SAL8327, Act: R°86.1-V°86.1 (52 of 198)
Search Act
previous | next
Act R°86.1-V°86.1  
Act
Date: 1729-09-24
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-07 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren lieu(tena)n[t]/
meijers ende schepenen van loven naerbes(chreven)/
gestaen den officiael lanckmans uijt crachte/
van onwederroepelijcke procuratie, gein-/
sereert in sekere publiecke conditien/
van vercoop gehouden bij den not(ari)s ant(onius)/
fisco ende sekere getuijghen wae ter instantie/
van s(ieu)[r] joannes walterus van hinnisdael,/
midtsgaeders naer vermoghen der procuratie/
geinsereert in de quittantie van voldoeninghe/
der coop somme staende onder de copije auth(entiqu)[e]/
der voors(chreven) conditien, heeft opgedraeghen/
met behoorelijcke verthijdenisse een halff/
boinder landts der juste maete onbegrepen/
gelegen onder de jurisdictie van bierbeeck/
op het meireveldt rege(noten) den voedtwegh van/
bierbeeck naer haesrode ter i[e] martinus thielens/
ter ii[e] die erffge(naemen) ofte representanten van/
wijlen niclaes vanderveiren ter iii[e], e(nde) die/
erffge(naemen) ofte rep(resenta)nten mijn heer herthals ter/
vierdere sijden, soo ende gelijck het selve halff/
boinder met den uijtganck vande brandende/
keersse gebleven is aen michiel brissaerts, den/
welcken ten selven tijde heeft verclaert den/
selven coop gedaen te hebben ten behoeve/
van jan meulemans [e(nde) margareta debadts] den selven geaccepteert/
hebbende om ende voor de somme van twee/
hondert sessentachentigh guldens wisselgeldt/
daerinne begrepen het stuijvergeldt, stomme/
hooghen ende vijffentwintigh andere/
hooghen alles volghens de voors(chreven) conditien/
die alhier worden gehouden voor gerepeteert/
ende geinsereert, ende den voors(chreven) opdraegere/
inden naeme vanden voors(chreven) vercoopere, midts/
d'ordonnantie van rechten uijt het selve/
halff boinder ontgoeijt ende onterft sijnde/
soo sijn ter manisse des voors(chreven) heere lieu(tena)n[t]/
meijers ende wijsdomme der naerbes(chreven) heeren
//
schepenen daerinne behoorelijck met alle/
solemniteijten van rechte daer toe gerequi-/
reert, geerft ende gegoeijt, den voors(chreven)/
jan meulemans ende margareta debadts/
present alhier den not(ari)s ant(onius) fisco voor de/
selve accepterende per monitionem, iure/
et satis et waras op alle ende iegewelcke/
poincten clausulen, ende bespreckselen/
pro ut inde voors(chreven) conditien, den voors(chreven)/
opdraegere obligando, submittendo ac re-/
nuntiando pro ut in communi forma coram/
jo(nke)[r] wilhelmus van bemmel, ende s(ieu)[r] cornelis/
berses schepenen 24 september 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer