SAL8326, Act: V°20.1-V°22.1 (14 of 202)
Search Act
previous | next
Act V°20.1-V°22.1  
Act
Date: 1728-08-06
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-12 by pieter-jan lahaye
Allen die gene die dese tegenwoordige/
letteren sullen sien oft hooren lesen saluijt wij/
jo(nke)[r] albert francois van winge jo(nke)[r]/
petrus de herckenrode h(e)[re] van roost (etceter)[a] heer/
[ende meester hiacinthus jacobus schouten e(nde)] jo(ann)es van arenbergh e(nde) allen schepenen/
deser stadt loven, doen cont met kennisse/
der waerheijt, dat alsoo hendrick meijnaerts/
e(nde) anna verret gehuijsschen e(nde) innegesetene/
van geelrode, beneffens geeraert e(nde) anthoen/
meijnaerts [drije] gebroeders bij schepene brieven/
deser stadt de date 11 meert 1724 in/
3[a] verbonden staen in eene rente van/
twintigh g(u)l(den)s wisselgelt sjaers den penninck/
xx[tigh] aen de fondatie van s(in)[te] mertens ge-/
sticht op den ouden beggijnhove alhier, de/
welcke om te hebben asseurantie e(nde) jaere-/
lijcxe bet(aeling)[e] der selver rente naer vermogen/
der voors(chreven) schepene brieven, hadde vers(och)[t] e(nde)/
geobtineert opene brieven van mainmise/
in date 11 meert vanden voors(chreven) jaere 1724 ad-/
dresserende aenden iersten deser stadts boden/
ingevolghe vande welcke den gesworen bode/
vanden plas in sijne als in ons genaed(ig)[e] heer/
e(nde) deser stadts handen inden naem vande/
voors(chreven) fondatie hadde genomen die goederen/
der voors(chreven) rentgelderen signantel(ijck) huijs, hoff,/
schuere e(nde) stallingen gestaen e(nde) gelegen binnen/
den gehuchte van geelrode reg(eno)ten jan/
reijniers west, adriaen cauwenbergh/
suijt, jan wijberechts oist andries/
cauwman
//
[2] Item een daghmael hoijwassch gen(oem)[t] den/
schaffelbergh gelegen onder wesemael reg(eno)te/
d'erffge(naemen) guilliam van thienen oist e(nde) west/
jan smets zuijt, den h(eilige) geest van wese-/
mael noort./
[3] Item vijff vierendeelen hoijwassch int'/
dunbergen broeck gelegen onder holsbeeck/
reg(eno)te d'(hee)r liser suijd, de kercke van/
wesemael noort./
[4] Item vijf vierendeelen bossch gelegen/
onder nauwrode gen(oem)[t] de herenten/
reg(eno)te den s(ecreta)[ris] moeckenborgh west, de/
duijtstraet zuijd, s(in)[t] jobs wegh noort/
Tot alle welcke voors(chreven) goederen de voors(chreven)/
rentheffers ten fine als boven behoorel(ijck)/
geleijt sijnde geweest door deser stadts/
bode achtervolgens desselffs relaes op die/
voors(chreven) brieven van mainmise geendorseert/
waere dijenvolgens ten rolle geconcludeert/
prout in litteris, alswanneer de selve oock/
sijn gedecreteert geworden e(nde) verclaert/
ex(ecutoriae)[l] den 15 ditto, welcken aengemerckt ver-/
mits die rentgelders in faulte bleven van te/
betaelen de voors(chreven) rente verschenen voor/
diversche jaeren, mitsg(aede)rs van te quijten twee/
rentjens aen het capittel van aerschot waer/
van breeder inde voors(chreven) acte van rentbe-/
kentenisse, soo sijn die voors(chreven) rentgelders
//
gedaeght geworden bij brieven deser stadts geex(primeer)t/
door den [voors(chreven)] bode van(den) plas om anderwerf die voors(chreven)/
mainmise te comen sien decreteren e(nde) verclaeren/
ex(ecutoriae)l ut ret(uli)t e(nde) mits der selve non comparitie/
nochte oppositie, soo is de voors(chreven) mainmise op den/
19 junii 1728 anderwerf gedecreteert e(nde) ver-/
claert ex(ecutoriae)[l] welck alsoo gedaen sijnde, is ge-/
procedeert geworden tot vercoopinge der/
voors(chreven) goederen naer voorgaende affixie der/
billjetten binnen geelrode, nauwrode, wesemael/
e(nde) holsbeeck, waer over gehouden sijn twee/
sitdagen e(nde) eenen derden van gratie [van 14 tot 14 dagen] binnen geelrode/
ten huijse e(nde) herberge van jan wijberechts/
sijnde den lesten daer van gehouden den 21/
julii 1728 alswanneer het voors(chreven) daghmael/
onder wesemael, e(nde) die vijff vierendee-/
len onder nauwrode bij uuijtganck der/
brandende keirsse sijn gebleven als lesten/
verdierder aenden eerw(eerdige) heere leonardus/
josephus striethagen canonick der colle-/
giale kercke van s(in)[te] peeters alhier,/
president vant'collegie die drije tongen/
(etceter)[a] voor hem oft den genen bij hem te/
nomineren om e(nde) voor de somme/
van vierentsestigh g(u)l(den)s wisselgelt, achter/
volgens die conditien gehouden door den/
off(iciae)l p.m.vanderhaert alhier in origi-/
nali gesien e(nde) gebleken, sijnde alvolgens/
de voors(chreven) rentgelders door den voors(chreven) bode/
van(den) plas gedaeght als mede den voors(chreven) cooper/
ut ret(uli)t, om over die gedaene vercoo-
//
pinge te comen sien interponeren den decre-/
te van goed(eniss)[e] oft anderssints daer tegens/
te doen prout consilii, e(nde) mits der ged(aeghd)[e] non/
oppositie, procedere(nde) alsoo tot de interpo-/
sitie van(den) decrete e(nde) goed(eniss)[e], doen cont e(nde) te/
weten dat bij ons schepenen voorgen(oem)[t] wel/
e(nde) int'lange oversien sijnde die voors(chreven)/
schepene brieven, mainmise, decreet, condi-/
tien van vercoopinge e(nde) anderwerf/
decreet met allent'gene daer uuijt e(nde) naer/
is gevolght, hebben wij schepenen voors(chreven)/
ter maenisse des h(e)[re] meijers deser stadt/
daer over staende van wegens den/
keijser e(nde) coninck als hertoge van b(ra)bant/
van sijn recht van naderschap/
renuntierende bij onsen vonnisse ge-/
authoriseert e(nde) authoriseren bij desen die/
gedaene vercoopinge met allent gene/
daer uuijt e(nde) naer is gevolght, e(nde) die/
voorgenoemde ged(aeghd)[e] e(nde) alle andere tot de/
vercochte goederen eenigh recht ofte/
actie pretenderende ter paijen van/
desen stadthuijse voortsgeroepen sijnde/
e(nde) dat niemant en waere gecomp(areer)t/
dijenvolgens deffault e(nde) contumacie gevende,/
e(nde) voort prouffijt van dijen hen van/
alsulcken recht, actie e(nde) gerechtigheden/
als sij tot de geex(primeer)d[e] goederen/
souden hebben, verstekende, hebben wij/
schepenen voors(chreven) die selve goederen/
twee parceelen onder nauwrode e(nde)/
wesemael aengewesen e(nde) aenwijsen
//
bij desen den voors(chreven) eerw(eerdige) h(e)[re] striethagen/
die daer inne voor coopers heeft genomi-/
neert s(ieu)[r] hieronimus de zangere e(nde) jo(ffrouw)[e]/
joanna martina striethagen gehuijsschen volgens/
acte staende in pede vande voors(chreven) origi-/
nele conditie de date huius welcken/
aengemerckt sijn de selve [voors(chreven)] genomineerde/
gehuij coopers daerinne behoorel(ijck) gegoijt/
e(nde) geerft ofte huns actie hebbende, pre-/
sent alhier den off(iciae)[l] gilbert e(nde) t'hennen/
behoeve accepterende, achtervolgens/
de voors(chreven) conditien, die alhier wort/
gehouden voors(chreven) geinsereert, actum 6/
augusti 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer