SAL8325, Act: V°173.2-V°174.1 (93 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°173.2-V°174.1  
Act
Date: 1727-12-20
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-06 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des h(e)[re] meijers ende/
schepe(nen) van loven naergenoemt gestaen den/
officiael gilbert, den welcken uuijt crachte/
ende naer vermogen van sekere publiecke/
conditien van vercoop gehouden door den/
notaris f(ranciscus) gilbert over het naerbes(chreven) huijs/
ende hoff daer van dependere(nde), van wegens/
de erffge(naemen) wijlen michiel schellekens, mede/
op macht vanden consente tot goedenisse/
ende ontgoedenisse inde voors(chreven) conditien/
breeder vervath, heeft dijenvolgens met be-/
hoorel(ijcke) verthijdenisse opgedraegen het voors(chreven)/
huijs ende hoff daer van dependerende gestaen/
ende gelegen alhier binnen loven op de voere/
ofte donckerstraete genoemt s(in)[te] servaes/
regenotende het huijs genoemt s(in)[t] joris, soo/
ende gelijck t'selve opden 13 novembris/
1727 als hooghsten ende lesten verdierder ten
//
uuijtgaen vande brandende keirsse is geble-/
ven aen jan de neeff om ende voor de somme/
van derthien hondert gul(dens) wisselgelt boven/
die gestelde hoogen, stomme hoogen, vaenen/
biers ende andere ongelt inde voors(chreven) condi-/
tien van vercoop alhier bij copije auth(entiec)[q] gesien/
ond(erteecken)[t] f(ranciscus) gilbert not(ari)s, naerder uuijtgedruckt,/
ende mits d'ord(onnan)[tie] van rechte die voors(chreven)/
vercooperen uuijt de voors(chreven) goederen ontgoijet/
ende onterft sijnde, soo is ten erffel(ijcken) rechte/
met alle behoorel(ijcke) solemniteijten daer inne/
behoorel(ijck) gegoijet ende geerft den voors(chreven)/
jan de neeff beneffens maria van wijngaerden/
gehuijsschen present alhier den voors(chreven)/
notaris gilbert voor ende ten behoeve der/
selve oft voor hens actie hebbe(nde) acceptere(nde),/
et waras de voors(chreven) goederen achtervolgens/
de voors(chreven) conditien die alhier gehouden/
worden voor geinsereert ende gerepeteert,/
de voors(chreven) vercooperen obliga(ndo) submitte(ndo) ac/
renunt(iando) prout in forma coram iisdem eodem/
Copije van(de) quittantie der/
pontpe(nningen) over den v(oorschreven) incoop/
Ontfangen van jan de neeff de somme van vijff-/
enseventich gul(dens) xvi s(tuyvers) wisselgelt voor de pont-/
penningen van een huijs gestaen inde donckerstrate/
genoemt s(in)[te] servaes rege(noten) s(in)[t] joris v(er)cregen tegens/
d'erffge(naemen) michiel schellekens voor 1300 gul(dens)/
wisselgelt boven eenige chijnskens aenden autaer/
van s(in)[te] geertruijden drije penningen (etceter)[a], hoogen/
stomme hoogen stuijvergelt vanen biers notaris
//
loon (etceter)[a] vol(gens) conditien gehouden door den not(ari)s/
gilbert op den 13 (novem)ber 1727 actum 18 (decem)ber 1727/
signatum g(uilielmus) f(ranciscus) van molle/
Is gebleken vande v(oor)gae(nde) pontpe(nningen) (etceter)a signatum/
ut supra.
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer