SAL8325, Act: V°99.1-V°100.1 (55 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°99.1-V°100.1  
Act
Date: 1727-10-25
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-23 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen/
den not(ari)s vander haert officiael der derde schrijffca-/
mere alhier uuyt crachte van de onwederoepel(ijcke)/
procuratie hem als thoonder vanden naervolge(nde)/
contracte not(ariae)l om den selven alhier te ver-/
nieuwen, herkennen e(nde) realiseren gegeven, waer/
van den teneur is volgende. Op heden 21 (octo)ber/
voor mij openbaer not(ari)s tot loven residere(nde) present/
die getuijgen naergen(oem)[t] compar(erende) jouff(rouw)[e] catharina/
mallenaers beggijntjen op den grooten beggijn-/
hove alhier als erffgenaem, beneffens den eerw(eerdige) heere/
josephus anthonius van hove pristere et(ce)t(er)[a] als execu-/
teur testamentair van wijlen jo(ffrouw)[e] elisabeth ber-/
sels jonge dochtere, volgens den testamente/
gepasseert gepasseert voor den not(ari)s mariot/
den 28 (septem)ber 1719, bekenden alsoo in dijer res-/
pective qualiteijten vercocht, gecedeert e(nde) ge-/
transporteert te hebben aen ende ten behoeve/
van de aultaeren vant' heijligh cruijs ende/
s(in)[te] anna inde kercke vant' voors(chreven) groodt beg-/
gijnhoff, present den eerw(eerdige) heere pastoir e(nde)/
jo(ffrouw)[en] hoffmeesterssen vanden selven hove dese/
onderteeckent hebbende ende accepterende/
tot behoeft als voor, eene rente van duijsent/
gul(den)s wisselgelt capitaels uuijt eene meerdere/
van twelf hondert gul(den)s wisselgelt, staende/
tot laste van s(ieu)[r] petrus coenegras inne-/
gesetene deser stadt als principael ende d'/
erffgen(aem) s(ieu)[r] jo(ann)es coels schepene e(nde) borgemees-/
ter als borge ende oock principael, bij beleyde/
geaffecteert op goederen gelegen binnen dese/
stadt loven volgens de vernieuwinge gepasseert/
voor h(e)[ren] meijer ende schepenen van loven den/
lesten (decem)ber 1712 in tertia ende den decreete daer
//
op gevolght den 2 januarii 1713 vallende jae-/
relijckx den 19 janu november, dat om e(nde) mits de/
somme van duijsent gul(den)s wisselgelt, die de voors(chreven) transpor(tan)te/
bekennen ontfangen te hebben, dienende dese daer over/
voor quittantie, mits d'welck verclaeren in qualitijt/
voors(chreven) tot de selve rente ende verloopen dijer geen recht/
actie nochte pretentie te hebben directel(ijck) nochte indi-/
rectelijck, surrogerende die voors(chreven) acceptanten tot behoeff/
als voor in hunne plaetse, stede, e(nde) gerechtigheden eodem/
iure sonder reserve, met gaurrantschap ider in quali-/
tijt als voor als naer recht. Constituerende onwederoe-/
pel(ijck) een ider thoonder deser ten eijnde van vernieu-/
winghe te geschieden soo voor den souv(erijnen) raede van/
brabant, die heeren meijer ende schepenen van loven/
als alo(mm)e elders, consenterende aldaer inde gewil-/
lighe condemnatie, parate e(nde) reele ex(ecuti)[e], mitsg(aede)rs/
in d'ontgoedenisse e(nde) goedenisse sonder dagement/
alles onder obligatie, submissie e(nde) renuntiatie als naer/
recht, gelovende et(ceter)[a]/
Depost hebben die voors(chreven) transportanten - om te voldoen/
aenden voors(chreven) testamente ende opgevolghde codicille/
onder des testatrice handtteecken de date 5/
meert 1727 - verclaert tot behoeff van eene/
jaerel(ijcxe) singende misse op den feestdagh vanden/
heijligen jacobus den meerderen gefondeert bij/
de voors(chreven) wijlen jo(ffrouw)[e] elisabeth bersels, overgegeven/
ende getransporteert te hebben aende kercke vanden/
voors(chreven) beggijnhove present de voors(chreven) acceptanten ende/
accepterende de voors(chreven) resterende twee hondert g(u)l(den)s/
wisselgelt uyt de voors(chreven) meerdere capitaele, consen-/
terende dijenvolgens als boven, ende met constitutie/
als voor. Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen loven ten/
daghe voors(chreven) ter presentie van jan e(nde) cornelis smeesters/
als getuyg(en), sijnde die minute originele deser becleet met/
behoorel(ijcken) segel ondert(eecken)t cathrin de meulijner, j(osephus) a(nthonius)/
van hove, g. de laure past(or) beg(ina)sii cath(arina) van tonger-/
loo a.m. salomon, m.a. keijaerts d.a./
peetes beneffens mij not(ari)s ende was ondert(eecken)t p./
m. vander haert not(ariu)s pub(licu)s 1727
//
Den voors(chreven) geconst(itueerd)[e] heeft uyt crachte als voor/
alhier vernieuwt herkent e(nde) gerealiseert den/
voors(chreven) contracte not(ariae)l in alle e(nde) igewelcke poinc-/
ten, eentsaementlijck met behoorel(ijcke) vertheijdenisse/
opgedraeghen die rente van twelf hondert/
gul(den)s wisselgelt capitaels tot laste staende van/
peeter coenegras ende d'erffgen(aemen) s(ieu)[r] jo(ann)es coels/
hier boven breeder vermelt, ende mits d'ordonnantie/
van rechte die transpor(tan)ten daer uyt ontgoyt e(nde) ont-/
erft sijnde soo is daer inne behoorel(ijck) gegoyt ende/
geerft den officiael gilbert, present ende accep-/
terende te weten [daervan] thien hondert gul(den)s wisselgelt/
tot behoeft van de aultaeren vant' h(eilig) cruijs/
ende s(in)[te] anna inde kercke vant' voors(chreven) beggijnhoff,/
ende de twee resterende hondert gul(den)s capitaels/
tot behoeft van eene jaerelijcxe singende misse/
op den feestdagh vanden h(eilige) jacobus den groote meer-/
deren, den voors(chreven) opdraegere per monitionem iure/
satis et waras obligando sub(mittendo) ac renunt(iando) in forma/
et prout in predicto contractu coram jo(nke)[r]/
petrus de herckenrode heere van roost et(ce)t(er)[a] ende s(ieu)[r]/
jan van arenbergh schepenen hac 25 (octo)ber 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer