SAL8325, Act: V°312.2-R°316.1 (160 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°312.2-R°316.1  
Act
Date: 1728-04-02
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-10 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere meijers/
e(nde) schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen den/
notaris vander haert officiael der derde schrijffcamere
//
alhier uuyt crachte ende naervermogen vande/
onwederoepelijcke procuratie hem als thoonder/
van sekere contracte notariael om den selven/
alhier te vernieuwen, herkennen e(nde) realiseren/
gegeven, waer van(de) teneur is volgende./
Op heden 31 meert 1728 voor mij openbaer/
not(ari)s tot loven residerende present die/
getuijgen naergen(oem)[t] comparerende s(ieu)[r] mi-/
chael huijgens iersten officiael ter/
greffie vanden souvereijnen raede van brabant,/
ten desen als gestelden curateur vande/
crediteuren van wijlen jouff(rouw)[e] cornelia/
isabella stockmans, den selven versien sijnde/
van authorisatie op hem verleden door den/
voors(chreven) souvereijnen raede bij acte vanden/
28 september 1725 alhier gesien e(nde) gethoont,/
welcken comparant in dijer qualiteijt be-/
kent ontfangen te hebben uuyt handen/
van jo(ann)es vander beken e(nde) maria/
hendrickx gehuijsschen e(nde) innegesetene van/
corbeeck over loo, de somme van/
twee duijsent drije g(u)l(den)s seventhien st(uyvers)/
wisselgelt, den schellinck tot sesse stuyvers/
et sic de ceteris, dienende dese daer/
over voor quittantie, in voldoeninge/
vanden coopprijs e(nde) ongelt over vijff/
parceelen lants te weten ierst seven
//
daghmaelen soo bempt als lants gelegen/
tot voort tegens over den herberghe ge-/
noempt den duijvel onder corbeeck over/
loo reg(eno)ten de herstraete van loven op/
bierbeeck ter i[e] d'abdije van perck ter ii[e] e(nde)/
iii ende het volgens parceel ter iiii sijden/
belast met drije molevaten coren e(nde) aende kercke/
van corbeeck over loo, ende waer van drije/
daghmaelen sijn belast met i d(enier) boon aen/
d'abdije van perck, gequoteert sub numero/
primo inde naerbeschreve conditien van/
vercoop./
Item drije boinderen lants onder/
corbeeck over loo reg(eno)ten het voors(chreven)/
parceel in twee sijden, ende de straete/
van loven op bierbeeck ter iii sijden belast/
aende voors(chreven) abdije met xix d(enieren) ob(ool) boon/
iiii s(cellingen) boon xxxix s(cellingen) monete ende/
v(½) capp(uynen) e(nde) aende kercke van corbeeck/
met een halster raepsaet, gequoteert/
sub n(umer)[o] 2/
Item een daghmael lants daer tegens/
gelegen gesepareert met een straetjen/
reg(eno)ten het voors(chreven) straetjen ter i[e] d'erffge(naemen)/
machiel jordens, nu d'erffge(naemen) willemaers/
ter ii[e] ende het baij collegie ter iii e(nde) iiii/
sijden sub n(umer)[o] 3[tia]
//
Item ontrent een half boinder lants ofte/
alsoo hetselve tusschen sijne reg(eno)ten is gelegen/
onder corbeeck over loo bij de siecke/
lieden reg(eno)ten de oude baene van/
thienen ter i[e] de baene van pellenbergh ter ii[e]/
ende christiaen vanden bossch ter iii sijden/
sub n(umer)[o] 5[to]/
Item een half daghmael lants onder/
hever reg(eno)ten de voortsche straete/
ter i[e] de capelle van overloo ter ii[e]/
e(nde) het groot collegie ter iii in twee [andere] seijden/
sub n(umer)[o] septimo./
Verclaerende voorders den voors(chreven) comparant/
alnoch oock ontfangen te hebben uuyt handen/
van d'h(ee)[r] gaspar colibrant e(nde) jo(ffrouw)[e] joanna/
maria van rotthum gehuijsschen ende/
innegesetene deser stadt e(nde) dienende raedt/
der selve stadt, de somme van twelff/
hondert sessendertigh gul(den)s drije stuyvers/
wisselgelt, insgelijckx in voldoeninge/
vanden coopprijs ende ongelt over/
twee parceelen lants, te weten/
vijff daghmaelen lants gelegen boven/
voorde reg(eno)ten perck in twee sijden den/
voors(chreven) d'h(ee)[r] gaspar colibrant ter iii, judo-/
cus paret ter iiii ende den wegh van/
perck naer bierbeeck ter vijfdere/
sijden sub n(umer)[o] 4[to]
//
Item ende finaelijck een half boinder/
e(nde) een half daghmael lants salvo iusto/
onder corbeeck over loo, reg(eno)ten de/
straete van loven op bierbeeck ter i[e]/
de straete van voorde naer perck ter/
ii[e] e(nde) d'h(ee)[r] gaspar colibrant voors(chreven) ter/
iii[e] sijden gequoteert sub n(umer)[o] 6/
dienende dese insgelijcx voor absolute/
quittantie, alle welcke voors(chreven) seve/
parceelen ten uuytgaen der brandende/
keirsse sijn gebleven aenden voors(chreven) d'heer/
colibrant, die ten regarde vande voors(chreven)/
vijff parceelen hier vorens gequoteert/
sub numero 1.2.3.5. et 7[mo] daerinne/
voor cooper heeft genomineert den/
voors(chreven) jo(ann)es vander beken, alles ach-/
tervolgens conditien daerover gehouden/
door mij onderges(chreven) als notaris de date/
7 meert 1727 ende de voors(chreven) nominatie/
staende in pede vande voors(chreven) originele/
conditien, die alhier worden gehouden voor/
geinsereert e(nde) gerepeteert, mits d'/
welck verclaert hij comparant inde voors(chreven)/
qualiteijt daeraen geen recht, actie/
nochte pretentie meer te hebben,/
directelijck nochte indirectelijck, onder/
obligatie, submissie e(nde) renuntiatie als naer
//
recht. Constituerende ten effecte van/
dien onwederoepelijck eenider thoonder deser/
ten eijnde van vernieuwinghe te ge-/
schieden soo voor den souv(erijnen) raede van brabant/
h(e)[ren] meijer e(nde) schepenen van loven als/
alomme elders, consenterende aldaer inde/
gewillige condemnatie, parate e(nde) reele/
executie, mitsgaeders in d'ontgoedenisse e(nde)/
goedenisse ten regarde vande voors(chreven) partijen,/
alles sonder dagement, gelovende e(tceter)[a] Des heeft/
den voors(chreven) comparant q(ualitate) q(ua) verclaert te/
sullen binnen s'jaers casseren ten originele/
cheijnsboecke, die cheijnsen, die de repre-/
sentanten van wijlen den heere raedt/
stockmans op de voors(chreven) partijen sijn treckende,/
met geloefte e(nde) gaurrantschap in forma,/
present die voors(chreven) coopers ende hunne/
respective voors(chreven) partijen van goederen, ider/
naer concurrentie als voorschreven staet, accep-/
terende. Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen/
loven ten daghe voors(chreven) ter presentie/
van s(ieu)[r] jo(ann)es bapt(ist)[a] everaerts ende/
pauwel peeters als getuijgen, sijnde/
die minute originele deser becleet/
met behoorelijcken segel bij den voors(chreven)/
comparant ende acceptanten respective/
beneffens mij notario onderteeckent,/
e(nde) was onderteeckent p.m. vander/
haert not(ariu)s pub(licu)s 1728
//
Welcken volghens heeft den voors(chreven)/
geconstitueerde uuyt crachte als voor/
den voors(chreven) contracte notariael in alle e(nde)/
igewelcke poincten, clausulen e(nde) ar(ticu)len alhier/
vernieuwt, herkent e(nde) gerealiseert eentsae-/
[mentlijck] met behoorelijcke vertheijdenisse opgedraegen/
ter maenisse des heere meijers e(nde) wijsdomme/
der naerbeschreve heeren schepenen allen die/
voors(chreven) seven partijen van goederen allen/
gelegen onder corbeeck over loo e(nde)/
[hever] hier vorens met sijnen reg(eno)ten ende situa-/
tien naerder gedesigneert, ende den/
voors(chreven) opdraegere bij ordonnantie van/
rechte daer uuyt ontgoyt e(nde) onterft sijnde,/
soo is daer inne ten erffelijcke rechte/
gegoyt ende geerft den off(iciae)[l] gilbert/
present ende accepterende te weten/
die vijff parceelen hier vorens met hunne/
regenoten naerder gedesigneert sub nume-/
ris 1, 2, 3, 5, et septimo ten behoeve van/
den voors(chreven) jo(ann)es vander beken e(nde) ma-/
ria hendrickx gehuijsschen innegesetene/
van corbeeck over loo, ofte huns actie/
hebbende, ende die resterende twee/
parceelen ten voors(chreven) contracte naerder/
uytgedruckt sub n(umer)[o] 4 et 6[to] ten behoeve/
vanden voors(chreven) d'heer gaspar colibrant e(nde)
//
jouff(rouw)[e] joanna maria van rotthum ge-/
huysschen e(nde) dienenden raedt deser stadt/
loven, ofte huns actie hebbende, per mo/
nitionem iuris
, et satis et waras als/
inden voors(chreven) contracte, ende voorts meer/
als inde voors(chreven) geciteerde conditien van/
vercoop die alhier worden gehouden voor ge-/
insereert e(nde) gerepeteert, den voors(chreven)/
transportant in sijne voors(chreven) qualiteijt/
van curateur obligando, submittendo,/
ac renuntiando in forma. Coram/
joncker gilbert joseph van grave/
h(e)[re] van baijenrieu laijens et(ce)[t(er)a] e(nde) s(ieu)[r] jo(ann)es/
van arenbergh schepenen hac 2 aprilis/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer