SAL8325, Act: V°121.2-R°122.1 (66 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°121.2-R°122.1  
Act
Date: 1727-11-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-28 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der h(e)[ren] schepenen van/
loven naergenoemt is gecompareert h(ee)[r] e(nde)/
m(eeste)[r] josephus de vaddere soo voor hem als voor/
ende inden naeme van sijne moedere ende/
suster den welcken om te comen tot het/
effect vanden vonnisse der voors(chreven) heeren schepe(nen)/
in hac camera tertia op den 5[e] (septem)bris lestl(eden)/
gewesen ten laste van jo(ffrouw)[e] francoise baude-/
wijns, als oock om te comen tot betaelinge/
vant taxaet van costen waer inne sij bij den/
selven vonnisse is gecondemneert [ter so(mm)e van 33 - 6 -2] heeft voor/
cautie pignoratrie opgedraegen drije stucken/
bossch waer van twee stucken sijn liggende/
onder cortrijck groot drije dachmaelen, ende/
sesse vierendeelen onder lubbeeck, bij sijnen
//
vaeder sal(ige)[r] ende moeder beneffens hem/
comp(ara)nt ende [sijne] suster vercregen tegens/
s(ieu)[r] joannes jacobus goffaert meijer van/
heverle e(ceter)[a] ut patet bij goedenisse gepass(eer)[t]/
voor die h(e)[ren] meijer ende schepenen alhier/
3 (septem)bris 1709 in 2[a] voor de somme van/
sesse hondert acht gul(dens), waranderende de/
selve drije parceelen bossch voor vrije eijgen/
ende onbelast, om daer op bij de voors(chreven)/
jo(ffrouw)[e] baudewijns haer regres te nemen inge-/
valle den voors(chreven) vonnisse mits die geinter-/
jecteerde reformatie inden raede van/
brabant quaeme geretracteert te worden/
voorders oft anderss(int)[s] nijet, de voors(chreven) wed(uw)[e]/
hier toe gedaeght door den dienaer vermijlen/
ut ret(uli)t coram jo(nke)[r] gilbert jos(eph) van grave/
h(e)[re] van baienrieu laijens e(tceter)[a] ende s(ieu)[r] jan/
van arenberch 14 novemb(er) 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer