SAL8325, Act: V°195.1-R°197.1 (105 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°195.1-R°197.1  
Act
Date: 1728-01-20
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-10 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren meijers/
ende schepenen van loven naergen(oem)[t] gest(aen)/
den notaris vander haert off(iciae)[l] der derde schrijfcame-/
re uuyt crachte van d'onwederoepel(ijcke) procu-/
ratie, hem als thoonder vanden naervolge(nde)/
naervolge(nde) contracte not(ariae)l, om den selven alhier/
te vernieuwen, herkennen e(nde) realiseren gegeven/
waer van(de) teneur is volge(nde). Op heden/
den 16 januarii 1728 comparerende voor mij/
notario present die getuijgen naergen(oem)[t] peeter/
van hoegarden ende joanna wents wettighe/
gehuijsschen innegesetenen van wechter, hebben/
bekent alsnu in contante penninghen ont-/
fangen te hebben wegens jo(ffrouw)[e] maria van/
langendonck beggijnkens als mombaresse van/
s(ieu)[r] petrus van gemeren achtergelaeten weese/
van wijlen s(ieu)[r] geeraert van gemeren ende jo(ffrouw)[e]/
elisabeth van langendonck insgelijck wettighe/
gehuysschen waeren eene somme van twee/
hondert gul(den)s courant gelt den permissen/
schellinck tot seven stuyvers, ende alle/
andere specien naeradvenant, dienende dese/
voor volcomen bekentenisse, sonder van/
voorder te moeten doceren, gelovende daer/
over te gelden ende te betaelen eene/
jaerelijckxe ende erffelijcke rente van acht/
gul(den)s insgelijckx courant gelt, cours nemende/
op hodie dat deser, ende alsoo voor het eerste/
jaer te verschijnen den 16 januarii vanden/
volgenden jaere 1729 het welck voorders/
sal blijven loopen van jaere tot jaere/
tot de effective quijtinge toe, die sal vermogen/
te geschieden t'eender rijse ende met volle/
rente, als het de rentgelders gelieven sal
//
die geloven de selve rente jaerelijckx ende/
t'elcken valdaghe precies te betaelen als/
schult met recht verwonnen sonder dat aen(de)/
selve betaelinge sullen mogen gecort worden/
eenighe twintighste penninghen oft andere/
lasten niettegenstaende sijne maj(estij)ts placcaerten/
het contrarie soude permitteren, waer aen/
de rentgelders wel expresselijck derogeren/
bij desen, ende om de voors(chreven) weese over de/
voors(chreven) capitaelen ende te verschijnen croisen/
naerder te verseeckeren, soo hebben sij/
rentgelders opgedraegen alle ende igewelcke/
erffgoederen, ende signantelijck seker stuck/
lants ende bempt genoempt de quaeijeusels/
groont ontrent twee daghmaelen een half/
onbegrepen der maete gelegen tot perre onder/
wechter reg(eno)ten hendrick antonis ter i[e], aert/
van gorp ter ii[e], peeter janssens ter iii[e], het/
lant gebruijckt bij joannes lamberechts ter/
iiii[e] sijden belast met drij gul(den)s jaerelijckx aen(de)/
h(eilige) geest van s(in)[te] gertruijden alhier, soo ende/
gelijck den vaeder van hem eerste comparant/
met naeme adriaen van hoegaerden de/
selve heeft vercregen bij naerderschap voor/
schepenen van wechter tegens anna vande/
put in date 28 meert 1713 onderteeckent/
g.w. straetens s(e)c(reta)ris alhier gesien ende ge-/
bleken. Item seker onderhalf daghmael/
broeckbempt onbegrepen der maete gelegen/
onder wechter voors(chreven) int' biesbroexken reg(eno)ten/
guilliam de wortelaer ter i[e], hendrick/
antonis ter ii[e], hendrick verstraeten ter iii[e],/
ende de reviere de laecke ter iiii[e] sijden/
liggende onder eene gichte et(ce)t(er)a sonder ende/
gelijck den vaeder van(den) eersten rentgelder/
insgelijck de selve heeft vercregen tegens/
de voorseijde anna vande put voor schepenen/
van wechter op den 13 januarii 1711 bij goe-/
denisse ondert(eeckent) als boven alhier insgelijck/
gesien ende gebleecken, waranderende sij/
rentgelders het voors(chreven) lant ende bempt voor/
niet voorder belast dan hier vorens staet
//
uytgesteecken, daer vorens altijt gaurrantschap/
ende genoegh doen gelovende met consent/
in d'affectatie ende realisatie deser opdrachte/
voor heeren meijer ende schepenen deser stadt/
loven sonder dat sij rentgelders daer toe/
voorders oft anderssints sullen moeten gekent/
worden alles nochtans t'hennen coste ende/
laste, allen het welck door de voors(chreven) jo(ffrouw)[e]/
maria van langendonck ten behoeve vande/
voors(chreven) weese geaccepteert, sijnde in f(o)r(m)a, soo/
geloven sij comp(aran)ten het[gene] voorn(oemt) is te houden/
goet, vast ende van waerde t'selve t'achter-/
volgen ende te volbrengen onder obligatie/
van henne respective persoonen ende goe-/
deren, meubelen ende immeubelen,/
present ende toecomende met submissie ende/
renuntiatie in forma, constituerende on-/
wederoepelijck allen thoonders deser oft/
copije authentiecq, ende elck int' besonder om/
te compareren voor sijne maj(estij)ts souv(erijnen) raede/
van b(ra)bant, voor d'heeren meijer ende/
schepenen van loven ende alo(mm)e elders/
daer des van noode wesen sal, ende aldaer/
bij vernieuwinge e(nde) sententieringe deser/
te consenteren inde gewillighe condemnatie/
e(nde) parate ex(ecuti)[e] sonder daghement. Aldus gedaen/
ende gepasseert ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van antonius franciscus vander smissen ende/
andreas nijns als getuijgen sijnde die minute/
originele deser becleet met behoorelijcken/
segel bij de voors(chreven) comp(aran)ten, acceptante e(nde)/
getuijgen resp(ectiv)[e] beneffens mij not(ari)s onderteeckent/
onderst(ont) quod attestor e(nde) was onderteeckent/
c(arolus) vander smissen not(ariu)s 1728/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent de voors(chreven) acte/
not(ariae)l bij den voors(chreven) geconst(itueerd)[e] in alle haere/
poincten e(nde) ar(ticu)len daer inne vermelt, den welcken
//
dijenvolgens ter maenisse des h(e)[re] meijers/
e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven) heeren schepenen heeft/
tot asseurantie der voors(chreven) rente van twee/
hondert gul(den)s courant e(nde) d'intresten dijer opgedraegen/
de goederen inde voors(chreven) acte not(ariae)l naerder/
gedesigneert, e(nde) [den selven] daer uyt ontgoyt e(nde) onterft/
sijnde, soo is daerinne gegoyt e(nde) geerft/
den not(ari)s e(nde) pro(cureu)[r] vandersmissen present e(nde)/
tot behoeff van s(ieu)[r] petrus van gemeren achter/
gelaete weese van wijlen geraert van/
gemeren, accepterende, et eadem reddidit/
op den last als inde voors(chreven) acte ende voorts/
op eene voortaene rente van acht gul(den)s/
sjaers, et satis et waras prout in/
dicto procuratorio, de rentgelders obl(igando) sub(mittendo)/
ac ren(untiando) in forma, coram jo(nke)[r] albert/
francoijs van winge e(nde) s(ieu)[r] joannes van/
arenberch 20 jan(ua)rii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer