SAL8327, Act: V°69.2-R°70.1 (43 of 198)
Search Act
previous | next
Act V°69.2-R°70.1  
Act
Date: 1729-09-14
LanguageNederlands

Transcription

2022-10-29 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren lieu(tena)nt meijers/
e(nde) schepenen van loven naerbes(chreven) gestaen den/
officiael lanckmans uijt crachte vande onweder-/
roepelijcke procuratie geinsereert in sekere publiecke/
conditien van vercoop gehouden door den not(ari)s ant(onius)/
fisco e(nde) sekere getuijghen, midtsgaeders in sekere/
quittantie van voldoeninghe staende in pede der copije/
auth(entiqu)[e] vande voors(chreven) conditien heeft opgedraeghen/
met behoorelijcke verthijdenisse seker daghmael/
landts gelegen onder bierbeeck op het dijckveldt/
rege(noten) jo(nke)[r] schot in twee sijden, hendrick brissaerts/
ter iii e(nde) mijn heer vanderpiet ter iiii sijden soo ende/
gelijck het voors(chreven) daghmael landts met den uijtganck/
vande brandende keersse gebleven is aen sebastiaen
//
crab, den welcken verclaert heeft den voors(chreven) coop/
te hebben gedaen ende innegekocht voor peeter/
e(nde) anna drapier, volgens acte van nominatie staende/
in pede vande voorgemelde quittantie, tselve/
aldaer geaccepteert hebbende, ende dat om ende/
midts de somme van tweehondert elff guldens/
wisselgeldt daerinne begrepen vijfthien gul(den)s voor/
het stuijvergeldt, sesthien guldens voor acht stomme/
hooghen, ende dertigh guldens voor de dertigh/
andere hooghen, alles in conformiteijt vande/
voors(chreven) conditien die alhier worden gehouden voor/
geinserereert ende gerepeteert, ende midts d'or-/
donnantie van rechten, den voors(chreven) geconst(itueerd)[e] voor/
en(de) inden naeme vande vercooperen daer uijt ontgoeijt/
e(nde) onterft sijnde, soo sijn ter manisse des voors(chreven)/
heere lieutenant meijers in het voors(chreven) daghmael/
landts behoorelijck gegoeijt e(nde) geerft den voors(chreven)/
peeter e(nde) anna drappier ter wijsdomme der/
heeren schepenen hieronder beschreven present/
alhier den not(ari)s fisco voor de selve acceptere(nde)/
per monitionem iure et satis et waras op alle/
e(nde) iegewelcke, poincten, clausulen bespreckselen/
ende lasten inde voorgemelde conditien naerder/
uijtgedruckt, den voors(chreven) vercooperen obligando/
submittendo, ac renuntiando pro ut in forma/
coram jo(nke)[r] wilhelmus van bemmel, e(nde) s(ieu)[r] cornelis/
berses schepenen desen 14 septembris 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer