SAL8325, Act: V°258.2-R°261.1 (135 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°258.2-R°261.1  
Act
Date: 1728-03-04
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-09 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheyt des heere meijers/
ende schepenen van loven naerbes(chreven)/
gestaen den not(ari)s vanderhaert off(iciae)l der/
derde schrijfcaemere alhier uuyt crachte ende/
naer vermogen vande onwederoepelijcke/
procuratie hem als thoonder van sekeren con-/
tracte not(ariae)l omden selven alhier te vernieu-/
wen, herkennen ende realiseren gegeven,/
waer van den teneur is volgende luijdende/
aldus. Op heden den 1 meert 1728 voor/
mij openbaer not(ari)s tot loven residerende/
present die getuijgen naergenoempt, com-/
parere(nde) s(ieu)[r] jacobus pieck nu innegesetene
//
van sichem ende schepenen aldaer, den/
welcken tot het gene naerbes(chreven) staet ge-/
bruijckende die procuratie op hem verleijt/
wegens s(ieu)[r] paulus eustachius pieck ende/
jo(ffrouw)[e] anna van dorne gehuijsschen ende/
innegesetene van sichem voors(chreven) ende ouders/
vanden voors(chreven) comp(aran)t volgens d'acte ge-/
passeert voor den not(ari)s a. reijnders tot/
scherpenheuvel reside(rende) de date 28 feb(ruarii)/
1728 de welcke acte alhier wort gehouden/
voor geinsereert ende gerepeteert, verclaert/
alsoo wel ende deughdelijck ontfangen te/
hebben uuyt handen van h(ee)[r] ende m(eeste)[r]/
hieronimus delvaulx der rechten licentiaet/
(etceter)[a] de somme van duijsent gul(den)s wisselgelt/
den schellinck tot sesse stuyvers ende d'/
andere specien naeradvenant gerekent,/
dienende dese voor quittantie, ter saecke/
van welcke somme geloeft den voors(chreven)/
comp(aran)t te gelden ende te betaelen present/
den voors(chreven) h(ee)[r] e(nde) m(eeste)r hieronimus delvaulx/
der rechten licentiaet, ende accepterende/
tot behoeff van sijne sustere vr(ouw)e joanna/
delvaulx compagne vanden heere frederick/
roest woonende tot brussel eene jaerel(ijcksche)/
rente van vijftigh gul(den)s wisselgelt, ende/
in cas van precise bet(aeling)[e] uuyterlijck sesse/
maenden naer ideren valdagh gestaet/
met viertigh gul(den)s wisselgelt ende alsoo/
den penninck vijffentwintigh los e(nde)/
vrije van alle lasten soo van thien(de) xx/
meerdere ofte mindere penningen, niettegen-/
staende eenige placcaerten ofte costuijme/
ter contrarie, waer aen wort gederogeert/
gelove(nde) ondertusschen den voors(chreven) comp(aran)t
//
de voors(chreven) jaerel(ijcksche) rente wel ende deughdelijck/
binnen dese stadt loven ofte daer het bijde/
voors(chreven) renthefferssen sal worden geordonneert/
te sullen betaelen los van alles, daer/
vorens veroblige(rende) sijnen persoon ende alle/
sijne goederen meubelen e(nde) immeubelen,/
present ende toecomende e(nde) namentlijck sijn/
heel kintsgedeelte het gene den comp(aran)t/
naer de doodt van sijne voors(chreven) ouders sal/
comen te erffven, dewelcke goederen/
hij alsdan geloeft specifice te sullen over-/
brengen./
Item verobligeert uyt crachte vande/
voors(chreven) procuratie sekeren hoppegaert/
groot een sille gelegen binnen de stadt/
sichem reg(eno)ten jan de hauwer oist, het/
clooster aldaer noort, de raegerstraete west/
ende de pulstraete suijdt./
Item drije vierendeelen lants insgelijck/
gelegen binnen de stadt sichem reg(eno)ten/
de straeten in drije sijden e(nde) theodorus nijs/
ter vierdere sijden als principale panden./
Item een boinder ende een half sille bempts/
ofte vetweijde gelegen onder sichem in/
het hemelrijck reg(eno)ten t'groot banhout/
west s(ieu)[r] jan segers erffgen(aemen) suijt, d'abdije/
van tongerloo noort e(nde) den voors(chreven) s(ieu)[r]/
pauwels eustacius pieck ter iiii[e] sijden/
welcken voors(chreven) lesten pandt is met/
alnoch vijff sillen bempts vercregen bij/
wijlen s(ieu)[r] peeter van dorne oudt borgem(eester)/
ende schepenen der stadt sichem voor/
de somme van twee duijsent seven/
hondert gul(den)s volgens de goedenisse ge-/
passeert voor schepenen vant'cappittel/
van s(in)t[e] peeters van loven in henne
//
heerelijckheijt tot sichem de dathe lesten/
januarii 1674 ondert(eecken)t b. bauwens s(ecreta)ris 1674/
ende alsoo sijne voors(chreven) ouders compete(rende) bij/
successie, dewelcke hij is warranderende/
voor los ende vrije van renten, ende ten/
minsten dobbel rente weerdigh, ende tot/
naerdere asseurantie hebben hun voor/
borgen e(nde) cautionarissen als principael/
gestelt voor de voors(chreven) capitaele somme ende/
interesten den voors(chreven) s(ieu)[r] paulus eustacius/
pieck e(nde) jo(ffrouw)[e] anna van dorne gehuijsschen/
volgens de voors(chreven) geciteerde acte van den 28/
feb(ruarii) 1728 gepasseert voor den voors(chreven) not(ari)s a/
reijders, die alhier wort gehouden voor/
geinsereert, alles onder obligatie, submissie/
e(nde) renuntiatie als naer recht, met gelofte/
van altijt te sullen stellen naerdere suffi-/
sante panden dese jurisdictie bedwanck-/
baer ten contentemente des rentheffers/
onder obl(igati)[e] als voor, constituerende ten/
effecte van dijen onwederoepelijck een/
ider thoonder deser ten eijnde van ver-/
nieuwinge te geschieden voor heeren/
meijer ende schepenen van loven, sichem/
als alomme elders consente(rende) aldaer inde/
gewillighe condemnatie parate ende/
reele ex(ecuti)[e] mitsgaders in d'affectatie soo/
bij deser stadt mainmise, decreet ende her-/
decreet der heeren schepenen van/
loven als opdracht dijer, alles sonder/
daghement gelove(nde) et(ce)t(er)a allen d'welck/
bij den voors(chreven) h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] delvaulx alhier/
mede comparerende ten behoeve van(de)/
voors(chreven) vr(ouw)e joanna delvaulx compagne/
vanden h(e)[re] fredericus roest wort/
geaccepteert, ingevolghe de procuratie/
door de selve gehuijsschen op hem/
verleden volgens acte gepasseert voor den
//
not(ari)s vandevelde tot brussel residerende/
de date 5 meert 1723/
Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen loven/
ten daghe voors(chreven) ter presentie van d'/
h(ee)[r] franciscus ignatius vanden schrick/
meijer van s(in)t[e] peeters rode et(ce)t(er)a ende d'/
h(ee)[r] niclaes franciscus van molle als/
getuijgen sijnde die minute originele deser/
becleet met behoorelijcken segel bij den/
voors(chreven) comparant, acceptant e(nde) getuijgen/
respective beneffens mij notario onderteec-/
kent, onderstont quod attestor ende was/
onderteeckent p.m. vander haert/
not(ariu)s pub(licu)s 1728/
Den voors(chreven) geconstitueerden uijt crachte/
als voor heeft den bovenstaende contracte/
notariael alhier in alle e(nde) igewelcke/
sijne poincten vernieuwt, herkent e(nde)/
gerealiseert, eentsaementlijck tot asseu-/
rantie vande voors(chreven) capitaele rente/
van duijsent gul(den)s wisselgelt e(nde) te verscheijnen/
croisen dijer opgedraeghen met behoorelijcke/
vertheijdenisse allen die goederen inden/
bovenstaende contracte naerder vermelt/
ende daer uuyt ontgoyt e(nde) onterft sijnde/
soo is daerinne behoorelijck gegoyt e(nde)/
geerft den officiael ter maenisse des h(e)[re]/
meijers e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven) heeren
//
schepenen den off(iciae)[l] gilbert present ende/
ten behoeve van vrouwe joanna delvaulx/
compagne van den h(e)[re] frederick roest/
accepterende, et eadem reddidit op den/
last van eene voortaene rente van/
vijftigh g(u)l(den)s wisselgelt, et satis et/
waras prout in dicto procuratorio den/
rentgelder e(nde) respective borgen obl(igando)/
sub(mittendo) ac renuntie(ando) in forma coram/
joncker albert francois van winge e(nde)/
s(ieu)[r] jo(ann)es van arenbergh hac quarta martii/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer