SAL8327, Act: R°75.2-R°77.2 (47 of 198)
Search Act
previous | next
Act R°75.2-R°77.2  
Act
Date: 1729-09-22
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-03 by pieter-jan lahaye
In tegenwordigheijt der heeren meijer ende/
schepenen van loven naerbeschreven gestaen/
den officiael lanckmans uuijt crachte ende/
naer vermoghen van de onwederroepelijcke/
procuratie hem als thoonder van sekeren/
contracte notariael om den selven alhier/
te vernieuwen ende herkennen gegheven,/
waer van den teneur is volghende van/
woordt tot woorde: Op heden desen 22[e] (septem)bris 1729/
voor mij not(ari)s bij den souverijnen raede van
//
brabant geadmitteert tot loven residerende/
present die getuijghen naergenoempt, com-/
pareerde s(ieu)[r] jacobus piot ende jouff(rouw)[e] maria/
theresia crols gehuijsschen ende ingesetenen/
deser stadt loven, dewelcke tot naerdere asseu-/
rantie van eene resterende capitaele somme/
van vier duijsent guldens wisselgelt uuijt/
meerdere somme van vijff duijsent vijff/
hondert guldens wisselgelt bekent door/
s(ieu)[r] nicolaus van langhendonck e(nde) jouff(rouw)[e]/
anna maria corput gehuijsschen ten/
behoeve van den eerw(eerdige) heere cornelius fran-/
ciscus malvin prister (etceter)[a] ende pastoir der/
parochiale kercke van onse lieve vrouwe/
van mons serat binnen brussel specialijck/
beset op seker huijs e(nde) brauwerije genoempt/
tervueren geleghen alhier inde steenstraete,/
mitsgaeders op sekere twee andere/
huijssen geleghen alhier aen den doeijllage, volgens/
beleijde gepasseert alhier voor heeren meijer/
e(nde) schepenen in date xviii[e] julii 1726 in 1[a]/
van welcke capitaele somme van/
vijff duijsent vijff hondert guldens wisselgelt/
de voors(chreven) comparanten aen den voorseijden/
heere malvin - als coopers bij evictie/
der voors(chreven) brouwerije tervueren - opden/
thiensten deser hebben gequeten vijffthien hondert/
guldens wissel gelt, dus dat vant capitael/
maer en is resterende vier duijsent guldens/
wissel gelt volghens manuale quittantie/
daer van sijnde, voor welcke resterende/
capitaele somme sij comparanten beloven/
te betaelen den interest aen den voors(chreven) heere/
malvin t'sijnen huijse binnen brussel a rate/
van vier guldens courant par cent/
ende alsoo hondert sestigh gul(den)s sjaers, inganck
//
genomen hebbende t'hunnen laste van op/
den xviii[e] julii lestleden waer van de betaelinghe/
sal moeten geschieden van halffven tot halffven/
jaere, wel verstaende dat sij comparanten/
sullen gestaen voor het eerste halff jaer/
mits betaelende vier maenden interest/
door dijen dat daer van twee maenden/
sijn betaelt bij avance, gelovende sij/
comparanten deselve betaelinghe alsoo/
te continueren tot d'effective affquijtinge/
toe der voors(chreven) resterende vier duijsent/
guldens, dewelcke sal moghen geschieden/
met duijsent guldens smaels mits opsegginge/
van drije maenden te vorens e(nde) met volle/
rente a rate van t capitael te quijten/
ende dat tot decharge van s(ieu)[r] nicolaus/
van langhendonck e(nde) sijne voors(chreven) huijsvrouwe,/
verbindende sij comparanten daer voor/
hunne persoonen e(nde) goederen present e(nde) toecomende/
ende naementlijck de voors(chreven) brauwerije/
tervueren door hun bij evictie alhier ver-/
creghen voor meijer e(nde) schepenen teghens den/
procureur fisco als evincent in date xx[en] deser/
in 3[a] mitsgaeders voor naerderen onderpandt/
verobligeren alnoch sekeren hunnen woonhuijse/
genoempt den rijgel gestaen e(nde) geleghen/
alhier binnen loven opde seven hoecken/
regenoten de straete in twee seijden, de gulde/
poorte ter iii e(nde) iiii[e] sijden vrije e(nde) onbelast/
behoudelijck met eenen chijns van vijff stuij(ver)s/
sjaers aent capittel van s(in)[t] peeters sonder/
meer bij hun vercreghen teghens h(ee)[r] e(nde) m(eeste)r/
maximilianus claudius moonen volghens/
goedenisse de date 18[e] (decem)bris 1722 alhier in 2[da]/
daer voor garrandt belovende in forma/
consenterende alvolghens in affectatie bij beleijde/
decreet e(nde) herdecreet der heeren schepenen van loven/
daer over te verwerffven ten coste der comparanten,
//
ende alhier mede comparerende s(ieu)[r] joannes/
baptista crols ingesetenen brauwer deser stadt/
denwelcken naer vermoghen vande onweder-/
roepelijcke procuratie op hem verleden/
door den voors(chreven) eerw(eerdige) heere cornelius fran-/
ciscus malvin op den xix[e] deser gepasseert/
binnen brussel voor den notaris m(eeste)r niclaes/
jan joseph tollenaers e(nde) sekere getuijghen, den/
welcken mits desen verclaert t'gene voors(chreven)/
ten behoeve vanden voors(chreven) heere malvin/
t'accepterende, mitsgaeders verclaert hij/
lesten comparant mits desen volcomentlijck/
te ontslaen ende ontlasten de voors(chreven) twee/
huijsen d'eene genoempt den chijnspenninck/
ende d'ander het schipken respective geleghen/
alhier doeijlaege voor desen bij den voors(chreven) h(ee)[r]/
van langhendonck cum sua geaffecteert/
tot asseurantie van de meergeseijde capitaele/
somme van vijff duijsent vijff hondert gul(den)s/
wisselgelt, consenterende alvolghens dat die/
ontlastinge sal worden geannoteert soo/
ten registre der heeren schepenen als wijckboecken/
deser stadt, d'welck eensgelijcx bij den voors(chreven)/
s(ieu)[r] van langhendonck wort geaccepteert/
ten effecte van allen t'gene voors(chreven) is Con-/
stitueren sij respective comparanten hinc inde/
onwederroepelijcke een ieder thoonder deser/
ofte copije authenticq om te compareren/
voor den souverijnen raede van brabant/
heeren meijer ende schepenen van loven/
e(nde) alomme elders om den inhoude deser/
aldaer te vernieuwen, ende herkennen/
ende in cas van gebreck te consenteren/
inde voluntaire condemnatie parate/
ende reele executie, ende naementlijck/
de voors(chreven) eerste comparanten in affectatie
//
der voors(chreven) resterende rente bij beleijde als voor/
sonder eenigh voorgaende dagement, Aldus/
gedaen e(nde) gepasseert binnen loven ten dage maendt/
e(nde) jaere voors(chreven) ter presentie van m(eeste)r niclaes/
jan joseph thollenaers eensgelijcx not(ari)s, ende/
henricus mico als getuijghen tot desen aensocht,/
d'originele minute deser - becleet met behoo-/
relijcken segel - is onderteeckent jacobus/
piot, marie theresia crols, joannes/
crols, niclaes van langhendonck, m(eester) j(an) j(oseph) tolle-/
naers, ende hendrick mico, et a me notario/
quod attestor signatum gasp(ar) l'archier not(ariu)s/
reg(is) et ap(osto)licus 1729/
Den voors(chreven) geconstitueerden uuijt crachte ende/
naer vermoghen als voor heeft den bovenstaenden/
contracte notariael in alle ende iegewelcke/
sijne poincten clausulen e(nde) articulen alhier/
vernieuwt ende herkent, consenterende/
voorts als inden selven oblig(ando) submitt(endo) ac/
renuntiando in forma et prout in prædicto/
contractu coram jo(nke)[r] wilhelmus van bemmel/
ende s(ieu)[r] cornelis berges scab(inis) hac 22 (septem)bris/
1729/
Welckenvolghens den heere meijer deser stadt/
nomine officii (etceter)[a] heeft geleijt den not(ari)s ende/
officiael larchier inden naem van den eerw(eerdige)/
heere cornelius franciscus malvin prister (etceter)[a]/
tot alle e(nde) iegewelcke goederen der voors(chreven) verobli-/
geerde naementlijck tot den huijse ende/
brauwerije genoempt tervueren gestaen e(nde) geleghen/
alhier inde steenstraete, mitsgaeders tot/
sekeren huijse e(nde) erffve genoempt den reijgel gestaen/
e(nde) geleghen binnen dese stadt opde seven hoecken/
tusschen hunne regenoten ten contracte naerder/
gedesigneert om te comen tot asseurantie eender/
rente van vier duijsent guldens capitaels/
wissel gelt e(nde) croisen dijer a rate vanden penn(inck) xxv/
Estque in instantie adductio facta ad prædictas/
domos idque monente et ducente prætore/
coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer