SAL8327, Act: V°62.2-V°64.1 (40 of 198)
Search Act
previous | next
Act V°62.2-V°64.1  
Act
Date: 1729-09-07
LanguageNederlands

Transcription

2022-10-28 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des h(e)[re] meijers e(nde) schepenen/
van loven naergen(oem)[t] gestaen den off(iciae)[l] e(nde) not(ari)s/
vanderhaert uijt crachte vande onwederoe-/
pelijcke procuratie hem als thoonder/
van(den) naervolge(nde) contracte not(ariae)l, om den selven/
alhier te vernieuwen, herkennen e(nde) realiseren/
gegeven waer van(den) teneur is volge(nde). Compare-/
rende op heden den 27 junii 1729 binnen de/
vrijheijt van tervueren voor mij als openbaer/
not(ari)s bij den souvereijnen rade van brabant/
geadmitteert tot overijssche residerende e(nde)/
inde presentie van(de) getuijghen naergen(oem)[t] elisabeth/
berlin wed(uw)[e] jan de coster alsnu getrouwt/
met geerart scheijs, de welcke heeft verclaert/
vercocht, gecedeert e(nde) getransporteert te hebben/
soo sij doet mits desen aen e(nde) ten behoeve/
van jacques loth e(nde) barbara de wit/
sijne huijsvr(ouw)e bijde alhier present e(nde) hetgene/
naerbes(chreven) soo voor hun als hunne representan-/
ten accepterende te weten secker vierde/
paert in een huijs gelegen binnen de voors(chreven)
//
vrijheijt van tervueren reg(eno)ten ter eenre/
sheerenstraete, ingel de wandeler ter ii[e]/
wijnandus denu ter iii e(nde) de vr(ouw)e baronnesse/
van meerbeeck ter iiii sijden, actuelijck bijden/
voors(chreven) jacques loth met sijne huijsvr(ouw)e be-/
woont wordende, welck voormelt vierde paert/
den selven loth in tochte was besittende, ende/
de drije andere paerten in eijgendom, voor-/
sulcx dat bij middel van desen tegenwoordigen/
transporte van het meergeseijt resterende/
vierde paert den voors(chreven) jacques loth met/
sijne [voornoemde] huijsvr(ouw)e den eijgendom van het voorge-/
melt geheel huijs is competerende, op den/
last daer op geaffecteert sijnde, bedragende/
acht hondert vijftigh g(u)l(den)s wiselgelt boven de cheijn-/
sen, welck voors(chreven) transport de eerste com-/
paranten elisabeth berlin wed(uw)[e] wijlen/
jan de coster is doende op macht e(nde) inge-/
volge van seeker octroij bij haer inden souvereijnen/
rade van b(ra)bant geimpetreert den 20 deser maent/
junii 1729 gepar(afeer)t vhg v(.)[t?] ondert(eecken)t j.b.pau-/
wens e(nde) gesegelt met sijne ma(jestij)ts grooten/
segele gedruckt in rooden wassche op enckelen/
steerte daer aen uuijthangende alhier origi-/
nalijck gesien e(nde) voorgelesen weshalvens/
den inhaut dijer gehouden wort voor gein-/
sereert, e(nde) dat inden naem van arnoldus/
franciscus e(nde) jo(ann)es bapt(ist)[a] de coster haere/
twee minderjarige kinderen behouden van/
wijlen haren eersten man jan de coster,/
mits e(nde) op conditie dat den meergenoemden/
jacques loth beneffens sijne voors(chreven) huijsvr(ouw)e/
barbara de wit ten behoeve der voors(chreven)/
kinderen bekennen eene rente van twee
//
hondert g(u)l(den)s wisselgelt, de welcke de voors(chreven)/
twee comp(aran)ten alhier present op dijen voet hebben/
geaccepteert e(nde) voor den eijgendom aen hun/
van het meergemelt vierde paert inden ge-/
seijden huijse opde maniere e(nde) uijt crachte/
als boven getransporteert, hebben sij bekent/
soo e(nde) gelijck sij bekennen bij desen te gelden/
e(nde) te betaelen ten behoeve van arnoldus/
franciscus e(nde) jo(ann)es bap(tis)ta de coster eene/
capitaele somme van twee hondert gul(den)s/
wisselgelt e(nde) daer voren ten behoeve der selver/
jarelijcx te betaelen acht g(u)l(den)s courant, welc-/
ke voors(chreven) rente cours e(nde) inganck sal beginnen/
te nemen op heden dathe deser e(nde) vervol-/
gens het eerste jaer van betaelinghe/
vallen e(nde) verscheijnen sal den 27 junii vanden/
toecomende jaere 1730 niettegenstaende/
de tochte die hij tweede comp(aran)t aen het/
voorgemelt vierde paert inden geseijden/
huijse is hebbende, de welcke mits desen/
comt te cesseren voor e(nde) tot asseurantie/
van welcke voors(chreven) capitaele rente - de/
welcke sal mogen gequeten worden met gelijcke/
somme van twee hondert g(u)l(den)s wisselgelt -/
e(nde) intresten dijer te verscheijnen den vo meerge-/
nomden jacques loth beneffens sijne voors(chreven)/
huijsvr(ouw)e tweede comparanten ten desen/
verbindende e(nde) verobligerende hunne resp(ectiv)[e]/
persoonen e(nde) goederen present e(nde) toecomende/
e(nde) speciaelijck den voors(chreven) geheelen huijse soo e(nde)/
gel(ijck) het selve bij hun bewoont wordende/
hier voren in sijne reg(eno)te breeder is uijtgedruckt/
Constituere(nde) sij tweede comp(aran)te tot meerdere
//
[vij] vastigheijt van t'gene voors(chreven) alle thoonders/
deser omte compareren voor wethouderen/
van vueren, loven e(nde) alo(mm)e elders ten/
eijnde aldaer den meergenoemden arnoldus/
franciscus e(nde) jo(ann)es bap(tis)[ta] de coster inde/
voorgenoemde rente opden selven huijse be-/
hoorelijck te goeden, vestigen e(nde) erffven/
constituere(nde) voorts de voormelde elisabeth/
berlin eerste comp(aran)te ten desen insgelijcx/
inden naem van haere voors(chreven) twee kinde-/
ren uuijt crachte e(nde) naer vermogen van(de)/
speciale macht aen haer bij het voormelt/
octroij gegeven e(nde) verleent [vacat] e(nde) alle/
thoonders deser ofte copije authentiecq om/
te compareren voor hoff e(nde) h(ee)[r] competent e(nde)/
aldaer den voors(chreven) jacques loth e(nde) beneffens/
sijne huijsvr(ouw)e barbara de wit cooper e(nde)/
acceptanten int'voormelt resterende vier-/
de paert van(den) meergeseijden huijse met/
alle gewoonel(ijcke) e(nde) gerequireerde solem-/
niteijten behoorelijck te goeden vestigen/
e(nde) erffven op den last nochtans boven de/
anterieure lasten vande voorgenoemde/
capitale rente van twee hondert g(u)l(den)s/
wisselgelt ten behoeve haerder eerste com-/
paranten voors(chreven) twee minderjaerige/
kinderen hier boven int'lange gespe-/
cificeert, Aldus gedaen e(nde) gepass(eer)[t] binnen/
sijne maj(estij)ts vrijheijt van vuren dato et/
anno ut supra ter presentie van d heer/
jo(ann)is francois beaufort e(nde) van m(eeste)[r]/
lambertus franciscus luca procureur
//
postulerende voor sijne maj(estij)ts souv(erijnen) raede/
van brabant als gelooffweerdige getuijgen/
hier toe aensocht e(nde) gebeden e(nde) is d'origi-/
nele deser geschreven op segel in forma/
bij die resp(ectiv)[e] comp(aran)te e(nde) getuijgen beneffens/
mij not(ari)s ondert(eecken)t onderstont quod attestor/
signat(u)m j.m.van(de)velde not(ariu)s/
Den voors(chreven) geconstitueerden uuijt crachte e(nde)/
naer vermogen als voor heeft den bovenstaenden/
contracte not(ariae)l in alle e(nde) igewelcke sijne/
poincten e(nde) ar(ticu)len, alhier vernieuwt, herkent/
e(nde) gerealiseert eentsaementlijck met behoo-/
relijcke vertheijdenisse opgedraegen het vierde/
paert in het huijs appendentien e(nde) dependen-/
tien van dijen gelegen onder die vrijheijt/
van tervueren hierboven naerder gedesig-/
neert, e(nde) mits d'ordonnantie van rechte/
den opdragere daeruijt ontgoijt e(nde) onterft sijnde/
soo sijn daerinne behoorelijck gegoijt/
e(nde) geerft jacques loth e(nde) barbara/
de wit gehuijsschen present den off(iciae)l gilbert/
e(nde) t'hunnen behoeve oft actie hebbende accep-/
te(rende) op den last van eene capitaele/
rente van twee hondert gul(den)s wisselgelt/
ten behoeve van arnoldus franciscus e(nde)/
jo(ann)es baptista de coster, jaerelijcx te/
betaelen prout latius in dicto procuratorio,/
tot asseurantie e(nde) jaerel(ijcksche) bet(aeling)[e] van welcke/
rente andermael opdragende het voors(chreven)/
heel huijs hier boven vermelt exposi(to) imp(ositu)s/
sunt die est den voors(chreven) opdragere inden naem/
der voors(chreven) renthefferssen, e(nde) reddidit terminis/
tamq(ua)m opden last der voors(chreven) rente van/
200 g(u)l(den)s capitaes [de rentgelderen] obl(igando) sub(mittendo) ac ren(untiando) in fo(rm)a/
coram jo(nke)[r] petrus de herckenrode h(e)[re] van/
roest et s(ieu)[r] cornelis de berses hac 7[e]/
(septem)ber 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer