SAL8325, Act: V°44.1-V°46.1 (23 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°44.1-V°46.1  
Act
Date: 1727-08-05
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-12 by pieter-jan lahaye
In d(e) tegenwoordigheijt der/
heeren [meijer ende] schepenen van loven/
naergenoempt, gestaen den not(ari)s/
vander haert officiael der derde/
schrijffcamere alhier uuyt crachte/
vande onwederoepelijcke procuratie
//
hem als thoonder van(de) naervolge(nde) contracte/
not(ariae)l, omden selven alhier te vernieuwen,/
herkennen e(nde) realiseren gegeven, waer/
vanden teneur is volge(nde). Op heden/
den 6 junii 1727 voor mij openbaer not(ari)s/
tot loven reside(rende) present die getuijgen naer-/
gen(oem)[t] compare(rende) cornelis van aerschot/
innegesetene van holsbeeck in houwelijck/
met catharina van geertruyden door/
de welcke hij geloeft dese acte infra/
primam te sullen doen approberen/
e(nde) ratificeren, welcken voors(chreven) comp(aran)t/
verclaert te herkennen e(nde) t'sijnen laste/
te nemen alsulcke rente van drije hondert/
gul(den)s capitaels wisselgelt als s(ieu)[r] cor-/
nelis ectoirs is geldende aende fondatie/
zantvoort, e(nde) waer vande hijpoteque/
der selver rente publieckelijck sijn vercocht/
tot coelinghe der renten op de goe-/
deren uijtgaende, ende waer vanden/
voorsch(reven) cornelis van aerschot, als/
cooper van eenighe panden de voors(chreven)/
rente van drije hondert gul(den)s wisselgelt/
t'sijnen laste heeft genomen gelij(ck) hij/
is doende bij desen, present/
alhier d'h(ee)[r] van mol als rentm(eeste)[r] der/
voors(chreven) fondatie ende ten behoeve/
der selve accepterende eene rente/
van vijfthien guldens s'jaers, ende/
in cas van precise bet(aeling)[e] drije maenden/
naer ideren valdagh gestaen met/
twelf guldens s'jaers, cours genomen/
hebbende van op den 19 april 1726/
sulckx dat het eerste jaer van bet(aeling)[e]/
daer van verschenen is den 19 april
//
1727 ende soo voorts van jaere tot/
jaere tot d'affquijtinghe toe die altijt/
sal mogen geschieden als het de/
rentgelders gelieven sal t'eender/
rijse in munte als voor, ende met volle/
rente gelovende de selve ondertusschen/
tot behoeff als voor, jaerel(ijckx) wel e(nde)/
personel(ijck) alhier binnen dese stadts/
wissele te sullen betaelen los e(nde)/
vrije van alle lasten bedacht ofte/
onbedacht, daer vorens veroblige(rende)/
hunne resp(ectiv)[e] persoonen ende goederen/
present e(nde) toecomende, met submissie/
e(nde) renuntiatie als naer recht e(nde) na-/
mentl(ijck) twee daghmaelen bossch/
gelegen onder rotselaer tot overeijs/
gen(oem)t de eijckens reg(eno)ten den voet-/
wegh vande heijkant naer rotselaer/
ter i[e] de schaebrock straete ter ii[e], d'/
erffgen(aemen) van wauter van inghe ter iii[e]/
belast met i mol(envat) hoender coren ende/
een quaert van een mol(envat) gerst sonder/
voorder, die voors(chreven) gehuysschen comp(aran)ten/
bij scheijdinge e(nde) deijlinghe gepasseert/
voor mij not(ari)s e(nde) sekere getuijgen den ii/
junii 1726 onder den cavel e./
Item een half boinder bossch onder/
holsbeeck reg(eno)ten de leijgrechte ter i[e]/
adriaen lawers ter ii[e] s(in)[te] gertruyden/
ter iii[e] mevr(ouw)[e] caversons ter iiii[e] sijden/
los vrije ende eijgen goet, vercregen/
tegens den adv(ocae)t schaubroeck gepasseert/
bij goed(eniss)[e] voor meijer ende schepenen/
van holsbeeck den [vacat] 1726/
Consente(rende) daer over int slaen van/
mainmise decreet ende herdecreet daer/
op te volgen, als mede in d'opdracht/
dijer sonder daghement./
Ende tot voorderen onderpant sijn sij alnoch/
veroblige(rende) thien vierendeelen lants/
wesende leen onder jo(nke)[r] de berckel gelegen/
onder holsbeeck opt' ermbodigem velt
//
reg(eno)ten den voetwegh naer loven ter i[e], h(ee)[r]/
sarafin in drije andere sijden, bij hun/
vercregen tegens den voors(chreven) cornelis ectoirs/
volgens de conditien daer over gehouden/
voor mij not(ari)s den 5[e] april 1726 voor twee/
hondert vijff en sestigh guldens wisselgelt/
boven vijftigh gestelde hoogen, consente(rende)/
daer over in d'affectatie tot asseurantie/
der voors(chreven) rente, int' voors(chreven) leenhoff bij/
opdracht als onderpant, alles onder obligatie/
van hunne resp(ectiv)e persoonen ende goederen/
present ende toecome(nde) met submissie e(nde)/
renuntiatie als naer recht, constitue(rende) ten/
effecte van dijen onwederoepel(ijck), een ider/
thoonder deser ten eijnde van vernue-/
winghe te geschieden soo voor den souv(erijnen)/
raede van b(ra)bant, heeren meijer e(nde)/
schepenen van loven als alo(mm)e elders/
consente(rende) aldaer inde gewillige condemnatie/
parate e(nde) reele exe(cuti)[e] als mede in d'/
affectatie als voors(chreven) staet sonder daghement/
gelove(nde) et(ce)t(er)a allen d'welck bij den/
voors(chreven) d h(ee)r van molle met kennisse van/
de heeren proviseurs alsoo hij verclaerde/
wort geaccepteert, onder protestatie/
nochtans van geheel te blijven tot laste/
van(de) voors(chreven) cornelis ectoirs ten regarde/
van t hunne achterstellen./
Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen loven/
ten daghe voors(chreven) ter presentie van s(ieu)[r]/
josephus van mol, ende laurentius van/
rossum als getuijgen sijnde die minute originele/
deser becleedt met behoorelijcken segel onder-/
teeckent cornelis van aerschot, g(uillielmus) f(ranciscus) van/
molle 1727 f. j. bollaert provisor/
nederwaerts stont depost heeft de onderges(chreven) ver-/
claert de bovenstaende acte t'approberen
//
consenterende ende verobligerende als/
inde selve ende was onderteeckent catha-/
rina van geertruijden beneffens mij not(ari)s ende/
was ondert(eecken)t p.m. vander haert not(ariu)s pub(licu)s/
1727/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent de voors(chreven) acte/
in alle e(nde) igewelcke haere poincten, consen-/
terende als inde selve, obl(igando) subm(ittendo) ac renun(tiando)/
in forma coram m(ijn)h(ee)[r] philips louis/
baron van schore e(nde) s(ieu)[r] cornelis de/
berges hac 5 aug(ustus) 1727/
Den voors(chreven) geconst(itueerd)[e] uuyt crachte e(nde) naervermogen/
als voor heeft den bovenstaende contracte not(ariae)l in/
alle sijne poincten alhier vernieuwt, herkent e(nde)/
gerealiseert eentsaementl(ijck) tot asseurantie der rente/
van vijfthien g(u)l(den)s sjaers, opgedraegen die goederen/
hier boven in sijne reg(eno)ten uytgedruckt geen leen/
wesende, expositi ipx impositus est d'h(ee)[r] van/
mol als rentmeester e(nde) tot behoeff van de/
fondatie zantvoort present alhier den pro(cureu)[r] durij/
ende inden naem der voors(chreven) fondatie accepte(rende)/
et reddidit terminis tamq(ua)m op den last der voors(chreven)/
rente van 15 g(u)l(den)s sjaers et satis et waras/
prout in contractu de voors(chreven) rentgelderen obl(igando)/
subm(ittendo) ac renunt(iando) in fo(rm)a coram m(ijn)h(ee)[r] philips/
louis baron van schore e(nde) s(ieu)[r] cornelis de/
berges hac 5 augusti 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer