SAL7329, Act: V°123.1-V°125.1 (102 of 335)
Search Act
previous | next
Act V°123.1-V°125.1  
Act
Date: 1434-08-19
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-19 by Magda van Winkel
Het sijn comen in rechte inde banc voir meyer en(de) scepen(en) van loven(e) jan/
van lymelet die ov(er)mids vonnisse van scepen(en) brieven van loven(e) beleit is tot/
den goeden lodewijx van gipplen hee(r) van blamont in deen zijde en(de)/
raes vander rivie(re)n he(re) van graven die ov(er)mids vonnisse van scep(enen) br(ieven)/
van loven(e) beleit is tot den goeden geheten van eernaige met den/
woeni(n)gen huysen hoven wynne(n)den lande(n) beemde(n) eeuselen bossche/
tsijse rente(n) en(de) met allen hue(re)n toebehoirte(n) vrouwe lijsb(eth) van/
glymez wedewe h(er) gords wilen van gipplen ridders vader en(de)/
moed(er) des voirs(creven) lod(ewijx) in dand(er) zijde alse vande(n) voirs(creven) goede(n) van/
ernage met hue(re)n toebehoirte(n) daer de voirs(creven) jan van lymelet sijn/
beleit dede lesen inden rechte yesch en(de) versocht aen den meyer/
datme(n) houden soude vanden selven goede(n) in sijnen beleide want sijn/
beleit ouder ware van des voirs(creven) raes beleit en(de) hadde de selve/
raes of yemant anders hem d(aer) af yet aen te spreken dat hij dade/
en(de) met den rechte Daer op dat de voirs(creven) raes met sijnen/
gelev(er)den voirspreke verantw(er)de en(de) dede seggen dat hij met seke(re)n/
scep(enen) brieven van bruessel gegoet en(de) geerft wa(r)e voir a(m)man en(de)/
scepen(en) van bruessel die hij ald(aer) thoende en(de) dede lesen inde voirs(creven)/
goede van ernage uut machte van seke(re)n scepen(en) br(ieven) van bruess(el)/
bekent vander voirs(creven) vrouwe lijsbette(n) Seggende voert dat de selve/
goede der voirs(creven) vrouwe lijsbette(n) bleven en(de) aenverstorven wa(r)en in/
hue(re)n wedewenstoele van vrouwe [vacat] van corbais hue(r) witter/
vrouwen en(de) dat sij die goede oeyt sijdert beseten en(de) gehouden/
hadde alse hue(r) p(ro)pre goede en(de) dat dat waer was dat boet/
de voirs(creven) raes te thoene(n) en(de) met den mynsten d(aer) hij mede lijden/
mocht inden rechte Seyde oec dat de voirs(creven) vrouwe lijsb(eth) vande(n)/
selven goeden hier voirmaels in rechte gestaen hadde jeg(en) de/
wettige momboren des voirs(creven) lodewijx huers soens want de selve/
lodewijc doen t(er) tijt [noch] onder sijn dage was voir den rentmeest(er)/
en(de) ma(n)ne van genepien daer af dat soe verre gedingt was met/
den rechte dat de selve ma(n)nen gewijst hadden voir een vo(n)nisse/
dat der voirs(creven) vrouwe lijsb(eth) de voirs(creven) goede volgen souden en(de) dies/
waer hij wel getroest tot den ma(n)nen of tot alsulken brieven/
als de selve ma(n)ne d(aer) af geg(even) en(de) bezegelt hadden des seide hij
//
dat de voirs(creven) goede eygen goede wa(r)en hoe wale d(aer) inne tsijs goede/
liggen mochten daer hij hem gheens rechts toe en vermate maer/
hoepte ende meynde voir al nae dat hij inde voirs(creven) goede gegoet/
wa(r)e voir a(m)man en(de) scepen(en) van bruessel dat hem die en(de) sijnre/
guedingen volgen selen souden oft dat hij d(aer) af sijn recht soude/
mogen volgen t(er) plaetsen d(aer) die gued(inge) gesciet wae(r)/
Hier op verantw(er)de de voirs(creven) jan van lymelet met sijnen/
gelev(er)den voirspreke hopende dat de voirs(creven) raes ne(m)mermeer/
thoenen en soude des hij hem vermete(n) hadde ende dancte gode/
en(de) sijnen goeden rechte dat de voirs(creven) raes d(er) selve gekent ende/
gelijdt hadde dat de voirs(creven) goede eygen goede wa(r)en en(de) mids dien/
soe en wert van gheenre w(er)den al hedden de ma(n)nen van ge/
nepien d(aer) op e(n)nige vonnissen gewijst Seyde voert dat een/
groot ongenade wa(r)e dat de voirs(creven) raes met alsulken(en) brieve(n)/
van guedinge(n) de voirs(creven) goede te hemw(er)t trecken soude oft die volgen/
t(er) plaetsen d(aer)se gemaect wae(re)n want de brieve daer hij uut/
gegoedt wae(r) en spreken mer van eenre schout van ii[c] crone(n)/
dwelc een cleyn so(m)me we(re) nae datt(er) goede vele is en(de) soe/
wa(r)e oec te bruessel een recht hoe wale dats raes niet/
cleer op en dede soe wie lanxte leefde van ma(n)ne en(de) wijf/
dat die de eygen goede alleen te hemw(er)t trect sijnen wille/
d(aer) mede te doen en(de) also soude lodewijc die een erfman is/
vanden voirs(creven) goede(n) en(de) hij die d(aer) toe met scepen(en) br(ieven) van loven(e)/
come(n) is met allen onterft ende bedrogen bliven dat hij/
hoept nae inhoude(n) van sijne(n) scepen(en) brieve(n) van beleide die/
ouder sijn dan des voirs(creven) raes brieve ne(m)mermeer sijn en sal/
men en sallen houden inden selven sijnen brieven Dede voert/
seggen dat dese goede voirs(creven) vrouwe lijsb(eth) lodewijx moeder/
bracht en(de) hue(r) gegeve(n) waren vander voirs(creven) vrouwen van corbais/
hue(r) wittervrouwen in huwelike vorw(er)den met den voirs(creven) wilen/
h(ere)n goerde van gipplen hue(re)n ma(n)ne nae d(er) selv(er) vrouwen van/
corbais doet te volgen en(de) also we(re)n sij hue(r) aencomen en(de) v(er)storven
//
Ende seide voert dat de voirs(creven) h(er) gord ende vrouwe lijsbet hadde(n)/
eenen wettigen soen en(de) dat wa(r)e lodewijc die hem de brieve/
bekent hadde ende dat dat waer was dat boot hij oec te/
thoene(n) en(de) met den mynsten d(aer) hij mede lijden mocht/
inden rechte hoepte en(de) seide want de selve goede des voirs(creven)/
lodewijx vader en(de) moeder in huweliker vorw(er)den gegeven/
waren dat lod(ewijc) d(aer) af een erfman is en(de) dat mids dien/
hem en(de) sijnen beleide nae der voirs(creven) vrouwe lijsbette(n) doot/
die sculdich sijn te volgen Dede oec seggen dat de voirscr(even)/
goede eygen goede wa(r)en en(de) dat die hoefden en(de) leghen ond(er)/
den abdt van gemblourz ende alsmen d(aer) af recht vord(er)de/
dat gesciede voir den meyer of rentmeest(er) en(de) eyghen/
genoeten des voirs(creven) abds van gemblourz en(de) die stonden tot/
hue(re)n wijsdo(m)me en(de) als sijs da(n)der saken niet wijs en/
we(re)n dat sij dan ten hoede toghen aen de scep(enen) van ludic/
en(de) dat dat waer was dat boden sij te thoenen en(de) met/
den mynsten (et)c(etera) hoopte en(de) seide nae dat de goede ald(aer)/
hoofden ende te rechte behouden soe en soudt van gheenre/
weerden sijn
Seyde voert dat dlantrecht ald(aer) inne hadde/
soe wa(n)neer man of wijf aflivich worden en(de) den stoel/
gesceiden is dat dan de ghene die lanxte leeft de goede/
besidt als een tochter en(de) gheen macht en heeft lang(er)/
beco(m)me(re)n dan sijn leefdage lang en(de) als sij wettich oer/
acht(er) laten dat dat t(er) stont als deen aflivich is worden/
gericht is in terdel vanden goede(n) en(de) dat dat waer is dat/
boet de voirs(creven) jan oec te thoene(n) en(de) met den mynsten (et)c(etera)/
Hoopte en(de) zeyde nae dat de goede ald(aer) hoofden en(de) te recht/
behouden soe en soudt van gheenre weerden sijn al/
hedden de ma(n)ne van genepien d(aer) af e(n)nige vo(n)nisse(n) gewijst/
Hier op maende de meyer van loven(e) de scepen(en) van loven(e)/
wes hier af recht sijn soude die wijsden voir een vo(n)nisse/
want hen beyde p(ar)tien thoenis vermeten hadde(n) dat sij/
dat begheerden te aenhoe(re)n ende dae(re)n teynden recht
//
Ten daghe van thoenisse thoende de voirs(creven) raes ende dede lesen/
inden rechte eenen brief bezegelt met der ma(n)nen segel van/
genepien welken brief mencie maecte dat de voirscr(even)/
vrouwe lijsb(et) vande(n) voirs(creven) goeden jegen de momboren des voirs(creven)/
lodewijx voir hen in rechte gestaen hadden en(de) dat de/
selve goede der selver vrouwe lijsbette(n) aengewijst waren/
Voert thoende hij met goeden knapen dat de voirscr(even)/
vrouwe lijsbet de voirs(creven) goede beseten hadde als hue(r) goede/
en(de) d(aer) af possessie gehadt ov(er) xx of ov(er) xxv jair ende/
dage en(de) hen voirt gemaent op hue(re)n eet oft sij hue(r)/
niet aenverstorven en waren in hue(re)n wedewenstoele vand(er)/
vrouwe(n) van corbais hue(r) wittevrouwe(n) antw(er)den sij dat sij/
d(aer) af niet en wisten ende dede de voirs(creven) raes oec lesen/
inden rechte sijn scepen(en) brieve van bruess(el) d(aer) hij mede inde/
voirs(creven) goede gegoet was P(rese)nteerde voert soe waer de voirscr(even)/
jan of lodewijc hem sijn pe(n)nynge opleggen woude die hij d(aer)/
voe(r) gegeve(n) hadde hij woude hen de goede laten volgen Daer/
op de voirs(creven) jan van lymelet repliceerde en(de) seide dat de/
voirs(creven) raes sijns vermeets niet volcomen en ware want hij/
hem vermeten hadde te thoene(n) dat de voirs(creven) goede der voirs(creven)/
vrouwe lijsb(etten) in hue(re)n wedewen stoele verstorve(n) we(re)n dwelc/
hij nerghens gethoent en hadde en(de) dat wa(r)e oec tprinci/
paelste en(de) dmeeste point vander saken H(ier) nae thoende de/
voirs(creven) jan van lymelet inden yersten met ii goeden ma(n)nen/
die droegen op hue(re)n eet dat hue(r) beste conde wa(r)e dat de/
voirs(creven) vrouwe lijsbet dese voirs(creven) goede van eernage bracht en(de)/
hue(r) gegeve(n) wa(r)en te huwelic vander vrouwen van corbais hue(r)/
wittevrouwe(n) met den voirs(creven) h(e)r(e)n goerde en(de) also hadde sij die/
goede besete(n) Voert kende de voirs(creven) raes inde(n) rechte dat de/
voirs(creven) lod(ewijck) van gipplen wa(r)e wettich soen h(er) gords wilen van/
gipplen en(de) vrouwe lijsbette(n) voirg(enoemt) Voert thoende hij met/
iiii goeden knapen die eygen genoete(n) wa(r)e gelijc sij droegen
//
op hue(re)n eet des abds van gemblourz voirg(enoemt) dat dese goede van/
ernage d(aer) tgedinge om is lagen onder den abt van gemblourz/
en(de) alsmen van dien goeden dingde dat dat voir des selfs/
abds eigen genoete(n) gesciede en(de) dat sij d(aer) af wisers wa(r)en en(de)/
als sijs niet wijs en we(re)n dat sij dan ten hoede toghen /
aen de scepen(en) van nyvel ludick en(de) alse ald(aer) e(n)nich man/
of wijf aflivich worde en(de) den stoel schiede dat de ghene/
die lanxte leefde die goede beseete als een tochter ende/
en hadde die goede alsdan niet lang(er) macht te beco(m)me(re)n/
dan sijn leefdage En(de) alse de die ma(n)ne en(de) wijf wettige/
geboerte van hue(re)n live acht(er) lieten dat die gheboirte t(er) stont/
nae des eens doot in terdel van dien goede(n) gericht wa(r)e/
Voert droegen de selve p(er)sone op hue(re)n eet dat de/
voirs(creven) vrouwe lijsb(et) de voirs(creven) goede besete(n) hadde als een/
tocht(er)sse en(de) dat lod(ewijck) hue(r) soen d(aer) af wa(r)e gerecht ov(er) en(de)/
erfman Voert droegen iii goede knapen die scepen(en) wa(r)en te/
gemblourz dat so(m)mige van desen goede(n) ontrent xii boender/
tsijs goede we(re)n en(de) dat dabt van gemblouz d(aer) op tsijs hadde en(de)/
de selve goede h(ier) voirmails voir gebrec van sijnen tsijse uut/
gewonne(n) hadde en(de) dat lod(ewijck) van gipplen doen quam by(n)nen/
jairs en(de) quijtte die goede met coste en(de) met co(m)mer nae/
dier banc recht Voert droegen sij dat dier banc recht/
inne hadde alse also e(n)nige goede voir gebrec van tsijse uutge/
wonnen we(re)n dat derfgenamen die goede bynne(n) jaers met/
cost en(de) co(m)mer quijte(n) mach Daer nae maende/
de meyer de scepen(en) van lov(en) die wijsden voir een vo(n)nisse/
dat den voirs(creven) ja(n)ne van lymelet en(de) sijnen beleide terdel/
inde voirs(creven) goede van ernage also v(er)re sij eygen goede we(re)n/
volgen soude en(de) dat hij vande(n) ii ande(re)n derdendeele(n)/
te vroegh op wae(r) p(rese)nt(ibus) will(elm)o lomb(art) joh(anne) de borch(oven) nych(olao) k(er)smak(ere)/
dyionisio boys (et) andr(ee) de voshem scab(inis) lov(aniensibus) aug(usti) xix a(n)no/
xiiii[c] xxxiiii[to]
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer