SAL7326, Act: R°282.1-R°283.1 (174 of 264)
Search Act
previous | next
Act R°282.1-R°283.1  
Act
Date: 1432-03-10

Transcription

2019-03-23 by eugenia knops
Cond zij allen lieden dat willem hubrechts van cortbeke ov(er)loe es come(n) in jeg(enwoirdicheit)/
der scepen(en) van loven(en) ende heeft genomen en(de) bekent dat hij genomen heeft van/
everarde van grymde woenen(de) te loven(en) inde dorpstrate thoff des selfs everarts/
ghelegen te daelhem inde prochie van cortbeke ov(er)loe met den wynne(n)den landen/
beemden ende eeuselen den selven hove toebehoe(re)nde te houden te hebben en(de)/
te wynne(n) van halfmerte naestco d naestcomen(de) ov(er) een jaer d(aer) nae volgende/
eene(n) t(er)mijn van sess jae(re)n lang deen nae dander d(aer) nae staphans volgende/
elx jairs dae(re)n bynne(n) om de helcht van allen den coerne en(de) vruchten/
opte voirs(creven) goede jairlix wassende op also dat de voirs(creven) wynne toeghste/
tvoirs(creven) coe(re)n tijtverdichlic sal doen afdoen en(de) inden vairt leve(re)n en(de) alst/
opgebonden en(de) op tvelt gedeylt is dan sal de voirs(creven) wynne des voirs(creven) everarts/
helcht ter stont inde schue(r) vue(re)n op also dat de voirs(creven) wynne ov(er) ander voed(er)/
sijn coe(re)n laden en(de) inne sal moghen vue(re)n It(em) sal hebben de voirs(creven) wynne/
jairlix den beemt ende den bogaert den selven hove toebehoe(re)nde om/
acht arnhemsche gul(den) goet en(de) gheeve of de weerde daer af in ande(re)n/
goeden gelde te sinte m(er)tens misse inden wynt(er) te betale(n) jairlix den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) selen de voirs(creven) everart en(de) wynne/
doeft inden voirs(creven) bogart wassende half ende half deylen en(de) de voirs(creven)/
wynne sal die ter eerden leve(re)n op sijnen cost ende de helcht des voirs(creven)/
everarts den selven everarde tot sijnen huys te loven(en) bringhen/
Met vorw(er)den w(ar)t dat de voirs(creven) everart yet van sijnder helcht/
op den voirs(creven) bogart wassende vercochte d(aer) en sal de voirs(creven) wynne/
gheene(n) last noch co(m)mer mede hebben van lesen noch van vue(re)n/
It(em) sal de voirs(creven) everart sijn coe(re)n doen dersschen en(de) de wynne sal den/
dersche(r) den mo(n)tcost gheve(n) en(de) de voirs(creven) everart de dachue(re)n betalen/
en(de) tstroe en(de) caf sal den voirs(creven) wynne int voirs(creven) hof blijven Ende is/
vorw(er)de dat de voirs(creven) everart den voirs(creven) wynne gheven sal voe(r) den/
montcost die hij den dorsche(r) ghe doen sal van elken iiii dagen een/
molevat rox It(em) is vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne den voirs(creven) everarde/
alst coe(re)n gederschen is sijn coe(re)n op sijne(n) cost te loven(en) leve(re)n sal/
wairt oec also dat de wynne hie(re)n bynne(n) op de voirs(creven) goede crocken/
zaeyde die sal de wynne gheheel hebben en(de) de voirs(creven) everart sal voe(r)/
sijn helcht hebben alsoe vele lants h besaeyt met evene(n) als de/
voirs(creven) wynne met crocken bezaeyt sal hebben It(em) sal de voirs(creven) wynne/
jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde leve(re)n xxv ma(n)delen walme(re)
//
om de huysinge int voirs(creven) hof mede te houden ende dacroeden ende/
theen op dwerc leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) wynne den wercliede(n) den mo(n)tcost/
gheven also verre als hij de voirs(creven) xxv ma(n)delen walme(re) verdect en(de)/
verplect en(de) niet voirde(r) It(em) is vorw(er)de w(ar)t dat de voirs(creven) wynne of sijn/
beesten e(n)nige gate maecten of wande braken int voirscr(even) hof dat/
hij dat sal doen maken op sijnen cost It(em) f is vorw(er)de dat de voirs(creven)/
wynne alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde halen sal op sijnen cost drie/
dusent staken soe waer dat de voirs(creven) everart die coepen sal bynne(n)/
eenre milen van daer en(de) die den voirs(creven) everarde leve(re)n op den swane(n)berg(h)/
op des selfs everarts wijngart It(em) sal de voirs(creven) wynne alle jae(re) den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde den voirs(creven) everarde te wijntide sijne(n) wijn van/
swane(n)berghe tot sijnen huys te loven(en) vue(re)n It(em) sal de voirs(creven) wynne/
den voirs(creven) everarde alle jae(re)n hie(re)n bynne(n) ii daghe corweyden Item/
oft de voirs(creven) everart op sijn goede voirs(creven) e(n)nich hout dede maken dat/
heeft geloeft de voirs(creven) wynne te leve(re)n tot des voirs(creven) everarts huys/
te loven(en) Ende w(ar)t also dat daer e(n)nich hout verdroeghde van willegen/
van popele(re)n of van luycboemen dat sal de wynne moghe(n) afhouwe(n)/
en(de) voe(r) elken verdroeghden boem twee levende pote setten vanden selve(n)/
arde It(em) sal de voirs(creven) wynne op tvoirscr(even) hof houden den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde lxxv scape It(em) waert also dat den voirs(creven) wynne [bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne] geliefde/
een dachmael braken te graven dat hij dat sal moghen doen en(de)/
de vrome alleene d(aer) af hebben [behouden] sonder den voirs(creven) everarde e(n)nich recht/
d(aer) inne te hebben It(em) is vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande/
jairlix getidichlic wynne(n) en(de) bezaeyen sal op hue(r) getidege voe(re)n en(de) de/
selve lande laten ten eynde vanden voirs(creven) t(er)mijne ghelijc hijse vant te/
sijne(n) aencomen Dats te wete(n) iiii(½) boend(er) en(de) i(½) dachmael lants met/
rogghe bezaeyt op iiii getidege voren en(de) een half boend(er) met tarwe(n)/
bezaeyt iii(½) boend(er) lants op een voe(r) gestort iii boend(er) braken op/
een voe(r) en(de) de messte selen sij [sal hij] bloot laten dmest op dlant gevuert/
en(de) den bogart en(de) de beemde ten ynde vande(n) t(er)mijne wel bevreedt/
laten It(em) is vorw(er)de dat de voirs(creven) everart alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde coepen sal xx ma(n)delen stroes en(de) die sal de voirs(creven) wynne op/
sijne(n) cost halen en(de) int v daer die de voirs(creven) everart gecocht sal hebbe(n)/
en(de) int voirs(creven) hof vue(re)n en(de) ald(aer) te meste maken en(de) des gelijx sal de/
voirs(creven) wynne alle jae(re) coepen en(de) int voirs(creven) hof leve(re)n x ma(n)delen stroes
//
om die oec te meste gemaect te w(er)den op also dat de voirs(creven) everart/
en(de) de wynne tvoirs(creven) stroe vanden yersten jae(r) coepen selen te halfm(er)te/
als de voirs(creven) wynne tvoirs(creven) hof aenveerden sal It(em) sal de voirs(creven) everart/
behouden int voirs(creven) hof den solde(r) boven de nuwe came(r) tot sijnen/
behoef It(em) want de voirs(creven) everart den voirs(creven) wynne gheleent/
heeft te sijnen incomen twee mudde rox d(er) maten van loven(en) [en(de)] vi/
mudde zom(er) corens elx d(er) maten van loven(en) en(de) xii ph(ilipp)us scilde soe/
is vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) geleente den voirs(creven) everarde/
wedergheve(n) en(de) betalen sal te weten deen helcht d(aer) af ten yerste(n)/
iii jae(re)n en(de) de [dander] helcht d(aer) af ten eynde vanden voirs(creven) t(er)mijne Ende alle dese voirs(creven) vro vorw(er)den geloften en(de) cond(icien) voirscr(even) hebbe(n) geloeft/
(et)c(etera) hier af sijn [is] borgen des voirs(creven) wynne(n) als p(ri)ncipael sculd(er) onge/
sundert en(de) ongescheide(n) en(de) elc voe(r) goerd van maerbeke wonen(de)/
te voerde Et p(ri)m(us) pynnoc lye(mingh)[en] m(ar)tii x
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-05-06 by Jos Jonckheer