SAL8325, Act: V°29.2-V°31.1 (15 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°29.2-V°31.1  
Act
Date: 1727-07-15
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-07 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren meijer ende/
schepenen der stadt loven naerbes(chreven) gestaen/
den officiael lanckmans uuijt crachte ende/
naer vermoghen vande onwederoepelijcke/
procuratie hem als thoonder van sekeren/
contracte notariael om den alhier te/
vernieuwen herkennen e(nde) realiseren gegheven/
waer van den teneur is volghende van/
woordt tot woorde. Op heden desen 9[e] julii/
1727 voor mij openbaer notaris bij den souverijnen/
raede van brabant geadmitteert tot loven/
residerende present de getuijghen naerge-/
noempt compareerde den eerw(eerdige) heere placidus/
corri pastoir van linden, denwelcken in dijer/
qualiteijt verclaert ten erffve uuijt te gheven/
aende ende ten behoeve van peeter
//
foblets cum sua sijne tweede huijsvrouwe/
ende naer hunne afflijvigheijt ten behoeve/
der kinderen soo van d'eerste als tweeden/
houwelijcke, present alhier h(ee)[r] ende m(eeste)r/
hiacintus jacobus schouten schepenen der/
stadt loven (etceter)[a] t'hunnen behoeve acceptere(nde)/
seker onder halff daghmael lants eertijdts/
in huere gehouden door peeter orts ende/
alsnu jan smets geleghen in een/
grooter stuck van drije daghmaelen onder/
linden, regenoten van de geheele drije/
daghmaelen chantrain ter i[re], het/
wesenhuijs van santvoort binnen loven/
ter ii[re], het straetjen leijdende naer/
de hauwaersche baene ter derdere sijden/
ende dat voor eene onquijtbaere rente/
van drije guldens s'jaers in gelde, ten/
respectiven valdaghe loop e(nde) cours hebbende,/
ende dat ten behoeve vande kercke/
van linden, jaerelijckx verscheijnende/
te s(in)[te] andriesmisse, vervolghens/
- voirts de voors(chreven) kercke is proffiterende/
den oift des jaers xvii[c] sevenentwintigh/
- sal het eerste jaer verscheijnen te s(in)[te]/
andriesmisse xvii[c] achtentwintigh, welcke/
rente niet en sal wesen subject aen/
eenige de minste moderatie, vermits/
die rentgelderen daerop sullen moeten/
stellen een huijs hetgene sij t' hunnen/
coste moeten onderhouden, sonder dat/
die kercke daerinne het minste/
contribuere, ende allen die lasten van/
wat nature de selve souden moghen/
wesen geene uuijtgesondert - nietteghenstaende
//
eenige placcaerten geemaneert ende/
naermaels t'emaneren, aen dewelcke/
de rentgelderen sijn renuntierende mits/
desen - sullen staen tot laste vandie aenne-/
mers, sonder dat de selve sullen moghen/
affgetrocken worden aendie gestipuleerde/
rente, ende voorders sullen partijen/
sigh hinc inde reguleren, - boven het hier/
uuijtgestekene - volghens den rechte costu-/
mier alhier in observantie op het/
stuck van erffuuijtgevinghe, e(nde) sullen/
dese sesse vierendeelen met sijne appen-/
dentien ende dependentien dijer sijn/
e(nde) blijven voor altijt geaffecteert voor/
de voors(chreven) rente van drije guldens, ende/
bij faute van betaelinghe wederkeeren/
aende voors(chreven) kercke van linden/
sonder evictie, gelovende sij aenne-/
mers de selve rente jaerelijcx te/
s(in)[t] andriesmisse te betaelen als schuldt/
met recht verwonnen onder obligatie/
van persoonen ende goederen, con-/
stituerende ten effecte van allen/
t'gene voors(chreven) partijen hinc inde/
onwederroepelijck een ieder thoonder/
deser ofte van copije authenticq om/
te compareren voor den souverijnen/
raede van brabant, heeren meijer/
e(nde) schepenen van loven e(nde) alomme/
elders ende den inhoude deser aldaer ver-/
nieuwende ende herkennende te/
consenteren inde volontaire condemnatie
//
parate ende reele executie, ende nae-/
mentlijck den heere uuijtghever inde ontgoe-/
denisse e(nde) goedenisse op den last der voors(chreven)/
ontquijtbaere rente sonder voorgaende/
dagement de suranneringhe nietteghen-/
staende, oblig(ando), submitt(endo) ac renuntiando/
in forma. Aldus gedaen e(nde) gepasseert/
binnen loven ten daeghe, maendt/
e(nde) jaere voors(chreven) ter presentie/
van georgius vanden plas ende/
jan spoelbergh als getuijghen tot/
desen aensocht, d'originele minute/
deser - becleet met behoorelijcken segel/
is onderteeckent s(ieu)[r] placid(us) corrij pastor/
in linden, h(iachintus) j(acobus) schouten, georgius vanden/
plas e(nde) joannes spoelbergh leeger/
stondt de onderges(chreven) gehuijsschen lecture/
gehadt hebbende vanden bovenstaenden/
contracte verclaeren den selven accepterende/
te lauderen ende approberen, gelovende/
naer den inhoude van dijen hun te sullen/
reguleren onder obligatie submissie e(nde)/
renuntiatie als inden selven contracte/
toirconde (etceter)[a] iodem ut supra ende/
was onderteeckent peeter fobelets, ende/
met het handtmerck van maria vanden/
bosch in forme van een cruijs verclae-/
rende niet te connen schrijven, et a me/
notario quod attestor signatum gasp(ar)/
l'archier not(ariu)s reg(is) et ap(osto)licus 1727/
Welcken volghens den voorschreven geconsti-/
tueerden uuijt crachte ende naer vermoghen
//
als voor heeft den bovenstaenden contracte/
notarial in alle ende iegewelcke sijne/
poincten, clausulen e(nde) articulen alhier/
vernieuwt herkent ende gerealiseert,/
eentsaementlijck opgedraeghen met/
behoorelijcke verthijdenisse een onder-/
halff daghmael landts onder linden tusschen/
sijne regenoten ten contracte naerder/
gespecificeert e(nde) mits d'ordonnantie/
van rechte den transportant in qualiteijt/
als pastoir daer uuijt ontgoeijt ende/
onterft wesende, soo sijn ter manisse/
des heere meijers e(nde) wijsdomme der/
naergenoempde heeren schepenen daer/
inne behoorelijck gegoeijt e(nde) geerft/
peeter fobelets ende maria van den bosch/
gehuijsschen beneffens hunne respective/
kinderen soo van den eersten als tweeden/
houwelijck op den last eender ontquijtbaere/
rente van drije guldens sjaers aen ende/
ten behoeve ....? van linden/
terminis tamquam bene persolvendum/
present alhier den notaris lanchier t'selve/
ten behoeve als voors(chreven) respective accep-/
terende, den voors(chreven) opdraegere per/
monitionem iure, satis, et waras,/
oblig(ando) submitt(endo) ac renuntiando in forma/
et prout in predicto contractu coram/
m(ij)nheer philip louis baron van schore,/
ende s(ieu)[r] joannes van arenbergh/
scab(inis) hac xv[e] julii 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer