SAL8325, Act: V°108.3-V°110.1 (60 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°108.3-V°110.1  
Act
Date: 1727-11-03
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-26 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren meijer ende/
schepenen van loven naerbes(chreven) gestaen den/
officiael lanckmans uuyt crachte ende naer/
vermoghen van de onwederroepelijcke procuratie/
hem als thoonder van sekeren contracte/
notariael om den selven alhier te vernieuwen/
herkennen ende realiseren gegheven, waer van/
den teneur is volghende van woordt tot woorde/
Op heden x[e] (octo)bris 1727 voor mij not(ari)s bij den/
souverijnen raede van brabant geadmitteert/
tot loven residerende present de getuijghen/
naergenoempt comparerende zegerus van/
hamme ingesetenen van cortenbergh, den/
welcken verclaerde ontfanghen te hebben,/
uuyt handen van den eerw(eerdige) pater philippus
//
de l abije procurator vant collegie der/
societeijt jesu binnen loven eene somme/
van drije hondert guldens courant gelt/
den schellinck tot seven stuijvers e(nde) alle/
meerdere ende mindere munte naer/
advenant gerekent dienende dese voor/
manuale obligatie, ter saecke van/
welcke somme den voors(chreven) compa-/
rant belooft te gelden e(nde) betaelen ten behoeve/
vant voors(chreven) collegie - den voors(chreven) eerw(eerdige)/
pater procurator alhier present accepte-/
rende - eene erffelijcke rente van twelff/
guldens sjaers in munte t'elcken val-/
dage cours hebbende, waervan den eersten/
valdagh sal comen te verscheijnen/
te s(in)[t] andriesmisse xvii[c] achtentwintigh/
te leveren binnen dese stadt int voors(chreven)/
collegie los e(nde) vrije van alle personele/
reele ende mixte lasten, soo van x[e] xx[e]/
meerdere ende mindere penninghen/
als vijantlijcke contributien geex-/
igeert e(nde) naermaels t'exigeren niete-/
ghenstaende sijne maj(estij)[ts] placcaerten/
ende envoijen der heeren staeten geema-/
neert e(nde) t'emaneren het contrarie/
waeren medebrenghende aen alle dewelcke/
hij rentgelder wel expresselijck is derogerende/
mits desen, e(nde) soo voorts van jaere tot jaere/
tot die effective quijtinge toe die sal/
moghen geschieden t'eender reijse met/
gelijcke somme van drije hondert/
guldens in munte als voor e(nde) met volle/
rente t'elcken tijde het den rentgelder
//
gelieven sal, tot asseurantie van/
welcke rente den voors(chreven) comparant/
verobligeert sijnen persoon e(nde) goederen/
meubelen ende immeubelen present/
ende toecomende, ende naementlijck/
drije ende een halff daghmaelen/
landts onbegrepen der maete geleghen/
tot cortenbergh met den huijse schuere/
e(nde) stallinghen daerop staende, regenoten/
het clooster van cortenbergh in twee/
seijden, het godtshuijs van tercaemen/
ter iii[re] ende iiii[re] sijden/
Item noch een onderhalff daghmael/
lants onbegrepen der maete geleghen/
tot erps regh(enot)en het clooster van corten-/
bergh ter i[re], den erpschenwegh ter ii[re],/
ende anna de pauw ter iii[re] sijden/
waranderende de selve voor niet voorder/
belast als met eene ontquijtbaere/
rente van viertigh guldens s'jaers/
aent voors(chreven) collegie, consenterende/
tot asseurantie soo vant capitael/
als croisen voors(chreven) over de geseijde goe-/
deren in affectatie bij opdracht, ende/
sonder prejuditie dijer int slaen van/
mainmise decreet e(nde) herdecreet der/
heeren schepenen van loven daer over te/
verwerffven ten coste des rentgelders,/
constituerende ten effecte dijer onwe-/
derroepelijck een ieder thoonder deser/
ofte van copije authenticq om te/
compareren voor den souverijnen raede/
van brabant heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven ende alomme elders om
//
den inhoude deser aldaer vernieuwende/
ende herkennende te consenteren inde/
voluntaire condemnatie parate e(nde)/
reele executie, mitsgaeders in affectatie/
als voor sonder eenigh voorgaende/
dagement de suranneringe niette-/
ghenstaende oblig(ando) submitt(endo) ac/
renuntiando in forma, gelovende/
oock dese acte te doen approberen/
bij sijne huijsvr(ouw)e binnen acht naest-/
comende daeghen. Aldus gedaen/
ende gepasseert binnen loven ten/
dage, maendt, ende jaere voors(chreven)/
ter presentie van matthijs tritsmans/
ende jan lens als getuijghen tot desen/
aensocht d'originele minute deser/
- becleet met behoorelijcken segel - is/
onderteeckent zegerus van hamme,/
philippus de l abije proc(urato)[r] soc(ieta)tis jesu lovanii/
matthijs tritsmans, ende met het handtmerck/
van jan lens, et a me notario quod/
attestor signatum gasp(ar) larchier not(ariu)s/
reg(is) 7 aprilis 1727/
Welcken volghens den voors(chreven) geconstitueerden/
uuijt crachte ende naer vermoghen als/
voor heeft den bovenstaenden contracte/
notariael in alle ende iegewelcke sijne/
poincten, clausulen e(nde) articulen alhier vernieuwt/
herkent ende gerealiseert, eentsaementlijck/
opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse/
tot asseurantie eender rente van twelff guldens/
sjaers den huijse e(nde) andere goederen ten
//
bovenstaenden contracte tusschen hunne/
regenoten naerder gespecificeert, ende mits/
d'ordonnantie van rechte ter manisse des/
heere meijers ende wijsdomme der naerge-/
noempde heeren schepenen, expos(itus) impositus/
est den notaris e(nde) officiael larchier inden/
naem e(nde) ten behoeve vant collegie der/
societeijt jesu binnen loven, quo facto/
et ipse iterum reddidit opden last der/
voortaene rente van twelff guldens/
sjaers terminis tamquam bene persolven-/
dum, den voors(chreven) opdraegere per monitionem/
iure satis et waras oblig(ando) submitt(endo)/
ac renuntiando in forma et prout in/
predicto contractu coram jo(nke)[r] albert/
francois van winghe, ende h(ee)[r] ende m(eeste)r/
hijacintus jacobus schouten scab(inis) hac/
3[a] (septem)bris 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer