SAL8325, Act: R°88.1-R°89.2 (51 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°88.1-R°89.2  
Act
Date: 1727-10-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-22 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere luetenants meijer/
ende schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen/
den not(ari)s vander haert off(iciae)l der derde schrijffcamere/
alhier uuyt crachte van(de) onwederoepel(ijcke) procuratie/
hem als thoonder van(de) naervolgenden contracte not(ariae)l/
om den selven alhier te vernieuwen, herkennen/
e(nde) realiseren gegeven waer van den teneur is/
volge(nde). Op heden desen 7 (octo)ber 1727 voor mij/
openbaer not(ari)s tot loven resider(ende) present die/
getuijgen naergen(oem)t comparerende s(ieu)[r] jo(ann)es/
baptista staes e(nde) jo(ffrouw)[e] maria joanna van/
roij gehuysschen e(nde) innegesetene van mechelen/
bekende bij desen vercocht, gecedeert e(nde) getrans-/
porteert te hebben aen e(nde) ten behoeve van/
hendrick verelst e(nde) joanna van schaerlaecken/
gehuysschen e(nde) innegesetene van werchter pre-/
sent e(nde) in coop acceptere(nde) een stuck lants/
groot drije daghmaelen oft meer onbegrepen/
der maete gelegen tot neijnde onder werchter/
reg(eno)ten peeter van essche oist e(nde) zuijt nu/
adriaen michiels jo(ffrouw)[e] silvia ost soo wie,/
west, e(nde) die werchtersche heyde noort werts,/
waranderende het selve alleenel(ijck) op s'heeren/
cheijns van acht pen(ningen) lovens e(nde) van liber dis-/
positie, daer vorens gaurrantschap gelovende/
in forma, dat om e(nde) mits de somme van vier/
hondert gul(den)s courant, den schellinck tot/
seven stuy(vers), e(nde) d'andere naeradvenant, die de/
voors(chreven) transportanten bekennen ontfanghen te/
hebben, dienende dese daerover voor absolute/
quittantie, mits d'welck verclaeren de voors(chreven)
//
transportanten tot de voors(chreven) drije daghm(aelen) geen/
recht, actie nochte pretentie meer te hebben/
directel(ijck) nochte indirectel(ijck) versekeren surrogere(nde)/
d'accep(tan)ten in hunne plaetse eodem iure, ver-/
claerende tot voorder asseurantie tot onderpant/
in cas datter naermaels iet aen gebraecke te/
assigneren eene capitaele rente van hondert/
vijftigh gul(den)s bij erffuuytgevinge gereserveert op/
een boinder broeck onder rillaert, de welke/
sijn geldende peeter neijs ende jan noietiens/
bijde innegesetene van rillaert oft daer ontrent,/
consenterende in d' realisatie daer over in/
fo(rm)a, daer voor verobligerende die voors(chreven)/
transpor(tan)ten hunne respective persoonen e(nde) goederen/
meubelen e(nde) immeubelen present e(nde) toecomende/
met submissie e(nde) renuntiatie als naer recht,/
den voors(chreven) iersten transportant competerende/
het voors(chreven) getransporteerde bij successie, waer/
van de scheijdinge e(nde) deijlinge is gepasseert voor/
den not(ari)s j.b. slabbeeck tot mechelen resi-/
derende, tegens sijne medecondividenten/
den 13 (septem)ber 1721 onder den cavel a./
Constitue(rende) ten effecte van dyen onwederoepel(ijck)/
een ider thoonder deser ten eijnde van/
vernieuwinge te geschieden soo voor den souv(erijnen)/
raede van b(ra)bant, heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven als alo(mm)e elders consente(rende) aldaer/
inde gewillige condemnatie parate e(nde) reële/
ex(ecuti)[e] mitsg(aede)rs in d'ontgoed(eniss)[e] e(nde) goedenisse dijer/
gelovende et(ce)t(er)[a] alles sonder voorgaende dage-
//
ment et(ceter)[a] Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen loven/
ten daghe voors(chreven) ter presentie van cornelis/
verelst e(nde) jo(ann)es bap(tis)[ta] everaerts als ge-/
tuijghen, sijnde die minute originele deser/
geschreven op behoorel(ijcken) segel, bij de voors(chreven)/
transpor(tan)ten e(nde) acceptanten beneffens mij/
not(ari)s onderteeckens onderstont quod attestor/
sig(na)tum p.m vander haert not(ariu)s pub(licu)s 1727/
Welcken volgens heeft den voors(chreven) geconst(itueerd)[e]/
de voors(chreven) acte not(ariae)l uyt crachte als voor/
alhier vernieuwt herkent e(nde) gerealiseert in/
alle e(nde) igewelcke poincten, eentsaementl(ijck)/
opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse/
de voors(chreven) drije daghmael la(n)t ofte meer, onder werchter/
inde voors(chreven) acte naerder uuijtgedruckt e(nde)/
mits d'ordonnantie van rechte de transpor(tan)ten/
daer uyt ontgoyt e(nde) onterft sijnde, soo is ter/
maenisse des h(e)[re] meijers e(nde) wijsdomme der naer-/
genoempde h(e)[ren] schepenen daerinne gegoyt e(nde)/
geerft den off(iciae)[l] gilbert present ende ten/
behoeve van hendrick verelst e(nde) joanna van/
schaerlaecken gehuysschen e(nde) innegesetene van/
werchter accepte(rende), opdraege(nde) den voors(chreven)/
geconst(itueerd)[e] ten effecte van satis et waras .../
de rente van hondert vijftigh gul(den)s capitals inde/
voors(chreven) acte naerder gedesigneert, quo facto idendem/
reddidit op den voors(chreven) last ende voorts prout/
latius in dicto procuratorio, obl(igando) submit(tendo) ac renun(tiando)/
in fo(rm)a coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer