SAL8325, Act: V°70.2-R°71.1 (41 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°70.2-R°71.1  
Act
Date: 1727-09-17
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-01 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des h(e)[re] meijers ende/
schepenen van loven naerbes(chreven) is gecompareert/
s(ieu)[r] jacobus van leeuw innegesetene borger/
deser stadt, den welcken om te comen tot het/
effect vanden diffinitieven vonnisse t'sijnen/
voordeele gewesen voor die heeren schepenen/
op den 30[e] aug(us)[ti] lestleden ten laste van/
s(ieu)[r] lambertus de bauterlé, mede tot vold(oening)[e]/
vande costen van procedure de welcke sullen/
comen getauxeert te worden, ende waerinne/
ditto bauterlé is gecondemneert, heeft voor/
cautie opgedraegen sijn just paert ende deel/
inde allen de goederen hem competere(nde) uuijtten/
hooffde van wijlen sijne moedere jo(ffrouw)[e] sibilla/
de haes hem bij haeren testamente achter-/
gelaeten [excepto sijn prerogatief hem bij den v(oorschreven) vonnisse aengewesen] expos(ito) impos(itus) est den voors(chreven) s(ieu)[r]/
de bauterlé om in cas het voors(chreven) vonnis inden
//
souv(erijn)[e] raede van brabant - mits die gein-/
terjecteerde reformatie - quaeme geretrac-/
teert te worden, bij den selven de bauterlé/
op het voors(chreven) paert te nemen sijn regres,/
voorders oft anderssints nijet, den voors(chreven)/
de bauterlé hier toe gedaeght door den/
dienaer jan vermijlen ut ret(ulit) coram s(ieu)[r] jan/
van arenberch ende s(ieu)[r] cornelis berses 17/
septemb(er) 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer