SAL8325, Act: V°10.2-R°12.1 (7 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°10.2-R°12.1  
Act
Date: 1727-07-10
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-01 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen van loven naergen(oem)[t] ge-/
staen den officiael e(nde) not(ari)s vander/
haert, uijt crachte vande onwederoepel(ijcke)/
procuratie hem als thoonder van(de) naer-/
volge(nde) contracte not(ariae)l, om den selven/
alhier te vernieuwen, herkennen e(nde) realiseren/
gegeven, waer vanden teneur is volgende./
Op heden den 9 julii 1727 voor mij openbaer/
not(ari)s tot loven residerende present die/
getuijghen naergen(oem)[t] comparerende guilliam/
stroobants innegesetene van hever in/
houwelijck met anna hendrickx door de/
welcke hij geloeft dese acte te sullen/
doen approberen e(nde) lauderen, bekent van/
op den 2 april 1726 wel ende deughdelijck/
ontfangen te hebben uuyt handen van h(ee)[r] e(nde)/
m(eeste)[r] hieronimus delvaulx licentiaet in beijde/
de rechten et(ce)[t(er)a] de somme van hondert/
sesthien gul(den)s courant den schellinck
//
tot seven s(tuyver)s e(nde) d'andere naeradvenant, ter/
saecke van welcke somme geloeft jaerel(ijckx)/
te gelden e(nde) te betaelen eene rente van/
sesse gul(den)s los e(nde) vrije van alle lasten,/
soo van x xx meerdere ofte mindere pen-/
ninghen alreede innegestelt ofte naermaels/
inne te stellen, niettegenstaende eenige plac-/
caerten ter contrarien, waeraen wort/
gederogeert, cours genomen hebbende van/
op den voors(chreven) 2 april 1726 sulcx dat/
het ierste jaer van bet(aeling)[e] is gevallen/
e(nde) verschenen den 2 april 1727 e(nde) soo/
voorts van jaere tot jaere tot d'aff-/
quijtinghe toe, die altijt sal mogen ge-/
schieden als het de rentgelders gelieven/
sal, t'eender reijse in munte als/
voor e(nde) met volle rente, daer vorens/
veroblige(rende) persoon e(nde) alle hunne goederen/
present e(nde) toecomende met submissie/
e(nde) renuntiatie als naer recht ende nae-/
mentl(ijck) seker huys, hoff appendentien/
e(nde) dependentien van dijen gestaen e(nde)/
gelegen buijten de oude brusselsche poorte/
onder hever reg(eno)ten de straete van/
voor ter i[e] d'erffgen(aemen) joos vanden/
eijnden ter ii[e] s(ieu)r van kerckhoven/
ter iii sijden
//
met geloefte van altijt naerdere asseurantie/
te sullen stellen in cas van eenigh gebreck/
consenterende tot vastigheijt dijer in d'/
affectatie soo bij deser stadt mainmise, de/
creet e(nde) herdecreet dijer, als in d'opdracht/
sonder dagement, gelovende de selve rente/
ider in solidum jaerel(ijckx) wel e(nde) personel(ijck) te/
sullen betaelen tot behoef van(de) voors(chreven) i[re]/
rentheffere ofte sijns actie hebbende, onder/
obligatie als voor, constitue(rende) ten effecte/
van dijen onwederoepel(ijck) een ider thoonder deser/
ten eijnde van vernieuwinge te geschieden/
soo voorden souv(erijnen) raede van brabant/
h(e)[re] meijer e(nde) schepenen van loven als alo(mm)e/
elders consentere(nde) aldaer inde gewillighe/
condemnatie, parate e(nde) reele ex(ecuti)e mitsg(aede)rs/
in d'affectatie als voor sonder dagement,/
gelove(nde) et(ce)t(er)a allen d'welck bij mij not(ari)s/
inden naem e(nde) tot behoef van(de) voors(chreven)/
h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] hieronimus delvaulx wort ge-/
accepteert, e(nde) waer mede de vorige/
obligatie dijenaengaende verleijt/
compt te cefferen. Aldus gedaen e(nde) gepasseert/
binnen loven ten daghe voors(chreven) ter presentie van/
jo(ann)es bap(tis)t[a] van hal e(nde) jan gilis als getuijgen/
sijnde die minute originele deser becleet met be-/
hoorel(ijcken) segel bij den voors(chreven) comp(aran)t ondert(eecken)t onder-/
stont quod attestor p.m. vanderhaert not(ariu)s pub(licu)s/
Depost compare(rende) anna hendrickx dew(elcke) lecture gehadt/
hebbe(nde) van(de) bovenstaende acte, heeft verclaert de selve t'appro-/
beren in alle haere pointen, consentere(nde) als inde selve/
met gelofte in forma, ende was ondert(eecken)t met het/
merck van anna hendrickx beneffens mij/
p.m. vander haert
//
Den voors(chreven) geconst(itueerd)[e] uuyt crachte e(nde) naervermogen/
als voor heeft den bovenstaenden contracte in alle/
sijne poincten clausulen e(nde) ar(ticu)len alhier vernieuwt/
herkent e(nde) gerealiseert, eentsaementl(ijck) tot asseu-/
rantie der rente van sesse gul(den)s sjaers opge-/
draegen het huijs appendentien e(nde) dependentien van/
dijen hierboven naerder gedesigneert expos(itus)/
impos(itus) est den off(iciae)l gilbert present e(nde) tot behoef/
vanden voors(chreven) h(ee)[r] e(nde) meester hieronimus/
delvaulx accepte(rende) et reddidit terminis tamqu(am)/
op den last der voors(chreven) rente van sesse gul(den)s sjaers/
et satis et waras prout in contractu de rent-/
gelderen ,obl(igando) subm(ittendo) ac renunt(iando) in forma coram/
jo(nke)[r] gilbert joseph van grave h(e)[re] van bajenrieu e(nde)/
laijens et(ce)[t(er)a] e(nde) s(ieu)[r] jo(ann)es van arenbergh hac/
10 julii 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer