SAL8325, Act: R°92.1-V°95.2 (53 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°92.1-V°95.2  
Act
Date: 1727-10-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-23 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des h(e)[re] luetenants meijers/
ende schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen/
den not(ari)s vander haert off(iciae)l der derde schrijffcamere/
uuyt crachte vande onwederoepel(ijcke) procu-/
ratie hem als thoonder van(de) naervolge(nde) con-/
tracte not(ariae)l om den selven alhier te vernieu-/
wen herkennen e(nde) realiseren gegeven waer/
van(de) teneur is volge(nde). Op heden vierden/
(octo)ber 1727 voor mij openbaer not(ari)s tot loven/
residere(nde) present die getuijghen naergen(oem)[t] com-/
pare(rende) catharina adams wed(uw)[e] franciscus/
van hove innegesetene van winxele, de/
welcke tot het gene naerbes(chreven) gebruijckende/
de macht haer gegeven bij haeren voors(chreven) man/
met den mutuelen testamente gepasseert voor/
den not(ari)s du rij tot loven residere(nde) den 8/
octobris 1721 beneffens s(ieu)[r] francis van hove/
bejaerden jonghman innegesetene deser voors(chreven)/
stadt, ingel vander vorst innegesetene/
van neerijssche als getrouwt anna van/
hove, door de welcke den selven is gemach-/
tight bij procuratie gepasseert voor mij not(ari)s/
den 30 (septem)ber 1727, peeter van isschodt/
e(nde) margareta van hove gehuysschen e(nde) inne-/
gesetene van wespelaer, tot het gene/
naerbes(chreven) gebruijckende die voors(chreven) comp(aran)ten/
den comsente e(nde) procuratie verleden wegens/
den eerw(eerdige) heere jo(ann)es van hove pristere e(nde)/
pastoir van o(nse) l(ieve) v(rouwe) gasthuys binnen mechelen/
gepasseert voorden not(ari)s a. melaert tot
//
mechelen residere(nde) den 27 (septem)ber 1727 allen kinderen/
e(nde) schoonsonen der voors(chreven) ierste comp(aran)te, welcke/
voors(chreven) comp(aran)ten verclaeren soo e(nde) gel(ijck) sij doen/
mits desen ontfangen te hebben van den eerw(eerdige)/
heere pastoir e(nde) jouff(rouw)en hoffmeesterssen/
van(de) grooten beggijnhove deser ondert(eecken)t hebbende/
Ierst uuyt de fondatie s(in)[t] joseph de somme/
van twee duijsent vijftigh gul(den)s wisselg(elt)/
uuyt de fondatie vande seven weëen twee/
hondert vijftigh gul(den)s wisselgelt, uyt de fondatie/
h(ee)[r] jo(ann)es van lommel de somme van vier/
hondert gul(den)s wisselgelt, uyt de fondatie/
van s(in)[te] pauwel sesse hondert gul(den)s wisselg(elt),/
uijt de fondatie chievers de somme van/
drije hondert gul(den)s wisselgelt, uyt de fondatie/
jo(ffrouw)[e] martini sesse hondert gul(den)s wisselgelt, uyt/
de fondatie van s(in)[te] catharina bergh negen/
hondert drij entseventigh gul(den)s wisselgelt, e(nde)/
finaelijck uuyt de fondatie asseldonck acht/
hondert sevenentwintigh gul(den)s wisselgelt/
allen gesticht op den voors(chreven) beggijnhove,/
maeckende t'saemen de so(mm)e van sesse/
duijsent gul(den)s wisselgelt, dienende dese daer/
over voor quittantie ter saecke van welcke/
somme geloven die voors(chreven) comp(aran)ten t'saemen e(nde)/
ider int' besonder te gelden e(nde) te betaelen/
eene jaerelijcxe rente van twee hondert/
viertigh gul(den)s sjaers, den penninck vijff-/
entwintigh, tot behoeft vande voors(chreven) fon-/
datien ider a rata van hunne voors(chreven) capitaelen
//
gelove(nde) de selve jaerel(ijcx) wel e(nde) personelijck/
alhier binnen dese stadts wissele te sullen betaelen/
los e(nde) vrije van alle lasten soo van x xx meer-/
dere ofte mindere penninghen ofte andere co-/
ninckx ofte dorps lasten, alreede innege-/
stelt ofte naermaels innetestellen, niettegen-/
staende sijne maj(estij)ts placcaerten ter contrarie/
waeren behelsende, waer aen bij desen wort ge-/
derogeert, welcke voors(chreven) rente sal sijnen/
cours nemen dater deser sulcx dat het ierste/
jaer van bet(aeling)[e] vallen e(nde) verscheijnen sal den/
4 (octo)ber 1728 e(nde) soo voorts van jaere tot/
jaere tot d'affquijtinghe toe die altijt aen/
ider fondatie a rate van hunne [voors(chreven)] capitaelen/
sal mogen geschieden als het die rentgelders/
gelieven sal met volle rente in munte/
als voor, daer vorens ieder in solidum ver-/
oblige(rende) hunne resp(ectiv)[e] persoonen e(nde) alle hunne/
goederen present e(nde) toecomende met sub-/
missie e(nde) renu(ntia)tie als naer recht, e(nde) naementl(ijck)/
negen daghm(aelen) soo bossch als lant gelegen/
tot winxel voors(chreven) op het suetvelt, reg(eno)ten/
anthoen bulens jan van langendonck/
het clooster van(de) halfstraet e(nde) mijnheer/
baelemans t'saemen ter i[e] de stock-/
straete ter ii[e] het godtshuys van perck/
e(nde) de kercke van herent t'samen ter/
iii[e] e(nde) perck metten bosch kant ter iiii/
sijden belast met xxiii halsteren e(nde)/
drije quaert van een molevat roghs/
sonder voorder, daermen jaerel(ijcx) voor/
betaelt negen st(uyvers) een blanck thien
//
ende een halff mijten aen d'abdije van perck/
aendie ierste comp(aran)te beneffens haeren voors(chreven)/
man compete(rende) volgens goed(enisse) gepasseert/
voor meijer e(nde) lathenen van perck/
onder winxele den 3 julii 1691 ondert(eecken)t/
vermeeren/
Item drije daghm(aelen) lants onder herent/
op de maleijse gen(oem)[t] het jesuiten stuck/
reg(eno)ten guilliam verhoeven ter i[e] d'abdije/
van perc s(in)[te] geetruijden ter ii[e] d'erffgen(aemen)/
lucas claes ter iii/
Item drije daghmaelen lants onder herent/
voors(chreven) daer het hol door loopt, reg(eno)ten/
bethleem ter i[e] mijn h(ee)[r] t'sestigh ter ii[e]/
e(nde) iii e(nde) ingelbert cans ter iiii siden/
Item sesse vierdeelen lants onder herent/
daer s'heeren wegh door loopt reg(eno)ten de/
kercke van herent ter i[e] de pastorije ter/
ii[e] e(nde) iii/
Item sesse vierdeelen lants onder herent voors(chreven)/
achter het blauwhuys reg(eno)ten de vloetstrae-/
te ter i[e] het clooster van(de) halfstraete ter/
ii[e] d'erffgen(aemen) francis adams ter iii den grooten/
h(eilige) geest van loven ter iiii[e] sijden/
Item den bempt gen(oem)[t] den stoppel-esch groot/
vijff daghmaelen tot herent reg(eno)ten de tuijc-/
kum straete ter i[e] de hooghstraete ter/
ii[e] mijn h(ee)[r] ch crabeels ter iii e(nde) iiii sijden
//
Item de hellicht van twee boinderen lants/
onder herent aen het beldeken waer van de/
wederhellicht is competerende aen d'erffge(naemen)/
salens reg(eno)ten de reijbeke ter i[e]/
Item drije vierdeelen lants daerbij gelegen/
onder herent waer van een deel over de/
straete is liggende reg(eno)ten bethleem/
ter i[e] d'infirmerije van aerschot ter ii[e]/
e(nde) jan claes ter iii aendie voors(chreven) ierste/
comp(aran)te competere(nde) uuyt den hooffde/
van wijlen haeren voors(chreven) man e(nde) hem bij/
scheijdinge e(nde) deijlinge ten deele gevallen/
tegens sijne medecondividenten onder de/
letter a. gepasseert voorden voors(chreven) not(ari)s/
du rij den 8 januarii 1721 als erffg(enaem)en wijlen/
maria van velthum sijne moedere, alle/
welcke voors(chreven) goederen sij sijn waran-/
derende voor los, suijver e(nde) vrije van/
alle lasten e(nde) van liber dispositie./
Item een daghmael lants en het moiel-/
leken onder herent reg(eno)ten den walen-/
bosch ter i[e]/
Item drije daghmaelen bossch onder herent/
gen(oem)[t] den engelen bossch reg(eno)ten den h(eilige)/
geest van s(in)[t] jacobs ter i[e] de witte vr(ouw)e/
ter ii[e]/
Item een halff boinder onder herent/
reg(eno)ten den cleijnen molenwegh ter i[e]
//
mijnh(ee)[r] humen ter ii[e] het gasthuys van loven/
ter iii[e] d'erffgen(aemen) guilliam maes ter iiii sijden/
welcke voors(chreven) drije leste parceelen aen wijlen/
den voors(chreven) francis van hove sijn ten deele ge-/
vallen tegens sijnen broeder vande goederen van/
wijlen judocus van hove e(nde) maria van velthem/
gehuysschen waeren e(nde) ouders vanden voors(chreven)/
francis van hove volgens scheijdinge e(nde) deijlinge/
gepasseert voor de weth van herent den/
14 julii 1693 de welcke voors(chreven) leste parceelen/
die comp(aran)ten sij waranderende voor los e(nde)/
vrije soo van renten als cheijnsen, e(nde) allen/
de voors(chreven) goederen te wesen van liber e(nde)/
suijver dispositie./
Item seker huijs e(nde) brouwcamme met alle/
sijne appendentien e(nde) dependentien van dijen, cuij-/
pen, ketels e(nde) andere gereetschappen soo e(nde)/
gelijck de selve in hueringe is beseten ge-/
weest bij s(ieu)[r] lannoij gen(oem)[t] den gulden/
arent, gestaen e(nde) gelegen binnen dese stadt/
loven inde borghstraete reg(eno)ten de refugie/
van vrouwperck nu jan bapt(ist) van reij-/
menant ter i[e] e(nde) ii[e] het beggijnhoff ter/
iii vander straeten ter iiii[e] ende die/
straete van vooren ter vijffdre sijden/
waranderende hetselve boven eene cleijnen/
cheijnsen op drije duijsent gul(den)s capitaels/
aen het ingels clooster alhier, sonder/
voorder, waer van sij comp(aran)ten geloven/
binnen s'jaers te sullen quijten twee duijsent
//
gul(den)s, e(nde) die resterende duysent gul(den)s een/
jaer naer datum, onder obligatie in forma/
vercregen bij de ierste comp(aran)te tegens,/
d'erffgen(aemen) s(ieu)r guilliam claes e(nde) jo(ffrouw)[e] martina/
van hoirsicht e(nde) waerinne sij geloeft haer/
binnen drije dagen te sullen doen ingoeden e(nde)/
vestigen, e(nde) tot voldoeninge vande coopsomme/
sij verclaert dese penningen te lichten,/
consentere(nde) over allen de selve goederen ind'/
affectatie soo bij beleijde, als mainmise deser/
stadt, decreet e(nde) herdecreet daer op te volgen/
onder obli(gati)[e] van hunne respective persoonen,/
e(nde) goederen present e(nde) toecomende met sub-/
missie e(nde) renun(tia)tie als naer recht, constitue(rende)/
ten effecte van dien onwederoepel(ijck) een/
ider thoonder deser ten eijnde van vernieu-/
winghe te geschieden soo voor den souv(erijnen)/
raede van brabant heeren meijer e(nde)/
schepenen van loven als alomme elders/
consente(rende) aldaer inde gewillige condemnatie/
parate e(nde) reele ex(ecuti)[e], mede in d'affectatie/
als voor sonder dagement, gelovende et(ce)t(er)[a]/
allen d'welck bij den eerw(eerdige) heere pastoir e(nde)/
[jo(ffrouw)[e]] hoffmeesterssen tot behoeff van ider [der voors(chreven)] fon-/
datie wort geaccepteert. Aldus gedaen/
e(nde) gepasseert binnen loven [ten dage voors(chreven)], ten presentie/
van h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] josephus maximilianus van/
berchem licent(iaet) in beijde rechten, et(ceter)[a]/
e(nde) s(ieu)[r] martinus laureijs als getuijghen,/
sijnde die minute originele deser becleet/
met behoorel(ijcken) segel onderteeckent ca-/
tarina adams weduwe fransis van/
hoven, f(rancis) van hoven, engel vander voorst,/
peeter van isschoedt, margrieta van/
hoven, g. de laure past(oir) begg(inarii) lovanii
//
cath(arina) van tongerloo, a.m. salomon, m.a./
keijaerts, d. a. peeters beneffens mij not(ari)s/
ende was ondert(eecken)t p.m. vander haert not(ariu)s/
pub(licu)s 1727/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent bij den voors(chreven)/
geconst(itueerd)[e] den voors(chreven) contracte not(ariae)l in alle/
e(nde) igewelcke haere poincten e(nde) ar(ticu)len/
gelove(nde) e(nde) consentere(nde) prout latius inde/
selve, obl(igando) sub(mittendo) ac renu(ntiando) in fo(rm)a coram/
jo(nke)[r] petrus de herckenrode heere van roost et(ce)t(er)[a]/
e(nde) jo(ann)es van arenbergh hac 16 (octo)ber 1727/
Dyenvolgens, den heere luet(enants) meijer deser/
stadt no(min)e officii als hertoge van b(ra)bant/
heeft geleijt den off(iciae)l gilbert tot alle e(nde)/
igewelcke goederen der voors(chreven) verobl(igeerd)[e] haeve/
e(nde) erve e(nde) signantel(ijck) tot den huyse et(ce)t(er)[a]/
inden bovenstaende contracte not(ariae)l naerder/
gedesigneert, similiter ad mobilia predicto-/
rum constituentium, om te comen tot/
asseurantie der capitaelen e(nde) jaerel(ijcxe)/
bet(aeling)[e] der rente van twee hondert/
viertigh gul(den)s sjaers tot behoeff vande/
fondatien hier boven breeder vermelt den/
penninck xxv[tich] et prout latius in/
predicto procuratorio contractu/
Estq(ue) in instanti adductio facta ad predic-/
ta bona id monente et ducente pre-/
tore coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1757-03-03
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-23 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij/
manuale quittantie/
in date 2 meert 1757/
dat de neffenstaende/
rente van ses duijsent/
guldens wissel/
ende interesten/
dier is gequeten/
aen de heere pasto(i)r/
ende hoffmeesterssen/
van den grooten/
beggijnhove binnen/
loven quare vacat/
hac 23 meert 1757/
quod attestor/
p.j.m. wirix/
off(icia)lis
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer