneert/
souden worden, waer aen sij verclaeren/
te derogeren, daer voor de voors(chreven)/
rentgelders verobligeren hunne per-/
soonen e(nde) goederen, meubelen e(nde) im-/
meubelen present e(nde) toecomende/
met submissie e(nde) renuntiatie in fo(rm)a/
e(nde) naementl(ijck) huys e(nde) hoff gelegen/
tot basum groot ontrent onder/
half daghmael reg(eno)ten nu amandus/
vander vorst ter i[e] mijn h(ee)[r] van/
winge ter ii[e] e(nde) s'heren straete ter iii/
e(nde) iiii sijden, hun rentgelders competere(nde)/
uuyt crachte van coop tegens/
petrus bils e(nde) theresia scheltjens
//
cum suis, volgens de publiecke conditie/
van vercoop daervan sijnde gehouden/
door den not(ari)s larchier in date [vacat]/
geve(nde) den voors(chreven) rentgelder hem/
metten iersten int voors(chreven) goet te/
doen goeden voor h(e)[ren] schepenen der stadt/
loven, warandere(nde) de voors(chreve) rentgel-/
ders het voors(chreve) huys e(nde) hoff op den/
last van drije halsteren coren/
sjaers aen(de) pastorye van baijsem/
sonder voorder daer voor altijt gaur-/
rant gelive(nde), met welcke voors(chreven)/
somme van twee hondert g(u)l(den)s/
capitaels wissel gelt, de rent-/
gelders op heden hebben gequeten/
eene rente van hondert/
eenen gulden wisselgelt cappi-/
taels aen het collegie de/
drije tongen binnen loven, op het/
voors(chreve) goet geaffecteert sijnde/
e(nde) mette restere(nde) somme sijn/
voldaen de restanten vande/
coopsomme van het voors(chreven) goet,/
gelive(nde) de voors(chreve) rentgelders t'/
gene voors(chreven) is altijt voor goet, vast/
e(nde) van weirden te houden onder/
obl(igat)[ie] als voor, constitue(rende) ten/
effecte dijer onwederoepel(ijck) alle
//
thoonders deser omt' gene voors(chreven) is/
te laeten vernieuwen, voor die h(e)[ren] meijer/
e(nde) schepenen deser stadt loven ofte alo(mm)e elders/
daer het van noode wesen sal, e(nde) al-/
daer te consenteren in het slaen van/
mainmise, decreet e(nde) herdecreet der/
voors(chreven) h(e)[ren] daer over te geven, mede/
inde gewillige condemnatie, e(nde)/
verclaeren executoriel deser sonder/
voorgaende dagement, actum loven/
ten tijde voors(chreven) ter presentie van/
machiel berghs e(nde) jo(ann)es franciscus/
rombo beijde boden deser stadt/
getuijgen, die minute deser becleet/
met behoorel(ijcken) segel is bij allen/
die voors(chreve) comp(aran)ten met marcq/
e(nde) naemen respective van bijde die/
getuijgen beneffens mij not(ari)s ondert(eecken)t/
onderstont quod attestor sig(na)tum/
r(umoldus) davidts not(ariu)s 1725/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent de/
voors(chreven) acte in alle e(nde) igewelcke/
haere poincten, consente(rende) als inde/
selve, onder oblig(ando) submi(ttendo) ac renu(ntiando)/
in forma coram jo(nke)[r] albert francois/
van winghe e(nde) h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] hiacintus jacobus/
schoten hac 28 junii 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1763-03-17
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-30 by pieter-jan lahaye
Is gebleken/
bij acte gepasseert/
voor den not(ari)s/
b. bisschop 16[e]/
deser dat de/
rente inde/
neffenstaende/
constitutie/
vermelt is/
gequeten met/
consent inde/
cassatie quare/
vacat hac 17[e]/
meert 1763/
ita est/
g.h. stas off(iciae)[l]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer