SAL8325, Act: V°290.1-V°292.1 (150 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°290.1-V°292.1  
Act
Date: 1728-03-22
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-09 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepenen/
der stadt loven gestaen den officiael lanckmans/
uuijt crachte ende naer vermoghen van de onweder-/
roepelijcke procuratie hem als thoonder sekeren/
contracte notariael om den selven alhier te/
vernieuwen ende herkennen gegheven, waervan/
den teneur is volghende van woordt tot woorde./
Op heden xi[e] meert 1728 voor mij not(ari)s/
bij den souverijnen raede van brabant geadmitteert/
tot loven residerende present de getuijghen/
naergenoempt compareerde peeter geens/
in houwelijck hebbende anna maria schuer-/
mans ingesetenen van werchter, denwelcken/
verclaerde ontfanghen te hebben uuijt/
handen van den eerw(eerdige) heere van linthoudt/
pastoir der kercke van s(in)[t] quinten alhier/
ten overstaen der heeren kerck e(nde) armmeesters/
der geseijde kercke e(nde) andere leden van/
s(in)[t] quinten eene somme van vijff hondert/
guldens wisselgelt den schellinck a sesse stuij(ver)s/
e(nde) alle meerdere e(nde) mindere munte naer/
advenant gerekent dienende dese voor/
manuale obligatie, ter saecke van welcke/
somme den voors(chreven) comparant belooft/
te gelden ten behoeve der geseijde kercke/
ende leden van s(in)[t] quinten - present alhier/
den voors(chreven) heere pastoir t'selven accepterende/
eene erffelijcke rente van vijffentwintigh/
guldens s'jaers in munte t'elcken valdaghe/
cours hebbende e(nde) alsoo ten penninck xx - dan/
in cas van prompte betaelinghe uijtterlijck/
binnen drije maenden naer den valdagh sal/
den rentgelder gestaen mits betaelende a rate/
vanden penninck xxv e(nde) alsoo met twintigh/
guldens sjaers, dese rente cours e(nde) loop nemende
//
op date deser ende voor den eersten/
valdaghe te verscheijnen den elffsten/
meert xvii[c] neghenentwintigh te leveren e(nde)/
betaelen binnen dese stadt loven in handen/
vanden rentmeester der geseijde kercke/
ten tijde wesende los e(nde) vrije van/
alle personele reele e(nde) mixte lasten/
soo van x xx meerdere ende mindere/
penninghen, als vijantlijcke contri-/
butien geexigeert ende naermaels/
t'exigeren nietteghenstaende sijne/
maj(estij)[ts] placcaerten ende envoijen/
der heeren staeten geemaneert/
e(nde) t'emaneren het contrarie waeren/
medebrenghende aen alle dewelcke/
den rentgelder wel expresselijck is/
derogerende mits desen e(nde) soo voorts/
van jaere tot jaere totte effective/
affquijtinge toe, die sal moeten/
geschieden t'eender reijse met gelijcke/
vijff hondert guldens wisselgelt e(nde) met/
volle rente t'elcken tijde het den/
rentgelder gelieven sal mits t'selve/
opsegghende ende preadverterende/
sesse weken voor den valdagh, gelovende/
de selve rente t'elcken preciesen valdaghe/
loffelijck te betaelen als schuldt metten/
recht verwonnen daervoor veroblige-/
rende sijnen persoon e(nde) goederen meubelen/
ende immeubelen present e(nde) toecomende/
ende naementlijck eerst seker huijs/
met het landt daer aen annex groot
//
vijff daghmaelen onbegrepen der maete/
gestaen e(nde) geleghen tot tremeloije onder/
werchter, regenoten de straete aldaer ter/
i[re], peeter van eijcken ter ii[re], jan mi-/
chiels ter iii[re], ende de wechtersche/
heijde ter iiii[re] sijden belast met vier/
halsteren coren sjaers aen den h(eilige) geest/
aldaer, ende alnoch eenen cheijns van/
seven a acht stuij(ver)s aen sijne hoogheijt/
den heere hertogh van arenbergh e(nde)/
aerschot/
Item onderhalff daghmael landts geleghen/
onder schrieck regenoten d'erffgh(enaemen) van wijlen/
jan de meijer ter i[re], hendrick de/
wortelaer ter ii[re], jan van houtvinck/
ter iii[e], ende hun selffs goet ter iiii[re]/
sijden, belast met s'heeren chijns van/
ontrent vierthien stuyvers sjaers, waer/
van michiel heijlighen met sijne suster/
is competerende een vierde paert/
Item drije daghmaelen landts onbegrepen/
der maete geleghen onder grootloij ofte/
schrieck, regh(enot)en jan van tongelen ter i[e]/
peeter michiels ter ii[re], hun selffs goet/
ter iii[re], ende jan van houtvinck ter iiii[re]/
sijden, waerinne michiel heijlighen/
beneffens sijne suster oock is competerende/
een vierde paert van onderhalff daghmael/
Item een halff boinder landts geleghen/
tot ninde onder werchter voors(chreven), regh(enot)en/
de straete aldaer ter i[re], gommer verelst/
ter ii[re], guilliam vervoordt ter iii[re], ende/
d'erffgh(enaem)en van wijlen cornelis vander/
veken ter iiii[re] sijden/
Item twee derde paerten van een daghmael
//
bempts, waer van het ander derde paert/
toecompt aen gilis van avont geleghen/
onder de baenderije van rotselaer, wesende/
leengoet onder den leenhove van [vacat]/
waranderende hij rentgelder de voors(chreven)/
goederen voor niet voorder belast/
dan voors(chreven) is, behoudelijck van eene/
rente van hondert sesthien guldens vierthien/
stuijvers capitaels aen guilliam vermijlen/
cum suis, welcke rente hij comparant/
met dese gelichte penninghen belooft te/
quijten e(nde) daervan de quittantie te thoonen/
tusschen date deser e(nde) acht naestcomende/
daeghen, verclaerende dese voors(chreven)/
goederen hem te competeren bij/
successie uuijt den hooffde van wijlen/
jan geens ende maria briers gehuijsschen/
sijne ouders waeren ende hem ten deele/
gevallen bij scheijdinghe e(nde) deijlinghe/
teghens sijnen broeder gepasseert voor/
meijer ende schepenen van werchter in/
date xvi[e] (decem)bris alhier bij copije authenticq/
gesien ende gebleken, gelovende voorders/
in cas van insuffisantie altijt te sullen/
stellen e(nde) assigneren naerdere suffisante/
panden ter manisse ende ten contente-/
mente der heeren renthefferen, consen-/
terende over allen deselve goederen/
tot asseurantie als voor in d'affectatie/
bij opdracht, e(nde) sonder prejuditie dijer/
int slaen van mainmise decreet e(nde)/
herdecreet der heeren schepenen deser stadt/
alles ten coste van hem rentgelder, con-/
stituerende ten effecte van allen t'gene/
voors(chreven) is onwederroepelijck een ieder
//
thoonder deser ofte van copije authenticq/
om te compareren voor den souverijnen/
raede van brabant, heeren meijer ende/
schepenen van loven ende alomme elders/
ende den inhoude deser aldaer vernieuwe(nde)/
ende herkennende te consenteren/
inde voluntaire condemnatie parate/
ende reele executie, mitsgaeders inde/
affectatie als voor sonder eenigh/
voorgaende dagement de suran-/
neringe nietteghenstaende oblig(ando)/
submitt(endo) ac renuntiando in forma./
Aldus gedaen ende gepasseert binnen/
loven ten dage maendt e(nde) jaere/
voors(chreven) ter presentie van s(ieu)[r] carolus/
van lier m(eeste)r chirurgeijn (etceter)[a] ende/
gerardus welsingh als getuijghen/
tot desen aensocht, d'originele minute/
deser - becleet met behoorelijcken/
segel - is onderteeckent peeter/
geens, h. van linthoudt pastor s(ancti) q(uintini) l(ovaniensis)/
j.f. landeloos, g. delvaulx, carolus van/
lier, gerardus welsingh, et a me notario/
quod attestor signatum gasp(ar) l'archier/
not(ariu)s reg(is) et ap(osto)licus 1728/
Aldus vernieuwt ende herkent den/
bovenstaenden contracte notariael/
in alle sijne poincten, clausulen ende/
articulen consenterende voorts als/
inden selven oblig(ando) submitt(endo) ac renuntiando/
in forma et pro ut in predicto contractu/
coram jon(ke)[r] gilbert joseph van grave heere/
van baijenrieu, laijens (etceter)[a] ende s(ieu)[r] joannes/
van arenbergh scab(inis) hac xxii[a] martii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer