SAL8325, Act: V°154.1-V°156.1 (83 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°154.1-V°156.1  
Act
Date: 1727-12-06
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-03 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren meijer e(nde)/
schepenen van loven naergenoemt gestaen/
den officiael gilbert uuijt crachte vande/
onwederoepel(ijcke) procuratie hem als thoonder/
vanden naervolgenden contracte notariael/
om den selven alhier te vernieuwen,/
herkennen ende realiseren gegeven waer/
van den teneur hier naer is volgende./
Op heden xx[e] october 1727 voor mij notaris/
bij den souv(erijn)[e] raede van brabant gead-/
mitteert tot loven residerende present/
die getuijgen naergenoemt compareerde/
anthoen alsteens inwoonder van over-/
ijssche, kent ontfangen te hebben uuijt/
handen van d'h(ee)[r] henricus veugen basselier/
inde rechten in d'universiteijt van/
loven de somme van hondert guldens/
wisselgelt den ducaton tot drije gul(dens)/
den pattacon tot twee guldens acht/
stuyvers ende den schellinck tot vi s(tuyvers)/
dienende dese voor quittantie ende/
obligatie, ter saecke van welcke/
somme den comparant geloeft te/
gelden ende te betaelen ten behoeve/
vanden voors(chreven) h(ee)[r] veugen present ende/
acceptere(nde) eene erffel(ijcke) rente van vier/
guldens s'jaers in courant gelt cours/
nemende date deser, binnen dese
//
stadt te leveren los ende liber van/
alle lasten ende exactien t'zij x xx[e]/
mindere oft meerdere penningen, beden/
subsidien, contributien ende van alle/
andere impositien hoedaenich die souden/
mogen wesen nijettegenstaende eeni-/
ge placcaerten ter contrarie aende/
welcke den comparant is derogere(nde)/
mits desen, ende soo voorts van/
jaere te jaere als schult met recht/
verwonnen tot die effective quijtinge/
toe [die] altoos sal mogen geschieden met/
gelijcke capitaele somme in wissel-/
geldt als boven, met volle rente/
ende costen daer van dependerende,/
obligerende tot asseurantie van/
dijen sijnen persoon ende goederen/
meubelen ende immeubelen present/
ende toecomende ende namentlijck/
Drije bunderen een daghmael ende/
derthien roeden landts gelegen/
onder overijssche rege(noten) droogenberch/
ter i[e] e(nde) ii[e] het hoff van droogenberch/
ter iii[e] ende den h(e)[re] prince de hornes/
ter andere sijden/
Item het derde paert va twee bunderen/
bempts gelegen tot terlaenen rege(noten)/
int' geheel peeter foblets ter i[e], jan
//
smets ter ii[e] peeter thijsens nu/
sijne wed(uw)[e] ende rep(resenta)nten ter iii[e] het uuijl-/
straetjen ter iiii[e] de riviere de laene/
ter andere sijden./
Item het derde paert in een stuck van/
twee boenderen drije dachmaelen landts/
tot terlaenen voors(chreven) rege(noten) d'erffgenaemen/
oft representanten vanden advocaet anthonii/
tot brussele in twee sijden ende peeter/
foblets nu sijne representanten ter iii[e],/
alle de voors(chreven) panden hem comparant/
competere(nde) bij transport ende cessie/
van sijne moeder, nijet belast als met/
eene capitaele rente van sesse hondert/
guldens wisselgelt aenden h(e)[re] ad(vocae)t/
stas out borgem(eeste)[r] der stadt s(in)[t] truijen/
als erffge(naem) van wijlen joeff(rouw)[e] catharina/
dawans in haer leven hoffmeestersse/
vanden ouden beggijnhove alhier, e(nde)/
met s'h(e)[ren] chijnsen ingevalle./
Item alnoch seker huys, hoff schuere/
appendentien dependentien met het block daer/
aen annex tot overijssche v(oorschreven) groot t'/
saemen een halff bunder ende lxx à lxxx/
corte roeden salvo iusto, rege(noten) de straete/
van voren ter i[e] de wed(uw)[e] de ridder/
ter ii[e], de wed(uw)[e] mertens ter iii[e] e(nde)
//
de wed(uw)[e] vanden notaris vande velde/
ter andere sijden, belast met vier/
molenvaten roghs aende kercke van/
overijssche sonder meer, bij hem comp(ara)nt/
oock vercregen bij cessie tegens sijne/
mede erffge(naemen) van hunne moeder joanna/
wittebolle, consentere(nde) over de v(oorschreven)/
panden inde affectatie der voors(chreven) rente/
t'zij bij realisatie ofte mainmise ende/
decreet met anderwerff decreet der/
heeren schepenen deser stadt, met voordere/
gelofte van altoos ter manisse ende/
contentement des voors(chreven) rentheffers/
naerdere panden t'assigneren onder de/
cuijpe deser voors(chreven) stadt ofte ressort/
onder verbant ende obliga(ti)e als voor,/
constituere(nde) ten effecte voors(chreven) onwe-/
deroepel(ijck) allen thoonder deser ofte/
dobbel autentiecq om te compareren/
voor den souv(erijn)[e] raede van brabant/
h(e)[ren] wethouderen alhier, weth van/
overijs oft elders des behoorende,/
om te consenteren inde vernieuwinge/
deser ende condemnatie volontair/
met parate ende reële ex(ecuti)[e] als mede/
inde v(oorschreven) affectatie sonder voorgaende/
daegement nijettegenstae(nde) de suranneringe
//
Aldus gedaen ten tijde voors(chreven) ter/
presentie van jan van velthem ende/
van hendrick borremans getuijgen/
hier toe aensoght, sijnde d'originele/
minute deser - becleet met den behoorel(ijcken)/
segel - ondert(eecken)t met het merck van antoen/
alsteels in forme van een cruijs nijet/
connende schrijven, h(enricus) veugen, jan van/
velthem, hendrick bormans e(nde) van mij/
notaris quod attestor signatum j(acobus) a(ntonius) du rij/
not(ariu)s 1727/
Den voors(chreven) gecons(titueer)[den] uuijt crachte e(nde) naer ver-/
mogen als voor heeft de bovenges(chreven) acte/
in alle haere poincten alhier vernieuwt/
herkent e(nde) gerealiseert, eentsamentl(ijck) tot/
asseurantie ende jaerel(ijcxe) betaelinge der/
rente van vier gul(dens) s'jaers opgedraegen/
alle ende igewel(cke) goederen des rentgelders/
hier boven tusschen henne rege(noten) naerder/
gedesigneert, expos(itus) impos(itus) est d'h(ee)[r] henricus/
veugen basselier e(tceter)[a] present den not(ari)s du rij/
voor ende ten behoeve van(de) sel(ve) acceptere(nde)/
et reddidit eadem bona terminis tam quam/
op den last der v(oorschreven) rente, den v(oorschreven) rentbe-/
kender obliga(ndo), submitte(ndo) ac renun(tiando) prout/
in forma, coram jo(nke)[r] albert francoijs/
van winge ende s(ieu)[r] corn(elis) berses 6 (decem)ber/
1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer