SAL8325, Act: V°17.2-R°18.1 (11 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°17.2-R°18.1  
Act
Date: 1727-07-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-04 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepenen/
der stadt loven naerbeschreven gestaen s(ieu)[r]/
anthonius pasteels denwelcken onder obligatie/
e(nde) submissie ende renuntiatie als naer recht/
met renuntiatie aen alle e(nde) iegewelcke/
beneficien ende exceptien dese eenighsints/
contrarierende e(nde) signantelijck beneficio/
ordinis et excussionis heeft verclaert sigh/
te stellen soo hij doet mits desen borge ende/
cautionaris als principael voor allen/
t'gene s(ieu)[r] joannes lucij sal comen/
te executeren uuijt crachte vande respective/
vonnissen gegheven bij die heeren borgemeesters/
e(nde) raedt deser stadt in date 9[e] april 1727/
als den gene vande heeren schepenen in materie/
van appellatie daerop gevolght in date 7[e]/
julii 1727 mitsgaeders uuijt crachte van/
taxaet der costen daerop te volghen ingevalle/
tot laste van die dekens e(nde) supposten van/
het chirurgeijns e(nde) barbiers ambacht deser/
stadt, gelovende daer voorens altijt in/
sijnen eijghen e(nde) priv(a)ten naeme inne te staen
//
ingevalle mits de geinterjecteerde re-/
formatie der voors(chreven) vonnissen naermaels/
inden souvereijnen raede van brabant/
wirden geretracteert, des gelooff den/
voors(chreven) joannes lucij hiermede com-/
parerende den voors(chreven) sijnen cautionaris/
altijt daer over costeloos e(nde) schadeloos/
te indemneren onder gelijcke oblig(atie)/
submissie e(nde) renuntiatie als voor/
den deken craijwinckel hier toe te/
sijn gedaeght door den dienaer albert/
michiels ut retulit coram jo(nke)[r] gilbert/
joseph van grave heere van baijenrieu/
laijens (etceter)[a] e(nde) s(ieu)[r] joannes van arenbergh/
scab(inis) hac xiiii[a] julii 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer